Tjörn kommuns logga, till startsidan

Visselblåsarfunktion

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden och oegentligheter i offentlig verksamhet.

Därför införde EU ett så kallat visselblåsardirektiv 2019 och direktivet är en ny lag i Sverige sedan 2021. Sommaren 2022 införs funktionen i vår kommun. Lagen gäller arbetstagare, arbetssökande, konsulter, praktikanter, volontärer och andra som utför uppdrag för kommunens räkning.

Vår förhoppning är att alla anställda i vår kommun upplever att de kan föra en öppen dialog på arbetsplatsen om eventuella problem uppstår. I första hand vänder du dig som anställd till din närmaste chef eller till den verksamhet som det berör. Om någon vill uppmärksamma ett problem anonymt är det möjligt via visselblåsarfunktionen. Den är ett komplement och ska inte ses som en ersättning för ett öppet samtalsklimat.

Tjörns kommuns visselblåsarfunktion gäller för Tjörns kommuns nämnder och dess förvaltningar. Av Tjörns kommuns bolag är det endast Tjörns Bostads AB som omfattas, därför att lagen endast gäller bolag som vid ingången av varje kalenderår har 50 eller fler anställda.

Visselblåsarfunktionen har införts med stöd av Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen. Visselblåsarlagen innehåller ett förstärkt skydd för den som rapporterar om missförhållanden. Skyddet innebär att man inte får utsättas för repressalier eller hindras från att rapportera. Skyddet innebär också en viss ansvarsfrihet vid åsidosättande av tystnadsplikt om åsidosättandet sker enligt visselblåsarlagen.

När kan jag visselblåsa?

Visselblåsarfunktionen kan användas för att rapportera oegentligheter eller misstanke om missförhållanden som strider mot EU-rätt eller svensk rätt samt andra missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Det kan exempelvis handla om muta, bedrägeri, stöld eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning eller att dess närstående gynnas på något sätt. Lagbrott, systematiska tjänstefel och avvikelser som rör exempelvis offentlig upphandling, personuppgifter eller miljöskydd kan också anmälas.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller till för att rapportera sådant som rör egna arbetsförhållanden, som personliga konflikter eller lönesättning. Om det inte känns rätt att prata med chef eller chefens chef kan man i stället vända sig direkt till sin HR-funktion eller någon facklig företrädare med sitt ärende.

Funktionen kan inte användas för rapporter gällande Tjörns hamnar AB och Tjörns måltids AB. Sådana visselblåsningar görs istället till lämplig myndighet genom en extern rapporteringskanal, se avsnitt ”Kan jag anmäla via andra myndigheter?”

Funktionen får inte användas för att rapportera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen.

Generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas till Tyck till och felanmäl.

Det här händer när du visselblåser

Tjörns kommun samarbetar med Qnister AB som är en extern mottagare av visselblåsningar. Det innebär att Qnister AB tar emot din rapport. Därefter görs en bedömning av om den uppfyller kriterierna att skyddas av visselblåsarlagen. Qnister AB återkopplar till dig inom sju dagar.

Om kriterierna uppfylls skickas rapporten vidare till Tjörns kommuns visselblåsarfunktion. Som utgångspunkt tar de som arbetar i visselblåsarfunktionen reda på vad som hänt och föreslår åtgärder. Om rapporten rör kommundirektör, förtroendevalda eller VD på något av kommunens helägda bolag eller om visselblåsarfunktionen bedömer det som lämpligt ska Qnister AB utreda vad som hänt och föreslå åtgärder.

Du får återkoppling på din rapport inom tre månader. Det finns rutiner som säkerställer att det inte förekommer intressekonflikter i Tjörns kommuns visselblåsarfunktion.

Vem får veta att jag har visselblåst?

Som visselblåsare har du möjlighet att vara anonym. I många fall är det dock lättare att utreda och åtgärda ett missförhållande om den som utreder vet vem det är som lämnar uppgifter. Om du väljer att uppge vem du är skyddas din identitet av sekretess. Sekretessen innebär att uppgifter som avslöjar din identitet aldrig kommer att lämnas ut som allmän handling.

Som utgångspunkt är det bara Qnister AB och de personer som arbetar i visselbåsarfunktionen på Tjörns kommun som har tillgång till de uppgifter du rapporterar.

För att det som rapporteras ska kunna utredas och åtgärdas kan dock uppgifter lämnas vidare inom kommunen eller till andra myndigheter. Det innebär att din och andra personers identitet kan avslöjas för exempelvis polisen, om det behövs för att utreda ett brott. Det är bara uppgifter som är absolut nödvändiga för att kunna vidta åtgärder som får lämnas vidare.

Hur visselblåser jag?

För att lämna en rapport går du in på webbplatsen Qnister – visselblåsning och fyller i ett formulär med relevant information. Det är också möjligt att lämna en rapport per telefon eller genom ett bokat fysiskt möte.

Kan jag visselblåsa via andra myndigheter?

Förutom att visselblåsa via Tjörns kommuns egen rapporteringskanal kan du välja att lämna en rapport via en statlig myndighet som utsetts av regeringen. Dessa myndigheter kallas för externa rapporteringskanaler och ska ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter inom vardera myndighets ansvarsområde. Sådan extern rapportering ansvarar de specifika utsedda myndigheterna för, och vår organisation har ingen koppling till sådana rapporteringskanaler.

De myndigheter som utsetts av regeringen är:

 • Arbetsmiljöverket
 • Boverket
 • Elsäkerhetsverket
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Folkhälsomyndigheten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Integritetsskyddsmyndigheten
 • Inspektionen för strategiska produkter
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Kemikalieinspektionen
 • Konsumentverket
 • Konkurrensverket
 • Livsmedelsverket
 • Läkemedelsverket
 • Länsstyrelserna
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Naturvårdsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Regeringskansliet
 • Revisorsinspektionen
 • Skatteverket
 • Skogsstyrelsen
 • Spelinspektionen
 • Statens energimyndighet
 • Statens jordbruksverk
 • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Transportstyrelsen

För mer information om vad extern rapportering innebär och vilken myndighet du ska vända dig till inom Sverige finns i Förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Du kan även lämna din rapport till EU:s institutioner, organ eller byråer om rapporten rör unionsrätt. Mer information om tillvägagångssättet finns hos respektive myndighet och EU-organ.

Riksdagens förteckning över behöriga myndigheters olika ansvarsområden:

Gäller meddelarfriheten?

Meddelarfriheten innebär att varje medborgare har rätt att lämna uppgifter om vad som helst till den som direkt kan offentliggöra uppgifterna i media, till exempel författare och journalister. Meddelarfriheten omfattar inte uppgifter som omfattas av kvalificerad tystnadsplikt och medför inte heller rätt att utlämna sekretessbelagda handlingar. Den gäller inte heller om man gör sig skyldig till brott mot rikets säkerhet.

Visselblåsarlagen påverkar inte tillämpligheten av de regler om yttrandefrihet och meddelarfrihet som framgår av regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Av dessa författningar följer nedan regler.

Anskaffarfriheten innebär att var och en har rätt att anskaffa uppgifter avsedda för publicering i ett massmedium som omfattas av grundlagarna.

Repressalieförbud innebär ett förbud mot att ingripa mot bruk av tryckfrihet eller yttrandefrihet.

Efterforskningsförbud innebär ett förbud mot att efterforska vem som offentliggjort uppgifter.

I visselblåsarlagen finns ett kompletterande skydd vid offentliggörande av uppgifter som gäller parallellt med den grundlagsstadgade meddelar- och anskaffarfriheten. Reglerna ger ett motsvarande skydd som vid intern och extern rapportering för en rapporterande person som offentliggör uppgifter.

Detta förutsätter att någon av följande förutsättningar är uppfyllda:

 • den rapporterande personen har först rapporterat externt och inte fått återkoppling från mottagaren i skälig utsträckning inom tre månader eller, om det finns särskilda skäl, inom sex månader eller
 • att situationen innebär fara för liv, hälsa, säkerhet eller risk för omfattande skada i miljön eller
 • att det finns skälig anledning att anta att extern rapportering skulle innebära risk för repressalier eller att missförhållandet sannolikt inte skulle avhjälpas på ett effektivt sätt.

Visselblåsarlagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Visselblåsarlagen gäller även vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som utgörs av ett handlande eller en underlåtenhet:

 • som strider mot en direkt tillämplig unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten eller
 • strider mot lag eller andra föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen och som genomför eller kompletterar en unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för samma direktiv,
 • eller som motverkar målet eller syftet med bestämmelserna i en unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för samma direktiv.

Ett arbetsrelaterat sammanhang är en persons nuvarande eller tidigare arbete i privat eller offentlig verksamhet, i vilken personen kan eller har kunnat ta del av information om missförhållanden och utsättas för repressalier om informationen rapporteras.

Visselblåsarlagen gäller inte vid rapportering utanför ett arbetsrelaterat sammanhang. Till exempel rapportering av information som någon har fått del av i egenskap av kund, klient, patient eller elev.

Visselblåsarlagen omfattar rapportering av missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Det finns normalt sett inte ett allmänintresse av att missförhållanden kommer fram om inte missförhållandena är allvarliga.

För att det ska anses finnas ett allmänintresse krävs också att missförhållandena omfattar en krets av personer som kan betecknas som allmänheten. Visselblåsarlagen är därför normalt inte tillämplig när det gäller rapportering av sådant som endast rör den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållanden.

Det kan däremot i särskilda fall finnas ett allmänintresse av att frågor som enbart rör den rapporterande personen kommer fram. Tillexempel om personen arbetar under slavliknande förhållanden eller att en arbetsgivare systematiskt bryter mot gällande regelverk när det gäller den enskilda personen. Det kan också vara så att ett missförhållande som rör ett avtal eller en annan rättshandling och som endast angår avtalsparterna eller de som vidtar rättshandlingen, ändå påverkar allmänheten. Tillexempel om det rör sig om korrupta handlingar.

Utöver att missförhållandena ska röra en krets som kan betecknas som allmänheten krävs att allmänheten har ett legitimt intresse av att missförhållandena kommer fram.

Allmän nyfikenhet är inte ett sådant intresse. Den omständighet att en verksamhet rent allmänt tilldrar sig allmänhetens intresse innebär inte att missförhållanden i verksamheten regelmässigt ska anses vara av allmänintresse.

Däremot finns som regel ett legitimt intresse av att missförhållanden som påverkar allmänheten negativt kommer fram och därmed kan rättas till. Allmänheten kan också ha ett legitimt intresse av att bli upplyst om missförhållandena för att kunna vidta åtgärder för att skydda sig.
Ju mer frekventa och systematiska missförhållandena är, desto större är samhällsintresset av att missförhållandena avhjälps eller avbryts.

Den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller skaffat information om missförhållanden och rapporterar den och som är en eller flera av dessa kategorier:

 • arbetstagare
 • personer som gör en förfrågan om eller söker arbete
 • personer som söker eller utför volontärarbete
 • personer som söker eller fullgör praktik
 • personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
 • egenföretagare som söker eller utför uppdrag
 • personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
 • aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget
 • personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten

Ansvarsfrihet
Enligt visselblåsarlagen får visselblåsaren inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt, om personen vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet. Vissa undantag finns från denna rätt. Ansvarsfriheten innebär inte en rätt att lämna ut sekretessbelagda handlingar.

Skydd mot repressalier
Enligt visselblåsarlagen får verksamhetsutövaren inte hindra eller försöka hindra rapportering, eller, på grund av rapportering, vidta repressalier mot:

 • en rapporterande person
 • någon hos verksamhetsutövaren som bistår den rapporterande personen vid rapporteringen, såsom en förtroendevald eller ett skyddsombud
 • någon hos verksamhetsutövaren som har koppling till den rapporterande personen, såsom en anhörig eller kollega, en juridisk person som den rapporterande personen äger, arbetar för eller på annat sätt har koppling till.

En verksamhetsutövare får inte heller vidta repressalier på grund av att någon vänder sig till sin arbetstagarorganisation för samråd i fråga om rapportering. Verksamhetsutövaren får inte heller hindra eller försöka hindra sådant samråd. Om en verksamhetsutövare bryter mot någon av dessa bestämmelser kan denne bli skadeståndsskyldig. Verksamhetsutövaren har bevisbördan för att denne inte brutit mot bestämmelserna om repressalieförbud.

Kontakt

Torbjörn Hall

Dataskyddsombud

Tjörns kommun

471 80 Skärhamn

Besöksadress

Kroksdalsvägen 1
Skärhamn


Sidansvarig/Senast uppdaterad 3 november 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet