Tjörn kommuns logga, till startsidan

LSS, stöd och service

LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är en lag som har kommit till för att människor med omfattande funktionshinder ska kunna få stöd och service utifrån sina behov. Stödet ges i form av olika insatser. En insats kan t.ex. vara personlig assistans, ledsagarservice eller kontaktperson.

Stödet skall vara lättillgängligt och anpassas till den som behöver det. Målet är att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv. Insatserna ska tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade gäller för:

 • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer som till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Den som ansöker om en LSS-insats behöver lämna in ett intyg som beskriver sin funktionsnedsättning.

 • Rådgivning och annat personligt stöd

Innebär att man kan få stöd av t.ex. kurator, psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped eller specialpedagog. För dessa insatser ansvarar habiliteringen i Västra Götalandsregionen.

 • Personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sådan assistans

Personlig assistans innebär att man kan få ett personligt utformat stöd i den dagliga livsföringen. Förutsättningarna är att en sökande har ett mycket stort och varaktigt funktionshinder, är under 65 år samt behöver mycket hjälp med de grundläggande behoven. Till de grundläggande behoven räknas hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra, annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade samt hjälp med andning. Om behoven överstiger 20 timmar i veckan är det Försäkringskassan som ska utreda och fatta beslut om assistansersättning.

 • Ledsagarservice

Med hjälp av en ledsagare kan man få möjlighet att komma ut bland andra människor, exempelvis besöka vänner eller delta i fritids- och kulturaktiviteter.

 • Kontaktperson

Kontaktpersonen ska kunna vara ett stöd i vardagslivet, ge hjälp att delta i fritidsaktiviteter och minska isolering.

 • Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden om den enskilde från anhöriga eller andra närstående. Insatsen ska utföras i den enskildes hem.

 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelsen ger möjlighet för anhöriga att få avlösning och för den som är funktionshindrad att få rekreation och miljöombyte. Insatsen kan ges på korttidsboende, i familjehem samt i form av läger.

 • Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Insatsen innebär fritidsverksamhet för skolungdomar med stora funktionshinder som behöver tillsyn efter skoldagens slut och under loven.

 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar

Boende i familjehem eller bostad med särskild service är en insats som kan vara möjlig om barnet, trots stödinsatser i hemmet, inte kan bo kvar. Insatsen kan även beviljas som elevhemsboende om ungdomen studerar på annan ort och är i behov av särskilt stöd för sin livsföring. Här finns det en länk, den gäller dock insatser enligt SoL så den kan tas bort.

 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

Insatsen erbjuds den som på grund av sin funktionsnedsättning har omfattande svårigheter och därför inte klarar att bo i ordinärt boende. I insatsen ingår att den enskilde får stöd att genomföra dagliga aktiviteter såväl i som kring bostaden. Behåll länken.

 • Daglig verksamhet

Den som tillhör persongrupp 1 och 2 (dvs personer med utvecklingsstörning, autism eller bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada) har rätt till daglig verksamhet. Rättigheten gäller personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Du som vill ansöka om stöd och service enligt LSS ansöker om detta hos biståndsenheten. Ansökan kan göras både skriftligen och muntligen och kan göras av dig själv eller av god man, förmyndare eller vårdnadshavare.

När biståndsenheten tagit emot din ansökan bokas en tid in för ett möte där du får beskriva ditt behov av stöd och hjälp. Socialsekreteraren gör en bedömning om du tillhör någon av personkretsarna. Tillhör du en personkrets prövar socialsekreteraren om du har rätt till insatsen. Du får därefter ett beslut.

Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten.

Förhandsbesked för LSS

Om du planerar att flytta till Tjörns kommun kan du ansöka kom ett förhandsbesked om vilka LSS-insatser som du kan beviljas i Tjörns kommun innan du flyttar hit. Kommunen behandlar en sådan ansökan som om du redan är bosatt i kommunen.

Stöd och service enligt LSS är kostnadsfritt men du betalar för dina personliga kostnader såsom mat, aktiviteter, resor och hyra, läs mer här

Uppfyller du inte kriterierna för att få rätt till insatser enligt LSS kan insatser sökas enligt socialtjänstlagen (SoL). För att få hjälp enligt socialtjänstlagen krävs att du inte kan tillgodose dina behov själv eller att behoven kan tillgodoses på annat sätt.

Biståndet skall tillförsäkra dig en skälig levnadsnivå. För bistånd enligt socialtjänstlagen kan en avgift tas ut enligt gällande taxa.

Insatser för dig med en psykisk funktionsnedsättning hittar du här.

Du kan också ansöka om hemtjänstinsatser, det läser du om här.

Den dagliga verksamheten anpassas efter den enskildes behov. På Tjörn finns två verksamheter, Hannagården i Krossekärr samt Höjden i Kållekärr.

På Hannagården i Krossekärr finns ett flertal grupper, exempelvis finns utegruppen, ett hunddagis samt ”gula huset”. Hannagården driver också butiken ”Skäret” som ligger vid torget i Skärhamn.

På Höjden i Kållekärr finns mediagruppen och packgruppen.

Exempel på arbetsgrupper:

 • Utegruppen arbetar med till exempel trädfällning, röjning i skog och mark, gräsklippning och vedklyvning.
 • Gula huset har en matlagningsgrupp och en äldregrupp som bakar, spelar bingo, tvättar och pysslar till butiken Skäret.
 • Mediagruppen gör filmer, tidningen ”Ö-bladet”, foldrar, affischer och trycker upp utbildningsmaterial.
 • Packgruppen utför packjobb till företag och tillverkar även braständare som säljs i butiken Skäret.
 • Det finns även möjligheter att arbeta på Kommuncafét i Skärhamn, där serveras lunch varje dag samt fika och kaffe.
 • Utflyttade praktikplatser finns till exempel på Heås, förskolor, Lilldals kök och Kvarnbackens servicehus.
 • Butiken Skäret har försäljning av second hand-kläder och hantverk gjorda på Höjden i Kållekärr, till exempel betong, broderi, väskor, vrakved och braständare.

Korttidsvistelse är en insats som ger möjlighet för anhöriga att få avlösning och för barnet eller ungdomen med funktionsnedsättning rekreation och miljöombyte.

Insatsen kan ges i form av en stödfamilj, lägervistelse eller en plats på ett korttidshem. Vid en ansökan om korttidsvistelse görs bedömning om vilken insats som passar bäst utifrån barnet/ungdomens önskemål och behov samt anhörigas önskemål.

Korttidstillsyn är ett förlängt fritids för ungdomar över 12 år med funktionsnedsättningar som behöver tillsyn efter skoltid och under skollov. På Tjörn sker korttidstillsynen på Krossekärr.

Krossekärrs korttidsverksamhet

Krossekärrs korttidsverksamhet ligger vackert placerat på landsbygden i Krossekärr strax utanför Skärhamn på västra Tjörn. I verksamheten finns korttidsvistelse samt korttidstillsyn.

Verksamheten har god standard och är anpassat för barn med funktionsnedsättningar. Varje barn har möjlighet till ett eget rum och det finns gemensamma utrymmen. Korttidsverksamheten har även en stor trädgård och närhet till naturen. Under korttidsvistelsen är verksamheten bemannad dygnet runt med sovande jour.
Verksamheten arbetar med ett lågaffektivt bemötande och med tydliggörande pedagogik, det vill säga vi använder oss av alternativ kommunikation med bland annat bildstöd och tecken som stöd. Varje barn och familj erbjuds en omsorgskontakt.

På Tjörn finns sex olika typer av bostäder med särskild service. Gruppboende är till för dig med funktionsnedsättning som har behov av att personalen finns nära och dygnet runt. Serviceboende är för dig med funktionsnedsättning som delvis klarar dig själv men ändå behöver daglig hjälp.

Vid en ansökan om bostad med särskild service bokas ett utredningsmöte in där du eller dina anhöriga eller din gode man får beskriva behovet av hjälp och stöd. Om du blir beviljad bostad med särskild service ställs du i kö för en bostad. Det är inte möjligt att ansöka om insatsen eller ställa sig i kö innan man är redo att flytta. Blir du beviljad bostad med särskild service kommer du sedan att få erbjudanden om en bostad anpassad efter dina behov.

Det är inte möjligt att på förhand besöka boenden, utan blir först aktuellt när du blir erbjuden en lägenhet på ett boende.

Nedan kan du kortfattat se vilka boenden som finns. Vill du läsa mer finns information här.

Boenden på Tjörn

 • Fågelkärrsvägens gruppboende
  Gruppboende på Fågelkärrsvägen i Höviksnäs med 5 lägenheter och en gemensamhetslokal.
 • Höviksnäs gruppboende
  Gruppboende på Fågelkärrsvägen i Höviksnäs med 5 lägenheter och en gemensamhetslokal.
 • Kroksdals gruppboende
  Gruppboende i Kroksdal i Skärhamn med 6 lägenheter och en gemensamhetslokal.
 • Skärhamns serviceboende
  Serviceboende på Rågvigevägen i Toftenäs Skärhamn med 7 lägenheter. Här finns även gemensamhetslokaler och en plats för avlastning.
 • Övergårdsvägens serviceboende
  Serviceboende på Övergårdsvägen i Höviksnäs med 12 lägenheter och en gemensamhetslokal.
 • Kållekärrs serviceboende
  Serviceboende i Kållekärrs centrum med 9 lägenheter och en gemensamhetslokal.

 

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar har rätt till boende i familjehem eller i en bostad med särskild service. Dessa två former av boende är för de barn och ungdomar som har omfattande behov av tillsyn och omvårdnad. Boendeformerna ska ses som ett komplement till föräldrahemmet. Det kan både vara för en del av tiden eller på heltid för de som inte alls kan bo med den egna familjen på heltid eller deltid.

Familjehem

Familjehem innebär att barnet eller ungdomen bor i en annan familj än föräldrahemmet. Familjehemmet är en vanlig familj som har engagemang, intresse, tid och möjlighet att ta emot ett barn eller ungdom som en extra familjemedlem. Alla som blir familjehem är godkända av socialnämnden.

Bostad med särskild service

Bostad med särskild service för barn och ungdomar ska tillgodose barnets eller ungdomens behov utifrån funktionsnedsättningen. Den här formen av boende innebär att flera barn med behov av särskilt stöd bor tillsammans. Boendet är för de med omfattande omvårdnadsbehov. Det kan också vara boende för en tonåring som ska studera på annan ort.

Tandvård för dig med stort omvårdnadsbehov

Mer om tandvård kan du läsa här

Kontakt

Biståndsenheten

Avgiftshandläggare
0304-60 12 23

Adress

Sundsbyvägen 1a
471 94 Kållekärr


Sidansvarig/Senast uppdaterad 11 mars

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet