Tjörn kommuns logga, till startsidan
Målkarta

Ekonomi och budget

Kommunens intäkter består av tre delar där kommunalskatten står för den största delen. Förutom kommunalskatten får kommunen också in pengar från olika avgifter (till exempel barnomsorg och vatten och avlopp) och statliga bidrag. Intäkterna betalar den service som kommunen ansvarar för och erbjuder sina invånare.

Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och kommunens ekonomi ska balansera, det vill säga att intäkterna ska överstiga kostnaderna.

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål och om hur pengarna ska fördelas. Utifrån kommunfullmäktiges övergripande budget fördelar sedan varje nämnd sin del av budgeten, så kallade detaljbudgetar. Hur väl nämnderna och verksamheten uppfyller de beslutade målen följs upp i samband med delårsbokslut i april och augusti samt i årsbokslut.

Kommunens budget

Budgeten innehåller mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin under året. För ekonomin beskrivs de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten innehåller även en plan för ekonomin för ytterligare två år utöver budgetåret. Utifrån budgeten för hela kommunkoncernen tar varje förvaltning och bolag fram en detaljbudget.

Från och med år 2023 har dokumentet bytt namn från budget till plan för mål och ekonomi.

Årsredovisning

Varje vår presenterar kommunen sin årsredovisning. Årsredovisningen beskriver och berättar hur året har varit i stort för kommunen, förvaltningarna och de kommunala bolagen. Nämnderna berättar hur verksamheterna har använt sina pengar och hur de lyckats följa den beslutade budgeten.

Budget för kommunala bolag

I Tjörns kommun finns en bolagskoncern som har hand om olika tjänster i kommunen.

Kontakt

Carolina Färdigh

Ekonomichef


Sidansvarig/Senast uppdaterad 26 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet