Tjörn kommuns logga, till startsidan

Nämnder och förvaltningar

Tjörns kommun styrs av kommunfullmäktige som via kommunstyrelsen och övriga nämnder styr verksamheterna. Nämnderna har var sin förvaltning, det vill säga , en tjänstepersonsorganisation som utför arbetet.

Kommunkansli

Kommunstyrelsens arbete administreras av kommunkansliets förvaltning. Kommunstyrelsen ansvarar för:

 • Kommunledning med administration
 • Kommungemensamma utvecklingsfrågor
 • Juridik, avtal, utredningar
 • Digitalisering och IT
 • Mark och exploatering
 • Integration
 • HR , ekonomi, kommunikation
 • Näringsliv och folkhälsoarbete
 • Säkerhet och krisberedskap
 • Tjörns kundcenter

Kommunkansliets förvaltning styrs av kommunstyrelsens nämnd.

Barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämndens arbete administreras av barn- och utbildningsförvaltningen. Nämnden ansvarar för:

 • Förskola
 • Barnomsorg
 • Grundskola
 • Gymnasieungdomarna
 • Särvux
 • Svenska för invandrare
 • Vuxenutbildningen
 • Särskola
 • Förskoleklass
 • Pedagogisk omsorg
 • Uppföljning för ungdomar i åldrarna 16–20 år

Barn- och utbildningsförvaltningens arbete styrs av barn- och utbildningsnämnden.

Sociala frågor

Socialnämndens arbete administreras av socialförvaltningen. Bland de lagar som reglerar verksamheten finns socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden ansvarar för:

 • Kommunal primärvård
 • Äldreomsorg
 • Funktionshindrade
 • Individ- och familjeomsorg

Socialförvaltningens arbete styrs av socialnämnden.

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsnämndens arbete administreras av samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämnden ansvarar för:

 • Plan- och byggfrågor
 • Miljö- och hälsoskyddsfrågor
 • Avfallsverksamhet
 • Trafik
 • Kollektivtrafik
 • Färdtjänst och riksfärdtjänst
 • Vatten och avlopp
 • Gång- och cykelvägar

Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete styrs av samhällsbyggnadssnämnden.

Kultur och fritid

Kultur- och fritidsnämndens arbete administreras av kultur- och fritidsförvaltningen. Nämnden delar också ut årliga utmärkelser och ett stipendium för unga. Nämnden ansvarar för:

 • Bibliotek
 • Föreningsstöd
 • Delta (Kulturskolan och Kultur- och fritidscentra)
 • Uthyrning av lokaler och anläggningar
 • Naturstigar
 • Lotteritillstånd
 • Offentlig utsmyckning
 • Badplatser
 • Naturreservat
 • Turism
 • Kulturverksamhet

Kultur- och fritidsförvaltningens arbete styrs av kultur- och fritidsnämnden.

Krisledningsnämnden

Nämnden kan träda i funktion i samband med en extraordinär händelse som kräver skyndsam hantering. Nämnden äger vid sådant tillfälle rätt att fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder och de helägda kommunala bolagen i den omfattning som nämnden finner nödvändigt
med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.

I krisledningsnämnden sitter samma personer som i kommunstyrelsen.

Om en oönskad händelse blir större än vad förvaltningen/bolaget klarar av att hantera, eller om flera av kommunens verksamheter drabbas samtidigt och åtgärder behöver samordnas, kan hela eller delar av kommunens centrala krisledningsorganisation aktiveras för en ökad förmåga att hantera en samhällsstörning.

Valnämnden utgör den lokala valmyndigheten och genomför val till riksdag, region, kommun och Europaparlamentet. För valnämnden gäller för övrigt det som sägs om nämnder i kommunallagen.

Valnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare som utsetts av kommunfullmäktige.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 15 februari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet