Tjörn kommuns logga, till startsidan

Bostäder, lokaler och mark

På Tjörn finns både privat och kommunal mark som på sikt kan användas för att utveckla nya områden. Här kan du läsa mer om det som kallas markanvisning och exploatering.

Köpa sälja och arrendera mark

Lediga tomter för boende

Offentliga lokaler

Verksamhetsmark

Markanvisning och exploatering

När nya områden byggs på Tjörn krävs vägar, ledningsnät och andra anläggningar för att området ska bli funktionellt och attraktivt. Kommunen säkerställer en sådan utbyggnad genom att

Vilket typ av avtal som tecknas beror på vem som är markägare.

Markanvisning

Markanvisning ger byggherren ensamrätt att under en viss tid förhandla med kommunen om överlåtelse av mark och när byggnationen ska vara färdigställd.

Vare sig det gäller tilldelning av mark för bostäder eller verksamheter, har kommunen särskilda riktlinjer. De beskriver också till exempel hur handläggningen sker och vilka principer som gäller för prissättning.

Du som byggherre kan anmäla dig, om du är intresserad av inbjudan till kommande markanvisningstävlingar.

Markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre och innebär att byggherren får ensamrätt att under en begränsad tid förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett markområde för byggande.

För att avgöra vilken aktör som ska få rätt att bebygga marken anordnar kommunen i första hand markanvisningstävling. Kommunen sätter upp vissa kriterier och skickar ut en förfrågan, dels på kommunens webbplats och dels till de aktörer som tidigare meddelat kommunen att de är intresserade av markanvisning i kommunen.

I vissa fall är endast en byggherre aktuell för markanvisning. Det kan till exempel förekomma när en byggherre inkommer med en idé om byggnation som är förenlig med kommunens mål.

Exploatering – ett nytt område växer fram

När ett område utvecklas och genomgår en förändring kallas det för exploatering. Det kan ske genom att ett nytt område växer fram eller genom att till exempel en industri som inte används, rivs för att istället bygga lägenheter. För att exploatera ett markområde krävs i regel en detaljplan. Om det inte finns en detaljplan eller om en detaljplan behöver ändras kan en exploatör, till exempel en byggentreprenör eller fastighetsägare söka ett så kallat planbesked hos kommunen.

I exploateringsavtalen fördelas ansvar och kostnader mellan kommunen och exploatören för att säkerställa att detaljplanen genomförs. Det finns riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal.

Tjörns kommun har av tradition tillämpat enskilt huvudmannaskap för allmän plats i tidigare detaljplaner. Detta innebär att boende i området ansvarar för drift och underhåll av allmän plats, till exempel genom en förening. I nya detaljplaner föreslås nu kommunalt huvudmannaskap inom tätort och enskilt utanför tätort. Kommunalt huvudmannaskap innebär att det är kommunen som ansvarar för drift och underhåll av allmän plats.

Vid en exploatering innebär det att exploatören bygger ut till exempel en allmän gata. När arbetet är klart överlåts gatan till föreningen eller annan huvudman som har hand om den allmänna platsen. Denna överlåtelse sker genom en så kallad lantmäteriförrättning.

Varje exploatering har unika förutsättningar och medför olika kostnader. Vad som avtalas är beroende av exploateringens storlek, markförutsättningar och vilka andra allmänna anläggningar som redan finns eller behövs i närområdet. Utgångspunkten är att byggherren bekostar samtliga de åtgärder som genomförandet av detaljplanen kräver, utifrån nyttan som exploatören har av planen. Finns flera byggherrar inom samma område upprättas separata avtal.

Kontakt

Fastighetsavdelningen


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 februari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet