Tjörn kommuns logga, till startsidan

Båtmiljö

Varje år används cirka 700 000 liter båtbottenfärg på fritidsbåtar i Sverige. Båtbottenfärger gör stor skada på det marina livet när de kemikalier som finns i färgen läcker ut i havet. Spillvatten från tvätt av båten bidrar till att förorena mark och vattendrag och det är idag många båtuppställningsplatser där marken är kraftigt förorenad.

Vi befinner oss ofta i de grunda havsvikarna med våra fritidsbåtar, både när de ligger i hamnen och när vi utövar ett aktivt båtliv i kust och skärgård. Samtidigt är detta några av de mest värdefulla områdena för livet i havet. Här är havets barnkammare där många fiskar och vattenlevande organismer lägger ägg och föder upp sina yngel. Här växer ofta ålgräsängar som motverkar stranderosion, minskar övergödning, ökar den biologiska mångfalden samt minskar klimateffekter.

Bottenmålning av båt

Det bästa är att välja giftfria metoder för att hålla skrovet rent, till exempel genom att måla med en hård färg utan gift och kombinera med borsttvätt och spolning. Läs mer längre ner om hur du kan hålla havstulpanerna borta.

Detta kan du göra för att minska användandet av båtbottenfärger och därmed minska skadorna på det marina livet:

 • Regelbunden rengöring – genom att regelbundet rengöra båten kan man förhindra att påväxt och havstulpaner inte får fäste. Därmed behövs ingen bottenmålning.
 • Havstulpanvarningen – är en sms-tjänst som meddelar dig när havstulpanerna börjar sätta sig. Varningen underlättar för båtägaren som väljer att inte måla båten med bottenfärg.
 • Använd mindre färg – ofta räcker det att måla på utsatta ställen exempelvis vid vattenlinjen.
 • Måla mer sällan – ofta behövs båten målas mer sällan än man tror med bibehållen effekt på påväxten.
 • Förvara båten på land – förvaras båten på land mellan användningarna behövs ingen båtbottenmålning.

Färger som används för att måla båtbotten klassas som bekämpningsmedel. Det är kemikalieinspektionen som avgör vilka färger som är godkända för bottenmålning. Använd den fyrsiffriga koden på burken för att hitta din färg.

Mer information på kemikalisinspektionens webbplats

Observera att det inte är tillåtet att måla fritidsbåten med så kallad fartygsfärg eller andra, icke-godkända färger, som köpts utomlands. Det kan vara straffbart att använda sig av dessa. Fartygsfärg innehåller högre mängder av koppar och zink som används för fartyg som används i yrkestrafik och körs på djupare vatten.

Även de godkända färgerna är giftiga. Därför är det viktig att skydda marken och dig själv när du skrapar båten. Använd dammsugarskrapa som suger upp färgskrapet när du arbetar. Tänk på att innehållet är giftigt och ska hanteras som farligt avfall. Lämna dammsugarpåsen i hamnens miljöstation.

Välj färg med mindre giftinnehåll och måla sparsamt

Nästan alla båtbottenfärger eller antifoulingfärger är giftiga, även de som är godkända. Information om vilka färger som är godkända finns på Kemikalieinspektionens webbplats (sök på bottenfärger) . Prova att använda en färg med lägre giftinnehåll. Östersjöfärger har visat sig fungera bra för att hindra påväxt även på Västkusten. Man kan också prova att måla mer sällan och att bara måla vattenlinjen och andra mindre områden där du vet att tulpanerna gärna sätter sig.

Totalt förbud mot TBT

TBT (Tributyltenn) som använts i äldre båtbottenfärger har långlivade skadliga effekter i vattenmiljön även vid mycket låga halter. Den är dessutom svårnedbrytbar och hormonstörande. TBT har varit förbjudet sedan 1989 och sedan 2008 gäller totalförbud mot förekomst av bottenfärger som innehåller TBT, på alla svenska fartyg, likaså fritidsbåtar.

Även om färgen målades på innan förbudet måste den avlägsnas eller inneslutas med en speciell spärrbeläggning som förhindrar läckage. Dock rekommenderas inte spärrbeläggning då effekten är osäker och användaren måste kunna bevisa att åtgärden inte medför negativa effekter för människa eller miljö och inte kan ersättas med alternativ som kan antas vara mindre farliga.

Skydda dig själv och miljön

 • Tvätta båten över spolplatta med rening
 • Skydda omgivningen
 • Använd skyddskläder
 • Lämna material och rester från underhållet som farligt avfall
 • Sanera båten från giftiga färger

Tvätta din båt

Ta hand om farligt avfall när du servar, tvättar, skrapar eller målar din båt. Färgavfall, olja, glykol, alger och havstulpaner räknas som farligt avfall och ska samlas upp och lämnas i en miljöstation. Det finns skrapor som du kan fästa på en dammsugare för att lättare samla upp skrapet. Välj alltid en skyddad plats att arbeta på som undviker läckage av kemikalier och farligt avfall.

Har du en biocidmålad båt ska du tvätta båten på en spolplatta ansluten till en reningsanläggning. Alternativt kan spolvattnet samlas upp i slutna tankar och lämnas som farligt avfall till godkänd mottagare.

Mer om farligt avfall och var på Tjörn du kan lämna det hittar du på farligt avfall

 • oljor
 • glykol
 • spolarvätska
 • lösningsmedel
 • överblivna kemikalier
 • färgburkar
 • färgrester
 • slipdamm
 • förbrukat blästermedel
 • oljeförorenade trasor
 • avfettningsmedel
 • konserverings- och frostskyddsmedel
 • sprayburkar
 • oljefilter
 • elektronikprodukter
 • lysrör och glödlampor
 • slagvatten

Förorenade områden

Den största och mest allvarliga miljörisken kopplad till småbåtshamnar är läckage av organiska miljögifter och metaller från upptag, spolning, underhåll av båtar och från mark och sediment där föroreningar kan ha ansamlats under lång tid. Historiskt har båtbottenfärger innehållit en rad olika bekämpningsmedel för att motverka påväxt på båtskrov. Där det finns risk för förorenade sediment är framförallt i anslutning till båtplatser, upptagningsplatser och spolplattor samt vid uppställningsplatser för underhåll och vinterförvaring av båtar.

Verksamheten står som ansvarig om ni har förorenat ett område. Ni är då skyldiga att se till att området undersöks och saneras. Fastighetsägare kan i vissa fall vara ansaviga för ett förorenat område. Viktigt är att området saneras, så att människor och miljö inte tar skada.

Utför ni markarbeten är det viktigt att vara uppmärksam på avvikande färgningar i jordlagren och på lukt. Vet ni om att området är förorenat ska ni se till att skyddsåtgärder tas, så att ni inte sprider eller ökar den befintliga föroreningen genom oförsiktighet. För de som arbetar i ett förorenat område kan föroreningarna innebära en direkt hälsorisk.

Misstänker ni att ni äger/bedriver verksamhet eller har hittat ett eventuellt förorenat område är ni skyldiga att upplysa köpare samt informera tillsynsmyndigheten om detta. I de flesta fall är det kommunens miljöavdelning som är tillsynsmyndighet. Om ni ska utföra arbeten i ett förorenat område behöver ni anmäla det till tillsynsmyndigheten innan arbetat startar. En markundersökning behöver utföras om en grusad uppställningsplats ska hårdgöras. Bland annat kan provtagning behöva utföras som underlag för att kontrollera föroreningsstatus inför bedömning om sanering.

Läs mer om förorenad mark

Kontakt

Miljöavdelningen

Öppettider
Måndagar: 9:00-12:00 och 13:00-16:30
Tisdag - fredag: 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 25 oktober 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet