Tjörn kommuns logga, till startsidan

Vision och framtida utmaningar

Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden.

Tjörns kommuns vision

Möjligheternas ö är samlingsbegreppet för Tjörns utvecklingsambitioner. Möjligheterna skapas genom förutsättningarna på Tjörn och genom ökad närhet till en växande och dynamisk Göteborgsregion. Ordet möjligheter handlar ytterst om en livsmiljö där varje individ kan utveckla sina ambitioner, idéer och drömmar.

En åretruntlevande ö för livets alla faser kräver en stabil befolkningstillväxt för att nå 20 000 invånare år 2035. Fler helårsboende och en jämnare befolkningsstruktur är nödvändigt för att klara framtida service och ha ett Tjörn som lever året runt. Särskilt fokus behöver därför ligga på förutsättningarna för yngre barnfamiljer att etablera sig. Det krävs strategiska insatser inom arbetsmarknad och näringsliv, boende och byggnation, infrastruktur och kommunikationer, kompetensutveckling, föreningsliv och social gemenskap, samhällsservice av hög kvalitet samt gott bemötande och god tillgänglighet. Delårsboende och besökare medverkar till att upprätthålla servicenivåer samt bidrar med idéflöden och kontakter som är mycket värdefulla för Tjörns utveckling.

Företagsamhet beskriver ett förhållningssätt till dagens och morgondagens utmaningar som bygger på en positiv inställning till människors egna förmågor att hantera sina livsbetingelser. Kommunen ska arbeta aktivt med insatser för ett företagsamt Tjörn. Insatserna ska stärka en hållbar utveckling ur ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv för ett livskraftigt näringsliv, föreningsliv och samhällsliv i övrigt.

Småskalighet som grundläggande kvalitet kräver en långsiktigt medveten utvecklingspolitik för Tjörns orter. Utvecklingskraft skapas genom att alltid prioritera och fokusera på en hög kvalitet och samtidigt värna närhet i samhällsservice. Den goda dialogen kring både planprocesser och samhällsutveckling är viktig för förankring och delaktighet. Det finns en lång tradition att lita till den egna förmågan, bygga nätverk samt utveckla idéer och lösningar som är genuina och anpassade till förutsättningarna på Tjörn. Denna anda ska stärkas redan i skolan. Småskalighet innebär också insatser för mindre och medelstora företags etablering och tillväxt.

Närhet innebär ökad närhet till dynamiken och utvecklingen i Göteborg och andra näraliggande kommuner genom bättre och snabbare kommunikationer och konstruktivt samarbete. Det innebär också fortsatt utveckling av den närhet mellan människor som är del av Tjörns kännetecken, genom aktivt stöd till arbetet med att skapa ett tryggt och säkert samhälle och till ett livaktigt och varierat föreningsliv. Närhet handlar också om närhet till en offensiv, professionell och tillgänglig kommunal verksamhet.

Havet, det öppna landskapet och kulturen tillhör Tjörns unika värden som ledande ö-kommun. Dessa värden behöver säkerställas långsiktigt men också tydliggöras och lyftas fram som en styrka i tillväxtarbetet. Kulturen är en viktig attraktionsfaktor för både boende och besökare. Det ursprungliga och autentiska, Tjörns själ, behöver vårdas och kommuniceras inte bara internt på ön utan också utåt. Kommunen behöver ha med dessa värden i sitt arbete med framtidsfrågor och sträva efter breda och långsiktigt hållbara politiska lösningar.

Tjörn är också en del av Göteborgsregionen

13 kommuner – sex utmaningar

Göteborgsregionens (GR) kommuner ska hjälpas åt att höja kvalitén på välfärden. Tillsammans har kommunerna formulerat sex utmaningar.

Här kan du läsa en kort sammanfattning av varje utmaning och något konkret exempel från Tjörn. En del av exemplen är direkta resultat av samarbetet mellan GR-kommunerna. Andra exempel kan vara inspirerade av andra kommuner eller vara Tjörns egna initiativ, som i sin tur kan ge inspiration till andra.

Inom GR finns nästan 70 nätverk och arbetsgrupper, till exempel nätverk för va-frågor, förskola, avfallshantering och äldreomsorg. Ofta ingår en representant från varje kommun i nätverket som träffas för att utbyta erfarenheter, planera gemensamma utbildningar eller arbeta fram gemensamma strategier.

Här kan du läsa en kortversion med exempel från Tjörn


Vår största utmaning är att minska utsläppen av växthusgaser. Kommunerna behöver vara drivande i arbetet tillsammans med näringsliv och myndigheter.

Våra hav, sjöar, gröna ytor och andra naturområden är viktiga både för rekreation och livsmedelsförsörjning. Vattenresurserna är ojämnt fördelade i de olika kommunerna och behöver användas mer effektivt.

Klimatförändringarna påverkar samhällsplaneringen, som måste förändras för att till exempel kunna klimatsäkra byggnader mot översvämningar.

Exempel från Tjörn: Vi kommer inom några år att kunna få vatten från Kungälv (Göta Älv). Nya ledningar läggs ner i Kungälvs, Stenungsunds och Tjörns kommuner. En gemensam avfallsplan är också på gång.

Statistiken visar att ohälsan, framför allt stressen, bland unga i regionen ökar.

Alltmer hälso- och sjukvård ges i hemmen och inom den kommunala omsorgen.

28 000 personer i regionen är arbetslösa. Utbildning, arbete och bostad är viktiga pusselbitar för inkludering. Vi behöver också vara rustade för att fler flyktingar kan söka sig till Sverige på grund av förändringar i omvärlden.

Vi behöver skapa trygga miljöer med genomtänkt samhällsplanering där det är nära till service och kultur.

Exempel från Tjörn: Flera folkhälsosatsningar görs för att motverka psykisk och fysisk ohälsa hos unga. Bland annat ges Tjörns 15–18-åringar möjlighet att träna gratis på Träningskliniken varje fredag. Programmet Tanke och hälsa är en satsning (och forskningsstudie) på elever i årskurs 8 som går ut på att motverka psykisk ohälsa.

Unga ska få godkända betyg och elever som klarar skolan ska få möjlighet att utvecklas ytterligare. Människor behöver också ha den kompetens som efterfrågas – det finns flera branscher som har brist på kompetens.

När kommunerna samarbetar kan elever välja utbildning bland ett brett utbud, även utanför den egna kommunen.

Samverkan mellan skola och arbetsliv fortsätter att vara viktigt. Vuxenutbildningarna behöver vara mer flexibla och anpassade utifrån olika målgruppers förutsättningar. Tack vare kommunernas samverkan kan invånarna få fler yrkesutbildningar att välja mellan.

De kommande sex åren behöver kommunerna nyrekrytera cirka 9000 personer om året. Kommunerna behöver både attrahera nya medarbetare och behålla befintlig personal.

Exempel från Tjörn: Tjörn är förstås en del i Göteborgsregionens gemensamma gymnasieantagning. Alla unga på Tjörn har möjlighet att studera på valfri gymnasieskola i regionen.

Ett starkt näringsliv är en förutsättning för regionens fortsatta utveckling. För att regionen ska stå sig i den globala konkurrensen behöver kommunerna i sin tur erbjuda service av hög kvalitet.

Men tillväxten får inte ske på bekostnad av miljön. Regionen behöver företag som driver på i utvecklingen mot en hållbar produktion och konsumtion.

Besöksnäringen är en av de snabbast växande i Sverige. Ett brett samarbete är nyckeln för att regionen ska fortsätta vara attraktiv och utvecklas till en hållbar destination.

Exempel från Tjörn: Yesbox! Göteborgsregionen har samlat 13 olika verksamheter för den som söker hjälp i början av sitt företagande.

Det handlar inte främst om införandet av digital teknik, utan om att skapa helt nya möjligheter. Den digitala kunskapen måste öka.

I skolan ger digitaliseringen möjligheter att utforma pedagogiska metoder och lärverktyg. Till exempel kan utbildningar anpassas efter hur olika individer lär sig bäst.

Välfärdsteknik kan underlätta för kommunerna att möta behov hos äldre och personer med funktionsnedsättning.

Digitala tjänster gör det enklare för invånarna och ger ökad service med snabbare handläggning och ökad rättssäkerhet samtidigt som det leder till ökad effektivitet.

Exempel från Tjörn: Hemtjänsten på Tjörn erbjuder digitala inköp av livsmedel. Vårdtagarna kan alltså sitta hemma och klicka hem maten från en surfplatta. Ett annat exempel är vårdplaneringar (efter en sjukhusvistelse), som sedan några år oftast sker via videosamtal där patienten tillsammans med personal från både sjukhus och kommunen kan mötas utan kostsamma och tidskrävande resor mellan Tjörn och till exempel Kungälv.

Göteborgsregionens strukturbild innehåller gemensamma överenskommelser för fysisk planering. Det handlar om att samordna byggnation, näringslivsetableringar och infrastruktur. Nya bostadsområden behöver till exempel ligga nära kollektivtrafik och samhällsservice.

Exempel från Tjörn: Efter att Göteborgsregionen prioriterat byggandet av en dubbelfilig rondell i Myggenäs korsväg, beslutade Regionstyrelsen (Västra Götalandsregionen) i december 2019 att gå på samma linje.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet