Tjörn kommuns logga, till startsidan

Tobak

Har du funderingar kring din tobaksanvändning och hur den påverkar dig och din omgivning? Här har vi samlat information till dig som vill veta mer om tobakens effekter på din hälsa och var du kan få råd och stöd med att bli tobaksfri.

Rökning

När du röker eller snusar får du i dig ämnen som är skadliga för kroppen. All rökning är förknippad med hälsorisker och är sammantaget den enskilt största riskfaktorn för sjukdomar i lungor, hjärta och kärl. Varannan daglig rökare dör i förtid av sin rökning och förlorar i genomsnitt tio år av sin förväntade livslängd. Det bästa du kan göra för att minska risken för sjukdomar är att sluta röka.

När du gör ett rökstopp reagerar kroppen nästan omedelbart och börjar återhämta sig. Därför är det aldrig för sent att sluta röka och ge dig själv chansen att må bättre. Rökning kan också leda till försämrad effekt av sjukvårdande behandling, försvåra tillfrisknande och ökar komplikationsrisken i samband med operation. Tobaksröken innehåller förutom nikotin cirka 8 000 olika kemiska ämnen däribland en del giftiga tungmetaller och kolmonoxid.

Snusning

Att vara beroende av snus handlar till stor del om kroppens starka nikotinberoende. Snus innehåller cirka 3 000 kemiska ämnen varav 28 är cancerframkallande och kan innehålla upp till åtta gånger mer nikotin än cigaretter. Snus ökar risken för diabetes typ 2, vissa typer av cancer och kan ge skador på slemhinnor i munnen. Daglig snusning hos vuxna ger en något till måttlig förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och för tidig död. Negativa effekter av snus vid graviditet och amning för såväl modern och som för fostret är väldokumenterade.

Passiv rökning

Du som andas in andras tobaksrök, utsätts för så kallad passiv rökning. Passiv rökning är också skadligt och kan göra dig sjuk. Allergi och astma kan till exempel bli sämre. Förutom att orsaka irritation i näsa och luftvägar som till exempel hosta, ökar passiv rökning risken för hjärtinfarkt, stroke och olika typer av cancer. Barn är särskilt känsliga eftersom de växer snabbt och deras organ är känsliga för yttre störningar. De kan få allvarliga infektioner och astma. Passiv rökning är även en risk för plötslig spädbarnsdöd.

Vattenpipsrökning

Vid rökning med vattenpipa kan rökaren få i sig både nikotin, kolmonoxid och andra cancerogena ämnen om den massa som röks innehåller tobak. Även rökmassa som inte innehåller tobak kan medföra hälsorisker. Vid vattenpiprökning skapas stora mängder rök vilket ger höga nivåer av skadliga partiklar i luften. En session på en timme motsvarar röken från 100 cigaretter enligt WHO. Analyser av röken visar att den innehåller minst lika mycket kolmonoxid, tjära, tungmetaller och cancerframkallande ämnen som cigarettrök. Dessa ämnen orsakar samma sjukdomar som rökning av konventionella cigaretter .

Elektroniska cigaretter

Att röka en e-cigarett innebär att man inhalerar en vätska som förångats till rök via ett munstycke. Det kallas "att vejpa". E-cigaretten marknadsförs som en metod för att sluta röka eller minska konsumtionen. E-cigaretterna kan även innebära nya risker för hälsan. Förutom att avge skadliga metaller och aldehyder har e-cigaretternas smaksättningar lyfts fram som potentiellt hälsovådliga. Regleringen av e-vätskor är i nuläget begränsad, och de kan innehålla ämnen som är direkt skadliga att andas in.

Ännu finns dock ingen tillförlitlig forskning som visar om den verkligen hjälper rökare att bli rökfria på lång sikt eller hur den påverkar användarens hälsa. Argumenten mot e-cigaretten riktar sig mot att den innehåller nikotin, vilket innebär att man behåller både nikotinberoendet och vanan och det kan göra det svårare att komma ifrån beroendet. E-cigaretten befaras också kunna fungera som en tillvänjning till cigaretterökning för ungdomar. Slutligen avger e-cigaretten även en slags ånga eller ”passiv rök”.

Föreläsningar

Ungas erfarenheter av tobak, e-cigaretter och nya nikotinprodukter.

Föreläsare Maria Martini kompetenscentrum för ANDTS – förebyggande arbete, Göteborgs stad. Maria presenterar ny statistik från årets undersökning angående ungdomars tobaksvanor med utvecklingen av konsumtionen, men också fakta om e-cigaretter och det vita snuset samt andra nya nikotinprodukter.

Länk till föreläsning – Unga och Tobak

Tobakens miljöpåverkan

Tobaksindustrin har en stor negativ miljöpåverkan och tobaksproduktionen i världen står för större klimatbelastning än vad Sveriges samlade utsläpp gör. Tobakens allvarliga konsekvenser för miljö och klimat utgör ett hinder för att världen ska kunna nå FN:s globala hållbarhetsmål till år 2030.
För mer information om tobakens miljöpåverkan:
tobaksfakta.se
Sammanfattning av tobakens miljöpåverkan

Stöd och hjälp att sluta med tobak

Det är aldrig för sent att sluta med tobak. Att vara rök- eller snussugen handlar till stor del om kroppens starka nikotinberoende men handlar också om vanor och inlärt beteende.

Din vårdcentral
Här kan du få råd och stöd av diplomerade tobaksavvänjare.
vgregion.se

Stöd via webb eller telefon

Hälsocoach online
Hälsocoach online är en kostnadsfri tjänst och för alla som är 16 år eller äldre och bor i Västra Götaland. Mer information finns på www.vgregion.se/halsocoach

1177
1177.se under hälsa och livsstil kan du läsa mer om stöd för att sluta röka.

Sluta röka-linjen
Sluta röka-linjen,020- 84 00 00 eller gå in på slutarokalinjen.se
Alla samtal är kostnadsfria och du kan vara anonym. Även närstående som undrar hur de kan stötta någon är välkomna.

Tobak och din hälsa – Västra Götaland


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet