Tjörn kommuns logga, till startsidan

Antagna detaljplaner och områdesbestämmelser

Stora delar av Tjörn är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område. Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. Du ska därför utgå från detaljplanen när du planerar en åtgärd på den egna fastigheten. Här hittar du några av våra antagna detaljplaner.

Hittar du inte detaljplanen du letar efter?

En del av våra detaljplaner är inte publicerade på webben ännu men det går att ta del av dem på andra sätt. Kontakta gärna plan- och byggavdelningen så hjälper vi dig vidare.

Kontakt

Planavdelningen

Typ:

Antagen detaljplan

Laga kraft:

2014

Planhandlingar och övriga handlingar

Typ:

Antagen detaljplan

Laga kraft:

2020

Planhandlingar och övriga handlingar

Typ:

Antagen detaljplan

Laga kraft:

2022

Planhandlingar och övriga handlingar

Typ:

Antagen detaljplan

Laga kraft:

2022

Planhandlingar och övriga handlingar

Typ:

Antagen detaljplan

Laga kraft:

2020

Planhandlingar och övriga handlingar

Påbörjad:

2021-05-19

Nuläge:

Syfte

Planändringen syftar till att förändra plankartans utformning gällande placering av en del av planområdet som planlagts för allmänna underjordiska ledningar. Denna del har planlagts med bestämmelse ”u” och ligger inom kvartersmark med markan-vändning bostäder. I dagsläget finns avloppsledningar inom planområdet, dock några meter bort från gällande u-området. Ändringen innebär att justera placering av u-området på plankartan så att det stämmer med verkliga placering av avlopps-ledningarna. U-område ligger inom fastigheterna Rönnäng 1:707 och 1:708.

En behovsbedömning enligt PBL 4 kap 34 § och miljöbalken 6 kap 11 § har gjorts och planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Ändring av detaljplan enligt begränsat standardförfarande enligt reglerna 5 kap Plan- och bygglagen 2010:900. Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2021-04-28, § 118, beslutat att godkänna samrådshandlingar för detaljplan Gamla Salteriet, Rönnäng 1:139, 1:153 m.fl.

Planhandlingar och övriga handlingar

Påbörjad:

2011-08-31

Nuläge:

Inför antagande

Syfte

Planen syftar till att ändra användningen för befintlig magasinsbyggnad för industriellt ändamål till bostad på ovanvåning och verksamhet på bottenvåning. Den nya detaljplanen reglerar byggrätten och säkerställer tillfart för fastigheten. Förslaget möjliggör förbättrade allmänna vistelsemiljöer vid vattnet och att naturmarken inom planområdet får ett större skydd då strandskyddet inträder på de delar av fastigheten där marken inte är bebyggd.

Planhandlingar och övriga handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Påbörjad:

2019-10-14

Nuläge:

Syfte

Planändringens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av en ny entré till Tjörns ishall. Detta omfattar en ändring av befintlig detaljplan där 25 kvadratmeter allmänplatsmark ändras till kvartersmark. På marken finns prickad mark som innebär att marken inte får förses med byggnad. Den delen av kvartersmarken som är prickmark tas enligt förslaget bort.

Planhandlingar och övriga handlingar


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet