Tjörn kommuns logga, till startsidan

Brottsförebyggande arbete

Att hindra att brott begås är en viktig ingrediens i ett tryggt och robust samhälle. Tjörn ska vara en trygg och säker plats för alla medborgare, där barn och unga ska få förutsättningar till en trygg uppväxt. Tjörns kommun arbetar på flera olika sätt för att öka tryggheten och förebygga kriminalitet. Här kan du få en överblick av vad det arbetet innebär.

Rapportera otrygg plats

I vårt brottsförebyggande arbete vill vi att allmänheten anmäler platser där man känner dig otrygg, där det klottras mycket, inträffar skadegörelse, buskörs med mopeder med mera.

Samverkansavtal med polisen

För att öka tryggheten och minska brottsligheten inom Tjörns kommun har vi tecknat samverkansavtal med polisen. Det gör vi genom ett djupare samarbete.

Medborgarlöftet

Medborgarlöftet är ett åtagande från lokalpolisområde Södra Fyrbodal och de tre kommunerna Stenungsund, Orust och Tjörn. Löftet innebär aktiviteter inom de områden som medborgarna och verksamheterna upplever att det finns problem inom.

Utifrån lägesbilden kan man se att det finns en röd tråd med områden som skapar otrygghet vilka är:

Det här lovar vi

Under tiden 1 januari 2023 – 31 december 2024 lovar polisen att:

 • Tillsammans med skola, socialtjänst, föreningsliv, näringsliv och andra aktörer
  arbeta och samverka utifrån det brottsförebyggande perspektivet.
 • Tillsammans med motorburen ungdom och deras vårdnadshavare genomföra
  insatser i syfte att höja trafiksäkerheten.
 • Intensifiera arbetet mot droger, kränkningar och våld i miljöer där barn och
  ungdomar vistas.
 • Fokusera och prioritera särskilt utsatta brottsoffer.
 • I största möjligaste mån arbeta utifrån den aktuella lägesbilden i våra tre
  kommuner.

Under samma tidsperiod lovar kommunerna att:

 • Genomföra insatser för att motverka kränkningar och motverka psykisk ohälsa.
 • Genomföra insatser för att öka trafiksäkerheten och minska buskörningen,
  speciella insatser riktade mot A-traktorer och EPA-traktorer.
 • Genomföra tidiga föräldrastärkande insatser.
 • Arbeta med tidiga insatser och i bred samverkan för att motverka kriminalitet,
  våld i nära relation och droganvändning.
 • Involvera föreningslivet, näringslivet och andra aktörer att vara delaktiga i det
  gemensamma trygghetsarbetet.
 • Arbeta med trygghets och säkerhetsfrågor i skolmiljö.

Det gemensamma långsiktiga målet är att öka tryggheten och förhindra och minska brottsligheten för våra invånare. För att nå målet krävs att vi arbetar både kortsiktigt och långsiktigt samt satsar på tidiga insatser i bred samverkan och att involvera flera aktörer i arbetet.

Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar är att en grupp människor går igenom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. Grundtanken är att de som bor och verkar i lokalsamhället har störst kännedom om det och att deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara.

Vid en trygghetsvandring deltar vanligtvis boende i området, men också företrädare för lokala föreningar, bostadsföretag, politiker och polis. Trygghetsvandringarna ger också en möjlighet för oss att prata med Tjörnbor, tjänstepersoner inom kommun och polis som arbetar med trygghetsfrågor.

Under inventeringen noteras platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli brottsplatser, samt vilka konkreta fysiska omständigheter som bidrar till problemen. I arbetet ingår att ta fram förslag på lösningar och trygghetsinventeringen kan sedan ligga till grund både för större och mindre åtgärder.

Grannsamverkan

Vilka rör sig i ditt bostadsområde? Inbrott, stölder och skadegörelse sker ofta i skydd av anonymitet. Grannsamverkan är ett sätt att bryta igenom den.

Grannsamverkan är ett sätt att lära sig mer, att bli mer medveten om hur brottsligheten kan se ut och vad man kan göra för att förebygga den. Nyfikenhet, engagemang och vaksamhet från många grannar blir ett effektivt skydd och larmsystem som reagerar på det okända – det som kan vara brott eller förberedelse till brott.

Vill du starta grannsamverkan eller vill ha mer information? Kontakta vår kommunpolis, Carl Besslinger.

Båtsamverkan

Båtsamverkan är uppbyggd enligt samma koncept som grannsamverkan. Här är det båtägare som samarbetar för att skydda sin egendom och förebygga brott. Kontakta vår kommunpolis, Carl Besslinger, för mer information.

Våldsbejakande extremism

Vi arbetar för att extremism och förtryck inte ska få en grogrund i samhället. Vi arbetar för en kommun fri från våld där alla på Tjörn kan känna sig trygga.

Våldsbejakande extremism kallas rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning. Sådana rörelser kan använda våld och extrema missnöjesyttringar i syfte att försvaga samhällssystemet och för att uppnå sina ideologiska mål.

Tjörns kommun har en handlingsplan mot våldsbejakande extremism för att utveckla det förebyggande arbetet inom området.

I akut läge

Vid pågående brottslighet, ring SOS 112, begär polis. Var beredd på att svara på frågor om vad som inträffat.

Är det frågan om att anmäla ett begånget brott, ring 114 14 och följ instruktionerna på den röststyrda telefonsvararen.

Om du vill lämna information av underrättelsekaraktär ring 114 14. Säkerhetspolisen har också en webbtjänst där man anonymt kan lämna tips.

 

Kontakt

Hans Björnum
Monica Gynäs

Kommunpoliser


Sidansvarig/Senast uppdaterad 27 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet