Tjörn kommuns logga, till startsidan

Ungdomsenkäten Lupp

Enkäten Lupp genomförs var tredje år bland ungdomar i årskurs 8 och andra året på gymnasiet. Syftet är att få en samlad bild av hur ungdomar upplever sin livssituation i hemmet, i skolan och på fritiden.

Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Enkäten är ett sätt att få en bild av hur unga upplever sin livssituation i hemmet, i skolan och på fritiden och även hur de ser på sin framtid.

Resultat från Lupp-undersökningen 2023

Lupp-undersökningen 2023 visar på Tjörn-ungdomars mående efter pandemin, hur man upplever trygghet, hälsa, skola, fritid, arbete och vad man tror om framtiden. Några korta nedslag i rapporten:

  • Drygt var fjärde ungdom i årskurs åtta och var femte i andra året i gymnasiet uppger att de blivit utsatta för brott eller hot det senaste halvåret. En stor andel av hoten sker online.
  • Den självskattade hälsan hos tjejer i årskurs åtta har minskat successivt sedan första mätningen 2011. Hos killarna har den länge legat kvar på samma högre nivå men 2023 syns en nedgång även hos dem – likväl förblir tjejers hälsa sämre. Stress tycks vara en särskilt bidragande orsak.
  • Drygt 90 procent av ungdomarna är nöjda med livet, men i båda åldersgrupperna är killarna mer nöjda än tjejerna.
  • Ungefär var tredje ungdom vill påverka i frågor som rör kommunen. Det är en betydligt mindre andel än tidigare i båda åldersgrupperna.

Hur används resultatet?

Resultatet blir ett viktigt verktyg för att kunna fatta rätt beslut som rör barn och tonåringar och att kunna förbättra ungas villkor. Det kan även användas som utgångspunkt för diskussioner mellan ungdomar, föräldrar, personal och politiker.

De viktigaste resultaten kommer i den efterföljande dialogen med ungdomarna: Känner de igen sig i de generella bilder som enkätsvaren ger? Vad tror de ligger bakom svaren? Om det är negativa bilder: vad bör göras för att försöka förändra dessa?

Kommunerna följer på olika sätt upp Lupp-resultaten med en dialog med ungdomarna, genom olika typer av arrangemang, genom ungdomsfullmäktige/ungdomsråd och liknande. Ett viktigt mål i Lupp-arbetet är att ungdomar och beslutsfattare får diskutera viktiga frågor tillsammans. Här ger undersökningen ett bra diskussionsunderlag.

Äldre rapporter

Kontakt

Jessica Dahlström

Processledare


Sidansvarig/Senast uppdaterad 23 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet