Tjörn kommuns logga, till startsidan

Digital övervakning av VA-nätet

Tjörns kommun har fått beviljat projektmedel på totalt cirka 3 000 000 kronor av Innovationsmyndigheten, Vinnova för att i projektform studera möjligheterna med läcksökning och övervakning av VA-nätet med hjälp av uppkopplade smarta vattenmätare.

Framtidssäkring för små kommuner och Tjörn, den Smarta Ön

- Vi är oerhört glada att, med stöd från Vinnova och IoT Sweden, kunna stärka kommunens digitaliseringsresa genom att satsa på att säkra vattenförsörjningen och minska läckagen genom ny smart teknologi, säger Anders Nilsson, nytillträdd projektledare för kommunens projekt: ”Spara Vatten”.

- Det handlar om ett innovationsprojekt där vi tillsammans med ett antal samarbetspartners utforskar hur kommunen på bästa sätt ska kunna detektera och åtgärda vattenläckage som uppstår.

- Målet är att även andra förvaltningar och kommunala bolag såväl på Tjörn som i andra kommuner i landet skall kunna ta del av och dra nytta av den teknikutveckling som vi tar fram anpassat utifrån den mindre kommunens förutsättningar. Här finns stora förutsättningar för både lärande och ett framtida bredare genomförande, understryker Anders Nilsson.

Projektet pågår fram till slutet av oktober 2023 där Vinnovas projektmedel kommer att bekosta den specifika tekniska kompetens som forskningsinstitutet RISE tillför i projektet.

Tjörns kommun beviljas ytterligare projektmedel från Vinnova

Tjörns kommun kan nu utöka insatserna i arbetet med att utforska läcksökningen och övervakningen av VA-nätet.

I februari beviljades Tjörns kommun 2 miljoner kronor i projektmedel av innovationsmyndigheten Vinnova för att i projektform identifiera vattenläckage samt övervaka VA-nätet med hjälp av sensorer och uppkopplade smarta vattenmätare. Arbetet är inne i en intensiv utvecklingsfas och nu erhålls ytterligare finansiering om 929 000 kronor. Det utökade projektet kommer genomföras mellan december i år till slutet av augusti 2023 medan ursprungligt projekt löper fram till oktober 2023.

- Vi är självfallet mycket glada över denna möjlighet att fördjupa arbetet inom projektet som vi vardagligt kallar ”Spara Vatten” säger Anders Nilsson, projektledare för satsningen. Den utökade finansieringen ger oss möjlighet att arbeta än mer med så kallad systeminnovation vilket är en nyckelfärdighet för att skapa en hållbar framtid och för att genomföra den omvälvande och brådskande samhällsomställning som vi behöver göra.

- Rent konkret innebär detta att Tjörns kommun, redan under våren, kan skapa infrastrukturella förutsättningar för att framåt skala upp de lösningar som vi nu utforskar. Samtidigt får vi resurser för att stärka innovations- och förnyelsearbetet inom kommunen genom att öka kunskapsnivån kring nya former av arbetssätt och samverkan, säger Anders Nilsson.

Vinnovas motiv till beslut

"Vinnova har beslutat att bevilja er ansökan inom Vinnovas satsning på systeminnovation som ett komplement till pågående projekt med finansiering från Vinnova inom området Hållbart samhällsbyggande med följande motivering:

Ansökan uppfyller väl de grundläggande kraven för kriterierna Potential, Aktörskonstellation och Genomförbarhet och stärker dimensioner av systeminnovation för pågående projekt. Den interna bedömningsgruppens sammantagna utvärdering av ansökningarna i konkurrens med varandra har varit underlag för Vinnovas beslut.

Vinnova beviljar ert projekt ytterligare bidrag motsvarande 929 000 kronor."

Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet utförts inom Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, en gemensam satsning av Vinnova, Formas ochEnergimyndigheten. Med offentliggörande avses t.ex. publicering oavsett medium och muntliga presentationer.

Vinnovas omdömen på ansökan

Vinnova har med stöd av särskilt utsedda bedömare från offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle gjort bedömningen att ert projektförslag tydligt möter utlysningens angivna syfte och bedömningskriterier. Särskilt utpekade anledningar till positivt beslut är:

”Ansökan bedöms vara tydlig och berör ett viktigt område med läckande vattennät - hållbar och robust vattenförsörjning är en nyckelfråga. Ansökan bedöms bygga på en intressant problemställning med ett storskaligt grepp. Vidare bedöms aktörskonstellationen ha bred kompetens, och det finns spridningspotential via kommunnätverk.”

Projektidé

Kommunen arbetar idag ytterst manuellt med problematiken i det gamla och komplexa vattennätet, vilket inte är hållbart.

Vi tror att vattenläckage kan lokaliseras med hjälp av ett nätverk av uppkopplade smarta vattenmätare och att åtgärdsbehov kan prioriteras, beslut kan fattas och underhåll kan planeras baserat på analyser av data från vattenmätarna.

Sedan är det självklart inte så att det ena utesluter det andra, vi kommer oförtrutet fortsätta att förstärka och utveckla VA-nätet på vanligt sätt också.

Då aktuell data är samhällskritisk och kommunen saknar digitala spetskompetenser skapar säkerhetsfrågorna en hög tröskel för att få fart i användningen av smarta digitala lösningar. Därför är cybersäkerhet ett fokusområde i projektet.

Till utlysningen "IoT Sverige 2021 - Prototyputvecklingsprojekt - IoT för innovativ samhällsnytta" inkom totalt 16 ansökningar och 7 projekt har beviljats medel från en totalbudget för tre olika ansökningsomgångar om cirka 37,5 miljoner kronor. Dessa medel har allokerat från IoT Sweden. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut nyhetsbrev med jämna mellanrum för att informera om uppdateringar i projektet. Vill du ha nyhetsbreven? Prenumerera nedan.Kontakt

David Andersson
Enhetschef VA Samhällsbyggnadsförvaltningen
david.andersson@tjorn.se

Anders Nilsson
Projektledare
anders.nilsson@tjorn.se


Sidansvarig/Senast uppdaterad 23 februari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet