Tjörn kommuns logga, till startsidan

Upprätta ställplatser, parkeringar och camping

Att semestra i husbil har blivit allt mer populärt. Att anlägga ställplatser eller husbilsparkering kräver tillstånd. Här kan du läsa om de regler som gäller och vilka tillstånd som krävs.

Parkering och ställplatser

Att anordna, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser kräver bygglov. Ställplats för husbilar kan enligt praxis jämställas med en bygglovspliktig parkering. Bygglovsplikten gäller ianspråktagande av mark som parkeringsplats även om ingen fysisk förändring av marken behöver göras. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Ställplats för husbilar kräver antingen bygglov för parkering eller camping. Det är ofta omfattningen som avgör detta. En anledning till att campingplatser är bygglovspliktiga är att de oftast är arealkrävande.

På Boverket.se kan du läsa mer om vad som gäller för parkeringar.

Boverkets webbplats

Det är attraktivt att anlägga ställplatser för husbilar i natursköna områden, exempelvis vid sjöar eller vid kusten. Det är dock viktigt att tänka på att naturmiljöer ofta är skyddade av olika lagar, och att man behöver söka dispens från dessa.

Några exempel är strandskydd, naturreservat, Natura 2000 och landskapsbildskydd. Innan man påbörjar arbetet är det därför viktigt att kontakta kommunen och höra vad som gäller i aktuellt område, samt från vilka myndigheter som tillstånden ska sökas. Kom i håg att olika myndigheter har olika lång handläggningstid - var ute i god tid!

Det finns också områden med höga natur- och friluftsvärden som inte är skyddade av lagstiftning, och även dessa är viktiga att respektera.

På Naturvårdsverkets hemsida finns samlad information om vad som gäller för husbilar i naturen.

Campingplatser

Det krävs bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en campingplats. Vid bedömningen om campingplatsen är bygglovspliktig väger man in verksamhetens karaktär och omfattning, anläggningens storlek, omfattning av markarbeten och anordningar, omgivningspåverkan och påverkan på allmänna intressen. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

På Boverket.se kan du läsa mer om vad som gäller för campingar.

Boverkets webbplats

Ett bygglov för campingplats innebär att ett visst område får användas för camping. Förutom att själva campingplatsen kräver bygglov behövs även bygglov för de byggnader och andra anläggningar som uppförs på campingplatsen. Det gäller exempelvis servicebyggnader, stugor, plank, altaner och murar. Även husvagnar, husbilar, villavagnar, tält och liknande kan vara bygglovspliktiga som byggnader. Även om en campingplats inte kräver bygglov kan andra åtgärder på eller i anslutning till campingplatsen kräva bygglov. Om marknivån ändras kan marklov krävas oavsett om campingplatsen kräver bygglov eller inte.

Oavsett om en camping ligger inom eller utom detaljplanerat område så gäller Plan- och bygglagen. Detta innebär att det krävs bygglov för att anlägga eller utöka en camping. Det innebär också att man behöver söka bygglov för olika åtgärder inom campingen.

Vatten och avlopp

Fastighetsägaren har anmälningsplikt att omgående anmäla till VA-huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 4.4 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

För villor, fritidshus etc, som bildar en bostadsenhet, debiteras en lägenhetsavgift per enhet. För byggnader, där människor inte är permanent bosatta, t.ex. servicebyggnader, restauranger och vandrarhem, jämställs varje påbörjad 200 m² som en enhet. 2 villavagnar som är permanent/varaktigt uppställda och inkopplade till VA-nät, jämställs med en enhet.

Vi förändrade förhållanden på fastigheten, t.ex. vid byggnation eller utökning av fastighetens yta, är fastighetsägaren skyldig att omgående meddela va-huvudmannen detta.

Brandskydd

Campingtomten ska vara utmärkt på marken och användningen av tomten begränsas av brandskyddsbestämmelserna.

Brandskyddsbestämmelserna

En camping med varaktigt uppställda campingenheter bör säkerställa att regelverket för byggnader uppfylls. Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund betraktar en campingenhet som ”varaktigt uppställd” och en byggnad om ett av nedanstående kriterier uppfylls:

  • Den ska, eller har stått uppställd under ≥5 månader
  • Den är svår att flytta, t.ex. om det saknas hjul eller draganordning och det bedöms ta ≥30 minuter att flytta villavagnen eller husvagnen

Bedömningen av brandskydd ska alltid göras i varje enskilt fall. En av nedanstående brandskyddsåtgärder bör kunna användas om förutsättningarna är tillfredställande i det enskilda fallet.

  • Avståndet mellan byggnader och varaktigt uppställda campingenheter är minst 8 meter
  • Brandskyddet motsvarar det högsta kravet för brandceller eller brandväggar i respektive byggnad (EI60)
  • En analytisk dimensionering påvisar att annat brandskydd är tillfredställande

I praktiken kan eventuellt en av nedanstående brandskyddsåtgärder vara godtagbart brandskydd om övriga förutsättningar är tillfredställande.

  • 0 meter mellan campingenheterna om brandklass EI60 upprätthålls, t.ex. genom en verifierad mur.
  • Ca 4 meter mellan campingenheterna om ett aktivt system kan bedömas vara tillförlitligt och övriga förutsättningar är tillfredställande. Aktiva system kan vara svåra att upprätthålla över tid.

Eftersom campingenheter ofta har en enda utrymningsväg så är det av särskild vikt att beakta placeringen av husvagnarna så att dörrar ej hamnar motstående varandra.

Campingtomter är den enhet inom campinganläggningen som hyrs ut till enskilda campinggäster. Det finns inte möjlighet att hävda någon hemfridszon inom campingen och därför ska tomten inte stenläggas/plattsättas eller hägnas in.

Campingenheter får inte placeras varaktigt närmare tomtgräns än 4,5 meter och strandskyddat område får inte tas i anspråk utan att man först fått beviljad strandskyddsdispens.

Altaner får inte vara högre än 1,20 m. Genomsiktligheten på ett staket ska vara minst 1/3 och max 1,10 m högt för att vara ej bygglovspliktiga. Tätare staket räknas som plank och ej genomsiktliga och är därför bygglovspliktiga.

Att uppföra skärmtak och glasa in del av eller hela altaner kräver bygglov.

En servicebyggnad är en byggnad kopplad till driften av en campinganläggning och kan innehålla reception, kiosk, butik, restaurang, hygienutrymmen eller liknande. Att uppföra en ny, bygga till eller ändra en servicebyggnad kräver bygglov.

Campingstugor kräver bygglov och stugorna tillåts till en yta om högst 30 m2 och är utan rätt till bostadskomplement. Campingstugans tomt utgörs av byggnadens utbredning på marken och ska inte vara avstyckningsbar.

Campingstugorna bör inte ägas enskilt och de bör vara avsedda endast för uthyrning.

En villavagn för uppställning på campinganläggning definieras som ”en anordning med fast monterade hjul som inte kan dras med en personbil på allmän väg utan särskilt tillstånd”. För uppställning av varaktigt placerad villavagn krävs bygglov.

En husbil ska vara registrerad och kontrollbesiktigad. Särskilda uppställningsytor finns för husbilar för att undvika camping på centrala parkeringsytor.

En husvagn för uppställning på campinganläggning definieras med stöd av vägtrafikförordningen. Det innebär att ”husvagnen ska kunna dras med personbil på allmän väg utan särskilt tillstånd”.

Husvagnarnas hjul ska vara fast monterade, stödbenen får dock avlasta hjulen. Gasolinstallation i husvagnar ska vara godkänd.

Ett tält definieras som ett ”textilt klimatskydd för korttidsboende” och ett förtält definieras som ett ”textilt klimatskydd som biutrymme till tält, husvagn, villavagn och husbil”.

Eftersom varken tält eller förtält är permanenta så krävs inte bygglov.

Kontakt

Tjörns kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
471 80 Skärhamn


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet