Tjörn kommuns logga, till startsidan

Cisterner

En cistern är en behållare för vätska. Om cisternen innehåller kemikalier, olja eller andra brand-, hälso- eller miljöfarliga ämnen gäller särskilda regler. Den som äger en cistern för olja, diesel eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Bygglov

Det krävs bygglov både inom och utanför detaljplan om cisternen innehåller explosiva ämnen. Ansökan görs genom kontakt med byggavdelningen.

Informera miljöavdelningen

Miljöavdelningen bedriver tillsyn över miljöfarliga verksamheter, både hos privatpersoner och företag. Miljöavdelningen kontrollerar regelbundet cisterner. Har du en cistern är det viktigt att du informerar miljöavdelningen:

Olja är ett fossilt bränsle och medför en hög klimatpåverkan vid förbränning. Förbränning av olja leder även till utsläpp av svavel- och kväveföreningar och partiklar som är skadliga för miljön och människors hälsa.

Kontakta energi- och klimatrådgivningen för att få tips och råd kring vad du kan välja för uppvärmningssystem.

Cisterner ska förvaras invallade om det finns risk att grund–, yt–, spill– eller dagvatten förorenas. Det gäller speciellt de cisterner som står uppställda i närheten av dagvattenbrunnar, spillvattenbrunnar, vattentäkter, ytvatten som sjöar, åar, diken etc. Det finns speciella regler för vattenskyddsområden.

Det här gäller för invallade cisterner:

Kontroll av cisterner ska ske vart sjätte eller tolfte år beroende på korrosionsskydd. För mobila cisterner gäller andra kontrollintervall. Företaget som utför kontrollen ska vara ackrediterat av Swedac.

En cistern som inte används ska tömmas och rengöras. Du ska kontrollera att den inte har läckt och förorenat marken. Påfyllnadsrör och avluftningsledning ska tas bort eller plomberas så att cisternen inte fylls på igen av misstag. Tömning, rengöring och plombering av cistern och rörledningar bör utföras av sakkunnig.

Anmälan om att cistern har tagits ur bruk ska göras till miljöavdelningen. Om det av något skäl är otänkbart att ta bort den (till exempel sättningsrisk för byggnad) kan den sandfyllas efter rengöring.

Oljeavfall samt nivåmätare med kvicksilver är farligt avfall och lämnas in till en miljöstation eller en återvinningscentral.

Miljösanktionsavgift

Samhällsbyggnadsnämnden är skyldiga att ta ut en miljösanktionsavgift om bestämmelserna inte följs. Avgiften betalas till staten. Avgiftens storlek är lika i hela landet och ska betalas oavsett om överträdelsen har begåtts avsiktligt eller av misstag. Exempel på överträdelser som innebär miljösanktionsavgift är:

Kontakt

Miljöavdelningen

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 25 oktober 2022

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet