Tjörn kommuns logga, till startsidan

Revision

För att nämnder och styrelser ska kunna styra och kontrollera verksamheten behövs intern kontroll. En del av denna kontroll kallas revision. Revisionen granskar om kommunen och de kommunala bolagen sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt. Revisionen sker varje år.

Revisionsrapport till årsredovisningen

Tjörns kommun har fem förtroendevalda revisorer. Deras uppgift är att granska kommunstyrelsen och nämnderna. De är även revisorer för kommunens bolag. Det är kommunfullmäktige som väljer revisorer. De förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun biträds av sakkunnigt revisionsbiträde från Ernst & Young AB.

Revisorerna rapporterar till kommunfullmäktige. De lämnar också en revisionsberättelse. Detta görs i samband med att årsredovisningen för organisationen presenteras. Revisorernas granskningar och uppföljningar ställs samman i revisionsrapporter. Dessa överlämnas till berörda nämnder och till kommunfullmäktige.

Revisionens uppdrag är att ge kommunfullmäktige underlag för den årliga ansvarsprövningen. Granskningen sker i enlighet med kommunallagen (kap 9), aktiebolagslagen (kap 11), stiftelselagen, kommunala redovisningslagen och Tjörns kommuns revisionsreglemente med tillhörande God revisionssed i kommunal verksamhet.

Genomförda granskningar

De förtroendevalda revisorerna och lekmannarevisorerna granskar årligen hela den kommunala verksamheten inklusive bolag och stiftelser, i den omfattning som följer av lag och god revisionssed. De granskningar som kommunrevisionen genomför presenteras i särskilda revisionsrapporter.

Kontakt

Anders Forsman

Revisor, ordförande (S)

Dan-Tore Toresson

Revisor, vice ordförande (M)

Per Jensnäs

Revisor

Staffan Mattsson

Revisor


Sidansvarig/Senast uppdaterad 23 april

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet