Tjörn kommuns logga, till startsidan

Planprocessen

Samhällsplaneringen på Tjörn ska ske med en bred demokratisk förankring. I planprocessen för översiktsplan och detaljplaner kan du framföra dina synpunkter. Här kan du läsa om i vilka skeden du kan vara med och påverka och vilka olika skeden som finns i en planprocess.

Så kan du påverka samhällsplaneringen

I början av arbetet med en ny översiktsplan eller detaljplan, håller kommunen ett informationsmöte, öppet för alla. Det är ett bra tillfälle att ställa frågor. När det första planförslaget senare presenteras, har du möjlighet att lämna en synpunkt (skriftligt yttrande).

Perioden från informationsmötet till sista datum för att lämna in synpunkter, kallas för samrådstiden. Synpunkterna samlas i en samrådsredogörelse. När synpunkterna sammanställts tas ett nytt förslag fram och skickas sedan på granskning (utställning). Här har sakägare (till exempel grannar) möjlighet att lämna synpunkter. När ett beslut till sist fattas, har sakägare också möjlighet att överklaga beslutet.

På denna sida kan du läsa om hela processen både för översiktsplan och detaljplan.

De olika moment där du kan vara med och påverka genom ett skriftlig yttrande är följande:

 • Programsamråd (förekommer inte alltid)
 • Samråd
 • Utställning

Ditt yttrande, som kommenteras skriftligt av kommunen, redovisas i samrådsredogörelsen och utställningsutlåtandet. Ditt yttrande kan påverka utformningen av planen, framförallt under samrådstiden. Efter utställning får väsentliga ändringar inte göras av planförslaget. Dessa handlingar läses av

  • Länsstyrelsen
  • Vägverket – om aktuellt
  • Eventuell vägförening
  • Lantmäterimyndigheten
  • Berörda förvaltningar
  • Berörda sakägare

  De som lämnat in skriftliga synpunkter under samråd eller utställning kan överklaga ett beslut efter att det antagits i samhällsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

  Processen för att ta fram en översiktsplan

  Arbetet med en översiktsplan har tre skeden. Kommunen samråder först med invånare, företagare, föreningar, myndigheter med flera för att få synpunkter. Därefter skapas en utställning med förslaget där nya synpunkter samlas in. Sista steget är när det fattas beslut i kommunfullmäktige om att planen antas.

  Översiktsplan regleras i plan- och bygglagen (PBL)

  Processen steg för steg

  För att ge möjlighet till insyn och påverkan och skapa ett bra beslutsunderlag till en översiktsplan hålls samråd med bland annat kommuninvånare, företag, föreningar, grannkommuner och länsstyrelsen. I början av samrådstiden brukar det hållas ett informationsmöte för allmänheten, med möjlighet att ställa frågor. När ett förslag till en ny översiktsplan är klart, har du som medborgare möjlighet att lämna synpunkter skriftligt.

  • Den som under samråd vill lämna synpunkter på förslag till ny översiktsplan ska göra detta skriftligt.
  • Efter samrådsmötena sammanställs alla synpunkter i en samrådsredogörelse.

  Efter samrådstiden kan förslaget till översiktsplan justeras och omarbetas beroende på vilka synpunkter som kommit in. Det omarbetade förslaget ska sedan ställas ut under minst två månader. Även under denna tid har medborgarna möjlighet att komma med synpunkter. Alla synpunkter ska lämnas skriftligt. Efter utställningstiden sammanställs synpunkterna i ett utlåtande.

  Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige och träder därefter i laga kraft, vilket betyder att kommunen kan börja arbeta efter de strategier och riktlinjer som finns i översiktsplanen.

  Processen för att ta fram en detaljplan

  Arbetet med en detaljplan är ett omfattande arbete och det är vanligt att det tar flera år innan den är klar. Processen inleds oftast med ett en markägare eller någon annan ansöker om planbesked hos kommunen. När kommunen har tagit ställning till planansökan lämnas ett planbesked.

  I början av planarbetet prövas platsens förutsättningar och förslaget enligt plan- och bygglagen. Ett första utkast på detaljplan tas sedan fram och skickas ut på samråd och därefter granskning utifrån de synpunkter som kommit in. Detaljplanen kan därefter antas och vinner laga kraft efter tre veckor om ingen överklagat beslutet. Ett antagandebeslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen.

  Processen steg för steg

  Processen med att ta fram en detaljplan inleds oftast med ett en markägare eller någon annan ansöker om planbesked (planansökan) hos kommunen . Kommunen avgör om åtgärden är lämplig. Det betyder att planansökan kontrolleras mot kommunens översiktsplan men även andra styrande dokument. Om kommunen lämnar ett positivt planbesked inleds planarbetet. Det kan dröja länge från planbesked till dess detaljplanearbetet startas.

  När kommunen har tagit ställning till planansökan lämnas ett planbesked. Planbeskedet ger svar på om kommunen avser att starta planarbetet. Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutligt ställningstagande från kommunens sida.

  Det är kommunen som bestämmer om ett planarbete ska påbörjas eller inte. Detta kallas kommunalt planmonopol. Om planarbetet startas, prövas platsens förutsättningar och förslaget enligt plan- och bygglagen. Kommunen kan ta fram en ny detaljplan på flera olika sätt – standardförfarandet och det utökade förfarandet är de vanligaste. Vilket sätt som väljs beror bland annat på hur omfattande detaljplanen är och hur stort allmänhetens intresse är. Även om planarbetet startas är det inte ingen garanti för en gällande (lagakraftvunnen) detaljplan.

  När kommunen tagit fram ett första utkast på detaljplan skickas den ut på samråd. Samrådet är en remissrunda där berörda myndigheter, fastighetsägare och enskilda med flera ges möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter. Syftet är att ge möjlighet till insyn och påverkan under planprocessen och bidra till ett bättre underlag i planarbetet. Ofta bjuder kommunen in till ett samrådsmöte där du kan få information och diskutera frågor kring planförslaget.

  Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och kommunen arbetar vidare med planförslaget och gör sedan eventuellt justeringar utifrån de synpunkter som framkommit under samrådet.

  När kommunen arbetat fram ett slutligt planförslag skickas förslaget ut på granskning. Granskningen är en andra remissrunda där berörda myndigheter, fastighetsägare och enskilda med flera får möjlighet att ta del av kommunens slutgiltiga förslag. Granskningen är även en sista möjlighet för berörda att lämna synpunkter på förslaget.

  Efter granskningen kan endast administrativa ändringar i planförslaget göras. Planen kan sedan gå vidare till antagande. Detaljplanen antas formellt av samhällsbyggnadsnämnden eller av kommun­fullmäktige.

  Om du är missnöjd med detaljplanen kan du överklaga kommunens beslut till mark- och miljödomstolen. Du kan bara överklaga planen om du är berörd och om du har lämnat skriftliga synpunkter under samrådet eller granskningen.

  När tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat vinner detaljplanen laga kraft och börjar gälla. Efter att detaljplanen har antagits och beslutet har justerats följer en period på tre veckor innan beslutet vinner laga kraft.

  Kontakt

  Planavdelningen


  Sidansvarig/Senast uppdaterad 9 januari

  Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

  Tyck till & felanmäl

  Kontakta oss

  Tjörns Kommun

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns kundcenter

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns Kommun

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns kundcenter

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörn kommuns logga, till startsidan

  Möjligheternas ö hela året och för hela livet