Tjörn kommuns logga, till startsidan

Naturvårdshuggning i Kållekärr

Tjörns kommun har under 2022-2023 med hjälp av Skogssällskapet Förvaltning AB planerat och genomfört naturvårdande åtgärder i delar av kommunens skogsinnehav i Kållekärr.

Beskrivning av stödåtgärd

Tjörns kommun och Skogssällskapet Förvaltning AB har under 2022-2023 genomfört naturvårdande åtgärder i delar av kommunens skog i Kållekärr. Skogen har ett nätverk av stigar som går igenom ett gammalt kulturlandskap med fina kulturmiljöer såsom gamla stenmurar, torpmiljöer och hålvägar. Skogen är välbesökt och nyttjas ofta av kommunens invånare.

Skogsområdet utgör även en viktig miljö för ett flertal fågelarter, insekter, mossor och växter. Med anledning av det har kommunen fått ett EU-bidrag för att skydda och bibehålla skogen i området. Bidraget kallas Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet och målet är att skapa en miljö med höga rekreationsvärden, höga naturvärden och en ökad biologisk mångfald.

Nationella och globala miljömål

Denna naturvårdshuggning är en av flera åtgärder för att nå olika miljömål, bland annat de nationella miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv samt det globala målet Ekosystem och biologisk mångfald.

Levande skogar

Miljömålet "Levande skogar" syftar till att skydda skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion. Den biologiska mångfalden ska bevaras och kulturmiljövärden samt sociala värden ska värnas.

Ett rikt växt- och djurliv

Målet "Ett rikt växt- och djurliv" syftar även det till att bevara biologiska mångfalden, bland annat genom att arters livsmiljöer och ekosystem värnas. Det ska finnas livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation.

Målet syftar även till att människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Ekosystem och biologisk mångfald

Målet "Ekosystem och biologisk mångfald" syftar bland annat till att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, hejda markförstöring och förlust av biologisk mångfald.

Genomförda åtgärder

De fem åtgärder som Tjörns kommun har vidtagit för i detta arbete är följande:

Naturvårdshuggningen har förstärkt sk. brynzoner i området. Med brynzoner menas områden där skog övergår till annan typ av mark såsom jordbruksmark, bebyggelse eller liknande.

Brynzoner är viktiga områden för insekter och fåglar. I brynzoner kan bland annat fåglar gömma sig för att sedan söka efter insekter i en mer öppen terräng.

I samband med naturvårdhuggningen i Kållekärr har kommunen utvecklat två typer av brynzoner. En brynzon mellan skogsmark och bebyggelse och en brynzon mellan skogsmark och gammal betesmark.

I samband med naturvårdshuggningen har andelen död ved i området ökat. Död ved i olika nedbrytningsfaser, både stående och liggande ved, är viktigt för många hotade arter.

Flera tusen skogslevande arter är beroende av död ved. Den döda veden skapar växtplatser, gömställen, boplatser och föda för skogens djur.

I naturvårdshuggningen har död ved skapats genom att med maskinaggregat skrapa bort bark, mestadels på stående tallar men även på lövträd.

Det har även byggts flera stora faunadepåer i området. Det är staplade stockar med ris inuti.

Dessa depåer kommer sakta att förmultna och fungera som boplats och födosöksområde för många arter under lång tid framåt.

Befintliga liggande träd, så kallade lågor, har lämnats och enbart flyttats om de legat över stigar.

I och med denna naturvårdshuggning har även andelen lövträd ökat i området. Lövträd är viktig för flera fågelarter och för sk. pollinatörer som exempelvis humlor och bin.

Trädgrupper med sälg, hassel och björk har medvetet lämnats eller frihuggits. På flera ställen har ekar friställts så lövkronorna kan breda ut sig.

Kommun har även tagit fram olika kulturminnen. I området finns gamla stenmurar, torpruiner och stenlagda stigar som tidigare var transportvägar för hästar och oxar.

Ett av målen var att ta fram dessa stenmurar och torpruiner och samtidigt hindra att de stenlagda stigarna blir förstörda. Lämningarna och stigarna har markerats med sk. kulturstubbar som är cirka 1,3 meter höga. Kulturstubbarna är tänkta att fungera som en markering för att förhindra att dessa kulturminnen blir förstörda av misstag.

Skyltar med information i skogen

Ytterligare ett mål har varit att ökat områdets rekreationsvärde genom att varsamt röja för att få fram nätverket av stigar som fanns i skogen och även öppna upp området för att öka trygghetskänslan.

Målet var att skapa en känsla av att gå i en varierande skog med olika skogsrum av olika karaktär med öppna gläntor, stora granar, och ekar, snåriga hasselområden och doftande tallskog och där alla skogsrummen har en rik 1mångfald av djur- och växtliv.

Kontakt

Fastighetsavdelningen


Sidansvarig/Senast uppdaterad 26 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet