Tjörn kommuns logga, till startsidan

Trafikstrategi

Du som bor i Tjörns kommun ska ha goda möjligheter att gå, cykla och åka kollektivt för både din och miljöns skull. Kommunens trafikstrategi är ett steg i riktningen mot att utveckla ett mer hållbart transportsystem genom en tydligare och mer sammanhållen planeringsprocess för kommunens trafik och transporter.

Om trafikstrategin

Tjörns kommun har tagit fram en trafikstrategi med syfte att skapa ett ramverk för nödvändigt utvecklingsarbete gällande trafik och infrastruktur. Med sikte på kommunens vision 2035, styr vi mot ett transportsystem som bidrar till hållbar utveckling, god tillgänglighet inom kommunen och stabila länkar till regionala målpunkter.

Dokumenten beskriver kommunens inriktning i arbetet med trafikfrågor och anger hur vägar, gång- och cykelvägar, parkeringar, busslinjer, färjor med mera bör utvecklas och användas. Trafikstrategin beskriver övergripande mål och programmet beskriver konkreta åtgärder och inriktning för fortsatt arbete.

Varför är det viktigt att ha en trafikstrategi?

På Tjörn är vi idag starkt beroende av bilen för våra transporter och resor, såväl i arbetspendlingen som på fritiden. Så som vårt ö-samhälle är uppbyggt, med stor andel boende på landsbygd och flera orter längst ut på vägnätet, är det svårt för många att klara sig utan en eller flera bilar i hushållet. Samtidigt vet vi att fossilbränsle skapar koldioxidutsläpp som påverkar klimatet negativt, och att även fossilfria bilar med en person i varje tar för stor plats på vår enda fastlandsförbindelse.

Vi vet också att alla personer på Tjörn faktiskt inte har tillgång till bil. För att värna miljön för framtida generationer och samtidigt säkra såväl framkomlighet som tillgänglighet för oss alla här och nu, är det därför mycket viktig att arbeta för ett minskat bilberoende och ökade möjligheter att välja andra färdmedel.

Det ska finnas förutsättningar att resa på ett säkert, effektivt och pålitligt
sätt, inte enbart med bil utan även med kollektivtrafik, med cykel och till fots. Ibland är en kombination av olika färdmedel den bästa lösningen för resan, och då ska detta göras möjligt!

För att detta ska bli verklighet kommer dock förändring krävas på flera punkter som Tjörns kommun inte ensam råder över. Det blir en utmanande och lärorik resa där vi behöver sällskap och hjälp av såväl dagoch nattbefolkning, helårs- och delårsbefolkning, turister, företagare, yrkestrafik, skolbarn, föräldrar, lärare och pensionärer, som av vägföreningar, grannkommuner, Länsstyrelsen, Trafikverket, Västtrafik och Västra Götalandsregionen.

Illustration: Trafikstrategi På väg.

Hur har trafikstrategin tagits fram?

Alla kommunens förvaltningar, nämnder och bolag har medverkat i projektarbetet kring trafikstrategin. En arbetsgrupp av tjänstepersoner inom samhällsbyggnad har drivit arbetsprocessen och utarbetat handlingarna med hjälp av trafikkonsult. En projektgrupp med tjänstepersoner från övriga kommunala verksamheter har bidragit med kunskap och kvalitetssäkring utifrån olika perspektiv. En styrgrupp av politiker och chefstjänstepersoner har bidragit med styrning och prioritering av dokumentens innehåll. Projektet har även rymt regional samverkan med grannkommuner och berörda trafikaktörer.

Trafik är ett engagerande ämne, som tydligt påverkar kommunens invånare, näringsidkare och besökare, och som präglar de platser och miljöer vi delar. Trafiken är en förutsättning för att samhället ska hänga samman och erbjuda försörjning, utbildning, sociala kontakter, rekreation, service, handel, produktion med mera. När Tjörns kommun startade arbetet med trafikstrategin, var det därför självklart att involvera Tjörnborna. Resultatet av invånardialogen blev ett viktigt stöd i kommunens arbete med trafikdokumenten. Nedan ser du rapporter från de fokusgruppsmöten som hölls i arbetet under 2018 och 2019.

Syftet med invånardialogen kring trafikstrategin var att möjliggöra kunskapsutbyte och medskapande i trafikfrågor, med central betydelse för vardagsliv, välfärd, rekreation och näringsliv. För att främja bred representativitet i dialoggrupperna rekryterade kommunen deltagare till dialogen genom annonsering på kommunens hemsida, i sociala medier och lokalpress, samt genom riktade inbjudningar till föreningar, företagare och politiker.

Kontakt


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet