Tjörn kommuns logga, till startsidan

Cisterner

Det finns regler och bestämmelser om hur brandfarliga vätskor och spilloljor ska förvaras och hanteras för att förebygga att farliga ämnen läcker ut i mark och vatten. Du som använder/äger en cistern behöver själv ta reda på vad som gäller så att du uppfyller alla krav.

Informera miljöavdelningen

Miljöavdelningen ska informeras om du planerar att installera en cistern med en volym större än 1 kubik, för lagring av brandfarlig vätska eller spillolja. Informationen ska vara skriftlig och miljöavdelningen behöver ha den senast fyra veckor innan installation/hanteringen påbörjas. Se blankett under självservice.

I samband med att du tar en cistern ur bruk ska du anmäla detta till miljöavdelningen, se blankett under självservice. En cistern som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Det ska kontrolleras att cisternen inte har läckt och förorenat marken. Påfyllnadsrör och avluftningsledning ska tas bort eller plomberas så att cisternen inte fylls på igen av misstag. Tömning, rengöring och plombering av cistern och rörledningar bör utföras av sakkunnig. Om det av något skäl är otänkbart att ta bort den, till exempel sättningsrisk för byggnad, kan den sandfyllas efter rengöring.

Rester av olja och annat avfall från rengöringen räknas som farligt avfall och ska lämnas för destruktion enligt Avfallsförordningen (2020:614). Eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver är också farligt avfall. Farligt avfall från en verksamhetscistern ska lämnas till en godkänd transportör eller omhändertagare. Kvitto på transporten eller omhändertagandet ska skickas in tillsammans med anmälan.

Observera att skrotningsintyget alltid ska skickas in tillsammans med anmälan om att cisternen har tagits ur bruk.

Informera miljöavdelningen skriftligen senast fyra veckor innan hantering inom vattenskyddsområde av mer än totalt 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja i lösa behållare som till exempel bensindunkar, fat, flaskor eller burkar under minst fem dagar på en trettiodagarsperiod. Se blankett under självservice.

Observera att det inom ett vattenskyddsområde kan råda specifika eller strängare krav kring hanteringen av farliga kemiska produkter som exempelvis kräver anmälan. Om du är osäker på vilka regler som gäller inom kommunens olika vattenskyddsområden hör av dig till miljöavdelningen.

Vattenskyddsområden inom Tjörns kommun

Miljösanktionsavgift

Samhällsbyggnadsnämnden är skyldiga att ta ut en miljösanktionsavgift om bestämmelserna inte följs. Avgiften betalas till staten. Avgiftens storlek är lika i hela landet och ska betalas oavsett om överträdelsen har begåtts avsiktligt eller av misstag. Exempel på överträdelser som innebär miljösanktionsavgift är:

Andra tillstånd kan behövas

Bygglov

Det krävs bygglov både inom och utanför detaljplan om cisternen innehåller explosiva ämnen. Ansökan görs genom kontakt med byggavdelningen.

Olja är ett fossilt bränsle och medför en hög klimatpåverkan vid förbränning. Förbränning av olja leder även till utsläpp av svavel- och kväveföreningar och partiklar som är skadliga för miljön och människors hälsa.

Kontakta energi- och klimatrådgivningen för att få tips och råd kring vad du kan välja för uppvärmningssystem.

Kontakt

Miljöavdelningen

Öppettider
Måndagar: 9:00-12:00 och 13:00-16:30
Tisdag - fredag: 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.

Byggavdelningens expedition


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet