Tjörn kommuns logga, till startsidan

Rådgivande organ

I Tjörns kommun finns ett antal kommunala råd med olika inriktningar. Syftet med råden är att på olika sätt kvalitetssäkra kommande politiska beslut. Råden tillsätts genom politiska beslut när man ser ett behov av dem. I kommunala råd kan representanter från såväl kommunen som andra organisationer ingå.

Råden fungerar som en mötesplats där deltagarna har möjlighet att föra fram sina åsikter i särskilda frågor. Genom att samverka i råden kan samhällets resurser samordnas och utnyttjas bättre.

Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, nämnder samt Tjörns Bostads AB.

Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor är organisatoriskt knutet till socialnämnden.

Rådet ska

 • Rådet ska förstärka inflytande i alla frågor som gäller äldre och funktionshindrade.
 • Rådet ska medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare.
 • Rådet ska verka för att pensionärs- och funktionshinderfrågor beaktas i nämndernas verksamhetsplaner.
 • Rådet kan initiera nya pensionärs- och funktionshinderfrågor i nämnder och förvaltningar.
 • Rådet ska vara remissorgan i frågor som berör pensionärer och funktionshindrade.
 • Rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Deltagare

Rådet ska bestå av 17 ledamöter, fyra ledamöter med personliga ersättare, utsedda av pensionärsorganisationerna, åtta ledamöter med personliga ersättare, utsedda av handikapporganisationerna samt fem ledamöter med ersättare utsedda av kommunen.

Tjörns kommun har ett avtal med Västra hälso- och sjukvårdsnämnden om samverkan och samfinansiering av gemensamma folkhälsoinsatser i kommunen.

Arbetet med folkhälsa och social hållbarhet ska ha en politisk styrning i form av ett råd. I Tjörns kommun samlas styrningen i Rådet för hälsa och social hållbarhet. Rådets uppgift är att se till att ett folkhälsoinriktat synsätt blir en del den vanliga verksamheten.

Arbetet ska utgå från en långsiktig strategi med framtagna behovsbilder och prioriteringar.

Deltagare

 • Tanja Siladji Dahne, (MP) Kommunstyrelsen, ordförande
 • Annette Nord, (KD) Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, vice ordförande
 • Fredrik Gullbrantz, (S) Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Catharina Shönbäck, (V) Kultur- och fritidsnämnden
 • Gun Alexandersson, (L) Socialnämnden
 • Robert Johansson, (M) Samhällsbyggnadsnämnden
 • Erling Alsin, (-)

Tjörns kommun har ett lokalt krishanteringsråd. Där ingår flera samhällsviktiga aktörer som kan bidra med olika former av hjälp och kompetens om en kris eller samhällsstörning skulle drabba kommunen. Krishanteringsrådet sammanträder två gånger varje år.

Deltagare är

 • Polisen
 • Försvarsmakten
 • Svenska kyrkan
 • Näringslivet
 • Frivilliga radioorganisationen (FRO)
 • Representanter från kommunen
 • Röda korset
 • Kustbevakningen
 • Sjöräddningssällskapet
 • Närsjukvården
 • Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
 • Sjöfartsverket
 • Frivilliga resursgruppen

Kontakt

Johan Nilsson

Kommunsekreterare
Nämndsekreterare kommunstyrelsen


Sidansvarig/Senast uppdaterad 1 november 2021

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet