Tjörn kommuns logga, till startsidan

Anslagstavlan

På Tjörns kommuns officiella anslagstavla sitter de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att göra tillgängliga genom att publicera dem på en digital anslagstavla på webbplatsen. Det vanligaste är justering av protokoll från kommunens olika nämnder.

Digital anslagstavla

Här meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder är justerade samt kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder den 21 september 2023, kl. 18:30, Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn.

För fullständig ärendelista, se här Pdf, 102 kB..

Sammanträdesdatum

2023-09-07

Organ

Kommunstyrelsen

Paragrafer

143-144

Anslaget sätts upp

2023-09-07

Anslaget tas ner

2023-09-29

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Johan Nilsson


Sammanträdesdatum

2023-09-07

Organ

Kommunstyrelsen

Paragrafer

145-164

Anslaget sätts upp

2023-09-12

Anslaget tas ner

2023-10-04

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Johan Nilsson


Sammanträdesdatum

2023-09-21

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Paragrafer

137

Anslaget sätts upp

2023-09-21

Anslaget tas ner

2023-10-13

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Johan Nilsson


Sammanträdesdatum

2023-07-11

Organ

Socialnämnden

Paragrafer

147-150

Anslaget sätts upp

2023-07-11

Anslaget tas ner

2023-08-03

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Robin Lyktberg


Sammanträdesdatum

2023-09-19

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Paragrafer

145-170

Anslaget sätts upp

2023-09-19

Anslaget tas ner

2023-10-12

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Anna Ivarsson

Protokoll


Sammanträdesdatum

2023-09-20

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafer

197-199

Anslaget sätts upp

2023-09-20

Anslaget tas ner

2023-10-12

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Annie Frid


Sammanträdesdatum

2023-06-20

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Paragrafer

46-55

Anslaget sätts upp

2023-06-02

Anslaget tas ner

2023-06-23

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Hanna Lilja


Sammanträdesdatum

2023-06-14

Organ

Överförmyndarnämnden

Paragrafer

32-44

Anslaget sätts upp

2023-06-15

Anslaget tas ner

2023-07-06

Protokollets förvaring

Överförmyndarenheten


Sammanträdesdatum

2023-08-28

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Paragrafer

75-83

Anslaget sätts upp

2023-08-29

Anslaget tas ner

2023-09-19

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Britta Leander


Planområdet ligger på en höjd strategiskt vid entrén till Tjörn med kort avstånd till Myggenäs centrum och i direkt anslutning till kollektivtrafikknutpunkten Myggenäs korsväg. Planområdet innefattar fastigheten Myggenäs 9:1 samt delar av fastigheten Myggenäs 12:139.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett område med ny bebyggelse vid entrén till Tjörn och intill Myggenäs centrum, ett strategiskt läge där det finns ett behov av bostäder. Syftet är även att förtäta Myggenäs tätort där det är korta avstånd till befintlig kollektivtrafik, infrastruktur, skola och service.

Detaljplanen för Myggenäs 9:1 prövar möjligheterna att bygga cirka 150 nya bostäder i form av 7 flerbostadshus mellan 4–8 våningar. Den planerade bebyggelsen består av sju bostadsbyggnader samt två byggnader med 3 våningar varav 1 våning med kontor och 2 våningar med parkeringsgarage. Angöring planeras ske via en ny anslutningsväg för bil, gång och cykel som kopplar samman Myggenäsvägen med planområdet samt vidare till Myggenäskorsväg för gång och cykel.

Planerad bebyggelse ska anpassas till landskapsbilden, ta tillvara det strategiska läget och stärka platsen genom att bidra till en välkomnande och attraktiv entré till Tjörn. Planförslaget överensstämmer med Tjörns översiktsplan.

Planförslaget är ute på samråd under tiden 2023-06-07 ˗ 2023-08-20 (tiden har förlängts från 2023-07-05) och finns utställt på Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn.

Handlingar

Synpunkter på planförslaget ska skriftligen inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen, 471 80 Skärhamn, eller via e-post till
samhallsbyggnad@tjorn.se senast den 20 augusti 2023.

Extra samrådsmöte

Onsdagen den 16 augusti klockan 18.30–20.00, Sjöstugan i Myggenäs.

Samrådsmöte

Onsdagen den13 juni klockan 16.30–19.00, kommunhuset i Skärhamn, Stora Tjörnsalen.

Efter avslutat samråd kommer inkomna synpunkter att sammanställas varefter bearbetning av planförslaget kommer att göras. Därefter kommer detaljplanen att skickas ut för ytterligare granskning av myndigheter och sakägare.

Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast i granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet.

Upplysningar lämnas av handläggare Hilda Hallén
0304-69 51 99
hilda.hallen@tjorn.se

Förvaltningsrätten har i dom den 15 augusti 2023 i mål nr 7155-23 och 7157-23 upphävt Tjörns kommuns två beslut den 30 maj 2023, dnr 2023/00347 respektive 2023/00348, om att avslå två elevers ansökningar om skolskjuts.

Domen i mål nr 7155-23 och 7157-23, med anvisningar om hur man överklagar, finns tillgänglig hos Förvaltningsrätten i Göteborg, Sten Sturegatan 14, Göteborg, och hos Tjörns kommun under tiden den 15 augusti – 19 september 2023.

Förvaltningsrättens dom kan överklagas hos Kammarrätten i Göteborg. Överklagandet ska skickas eller lämnas in till Förvaltningsrätten i Göteborg, Box 53197, 400 15 Göteborg. För att Kammarrätten ska pröva överklagandet krävs prövningstillstånd.

Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten senast den 19 september 2023.

Vid frågor kontakta Barn- och utbildningsförvaltningen
barn.utbildning@tjorn.se senast den 19 september 2023.

Om anslagstavlan

Anslagstavla kallas en bestämd yta som avses för att sprida information. Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell digital anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Tidpunkten då protokollet publiceras på den digitala anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

En kungörelse är ett meddelande som ofta ska leda till förändring av något slag eller är så pass viktig information att man vill att allmänheten ska få reda på det.

Det betyder att protokollet är justerat och att det finns möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och bearbetats utifrån den information som kommit fram ska planförslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Inför granskningen ska kommunen sätta upp en underrättelse på kommunens anslagstavla.

Besluten i protokollet är överklagbara enligt kommunallagen i tre veckor från det datum de de publicerats på den digitala anslagstavlan. Om du vill överklaga ett beslut, kontakta sekreteraren för den nämnd som fattat beslutet. Kontaktuppgifter till nämndsekreterare finns i nedanstående länk.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 22 juli 2020

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet