Tjörn kommuns logga, till startsidan

Kulturföreningar

Föreningslivet på Tjörn är starkt och blomstrar. Föreningarna är aktiva arrangörer och står för en stor del av det kultur- och fritidsutbud som erbjuds i kommunen.

Bilda förening

Att gå samman i en förening är att samlas i en gemenskap kring ett intresse eller en idé. I föreningen har du som är medlem möjlighet att under demokratiska former utveckla ett intresse tillsammans med andra.

Stöd till kulturföreningar

För att kunna söka det kommunala föreningsbidraget ska föreningen vara registrerad och av ideell karaktär. Den ska vara öppen för alla och präglas av demokratiska grunder och värderingar, där varje medlem ska erbjudas olika möjligheter till inflytande på verksamheten i föreningen.

Föreningen har inte med automatik rätt till bidrag, utan det är något den får utifrån hur väl dess verksamhen sammanfaller med kultur- och fritidsnämndens kriterier för föreningsbidrag.

Dokumenttyp och beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden
Dokumentnamn: Bidragsregler för kulturföreningar
Fastställd/Upprättad: 2017-12-11, § 101
Dokumentansvarig: Maria Bäckersten
Dokumentet gäller för: Tjörns kommun
Giltig till och med: Tills vidare

1. Allmänna förutsättningar

Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att Tjörns kommun ska ha ett rikt kultur- och fritidsliv präglat av frihet, mångfald och kvalitet. En viktig förutsättning för att detta ska kunna förverkligas är att kommunen på olika sätt stödjer det lokala föreningslivet.

Vid fördelning av bidragen tar nämnden hänsyn till i vilken utsträckning föreningens verksamhet överensstämmer med målen i Kulturpolitisk strategi för Tjörns kommun. Nämnden tittar också på föreningens totala ekonomi och verksamhetens omfattning.

För att främja långsiktiga satsningar för att nå mål och uppdrag i den kulturpolitiska strategin kan kommunen, på eget initiativ och inom regelverket för bidrag, träffa avtal med kulturföreningar.

Det finns sex bidragsformer att söka:

Observera att bidrag endast betalas ut om det finns medel kvar i budget. Det är därför större möjlighet att få bidrag om ansökan görs tidigt på året. Det är kultur- och fritidsnämndens presidium som beslutar om bidrag till kulturföreningar (gäller inte Boels börs, som beslutas på delegation). Presidiet sammanträder cirka tio gånger per år. Besked om bidrag lämnas inom några dagar efter sammanträdet. Handläggningstiden är normalt 1–2 månader. Besked om bidrag från Boels börs lämnas vanligtvis inom 14 dagar från ansökan.

2. Kriterier

2.1 Grundkriterier

För att som kulturförening ha rätt att söka bidrag hos Tjörns kommun ska föreningen

2.2 Meriterande kriterier

Kultur- och fritidsnämnden i Tjörns kommun ser särskilt positivt på om föreningens verksamhet

2.3 Beviljas inte

Bidrag kan inte beviljas till

3. Bidragsformer

3.1 Startbidrag

Nybildade kulturföreningar kan söka startbidrag på 1 500 kronor. Detta bidrag kan sökas när som helst under året. Handläggningstiden är 1–2 månader.

3.2 Årligt verksamhetsbidrag

Alla kulturföreningar som har rätt att söka bidrag i Tjörns kommun kan söka ett årligt verksamhetsbidrag. Bidraget söks för innevarande år, senast 1 mars. I ansökan ska föreningens framtidsplaner beskrivas.

3.3 Bidrag till kulturprojekt

Alla kulturföreningar som har rätt att söka bidrag i Tjörns kommun kan ansöka om bidrag till kulturprojekt. Detta bidrag kan sökas när som helst under året. Handläggningstiden är 1–2 månader.

När det gäller kulturprojekt är det viktigt att titta på vad kultur- och fritidsnämnden ser särskilt positivt på (se ovan). Projektet ska i huvudsak drivas av sökande kulturförening, äga rum i Tjörns kommun och vara offentligt.

När kulturprojektet annonseras för allmänheten ska det framgå att det genomförs ”med stöd av Tjörns kommun”.

I ansökan ska en ekonomisk kalkyl (kostnader och intäkter) för arrangemanget/projektet finnas med. Ersättning till egna medlemmar vid en offentlig kulturaktivitet får inte upptas som underlag vid ansökan av projektbidrag. Ersättning för lokalhyra kan bara tas upp då arrangören tillfälligt för ändamålet hyr en lokal, det vill säga inte hyreskostnader för egen lokal.

3.4 Anläggningsbidrag

Kulturföreningar som driver verksamhet i egen fastighet kan söka anläggningsbidrag till reparationer och underhåll. Bidrag ges inte för hyra, uppvärmning, el, vatten och avlopp, räntor, larm, försäkringar eller liknande årliga kostnader. Anläggningsbidrag kan sökas när som helst under året, och delas ut om bidragsbudgeten tillåter.

3.5 Arrangemangsbidrag

Arrangemangsbidragets syfte är att främja ett nyskapande, gränsöverskridande och allsidigt kulturutbud i Tjörns kommun. Arrangemanget ska äga rum i Tjörns kommun, vara offentligt och annonseras för allmänheten där det ska framgå att arrangemanget genomförs ”med stöd av Tjörns kommun”.

Ersättning till egna medlemmar vid offentligt kulturarrangemang kan inte upptas som underlag vid ansökan av kulturarrangemangsbidrag.

Ersättning för lokalhyra kan endast upptas som underlag vid ansökan av kulturarrangemangsbidrag då arrangören tillfälligt för ändamålet hyr en lokal, det vill säga inte hyreskostnader för egen lokal.

Arrangemangsbidrag kan sökas när som helst under året och delas ut om bidragsbudgeten tillåter. Handläggningstiden är 1-2 månader.

3.6 ”Boels börs”

Boels börs är ett stöd som ges till kulturidéer och -projekt som drivs av unga och riktar sig till åldern 13–25 år. Syftet är att uppmuntra unga människors engagemang och kulturintresse samt att ge möjlighet till förverkligande av egna kreativa idéer. Det kan till exempel vara festival, konsert, workshop, dans, utställning eller liknande.

Upp till 2 000 kronor kan sökas ur Boels börs. Kommunens kultursamordnare för barn och unga hjälper gärna till med ansökan.

För att kunna beviljas stöd ska aktiviteten vara

Stöd ges inte

4. Ansökan

4.1 Blanketter finns på tjorn.se

Blanketter för ansökan finns på kommunens webbplats www.tjorn.se/foreningar

4.2 Underlag som ska skickas med

Ansökan om startbidrag ska innehålla

Ansökan om årligt verksamhetsbidrag ska innehålla

Ansökan om bidrag till kulturprojekt ska innehålla

Ansökan om anläggningsbidrag ska innehålla

Ansökan om arrangemangsbidrag ska innehålla

Ansökan om bidrag ur Boels börs ska innehålla

4.3 Inlämning av ansökan

Ansökan med underlag skickas med e-post till

4.4 Rätt att inte betala ut bidrag

Vid felaktigheter eller vilseledande uppgifter i underlag till ansökan, har kommunen rätt att inte betala ut bidrag.

5. Redovisning

Bidrag till kulturprojekt – även Boels börs – och anläggningsbidrag ska redovisas efter aktiviteten.

Redovisningen ska styrkas av eventuella kostnadsunderlag/kvitton och görs på en redovisningsblankett som skickas med e-post från Tjörns kommun. Därför är det viktigt att ansökan innehåller en aktuell e- postadress.

Kontakt

Isabelle Felczak

Kultursamordnare


Sidansvarig/Senast uppdaterad 27 mars

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet