Tjörn kommuns logga, till startsidan

Överklaga beslut om skolskjuts

Om du är missnöjd med ditt beslut kan du överklaga detta. I ditt överklagande ska du skriva och tala om varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Det finns två olika typer av överklaganden; förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning, beroende på om ditt barn går i sin anvisade skola eller inte.

Du kan överklaga enligt förvaltningsbesvär om ditt barn går i sin anvisade skola. Du kan överklaga enligt laglighetsprövning om ditt barn går i en annan skola än den skola kommunen har anvisat.

Du kan överklaga enligt förvaltningsbesvär om ditt barn går i sin anvisade skola.

Vem får överklaga?
Beslutet får överklagas av den som beslutet gäller. En elev får själv överklaga från det år eleven fyller 16 år. I övriga fall är det elevens vårdnadshavare eller företrädare med fullmakt som har rätt att överklaga.

Till vem skickar du överklagandet?
Överklagande skickas formellt till barn- och utbildningsnämnden men hanteras av handläggare med ansvar för skolskjuts enligt delegation från nämnden. Överklagandet ska skickas per post till:

Tjörns kommun
Barn- och utbildningsnämnden
471 80 Skärhamn

Inom vilken tid ska du överklaga?
Ditt överklagande ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag som du fick del av beslutet.

Vad ska ditt överklagande innehålla?
Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla:

Vad händer när du skickat in ett överklagande?

Kommunen prövar om överklagandet har kommit in i tid. Handläggaren som fattat beslutet gör en bedömning om det finns anledning att ändra beslutet utifrån de uppgifter som inkommit i överklagandet. Om beslutet inte ändras skickar kommunen vidare beslutet och överklagandet till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens prövning av ärendet är fullständig och omfattar både lämpligheten och lagligheten i det överklagade beslutet. Förvaltningsrätten kan fatta ett annat beslut än det du fått av kommunen.

Offentlighet och sekretess

Ditt överklagande och eventuella övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmän handling kan begränsas genom sekretess. Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Du kan överklaga enligt laglighetsprövning om ditt barn går i annan skola än sin anvisade skola.

Vem får överklaga?
Beslutet får överklagas av alla kommunmedlemmar, inte bara den som beslutet gäller.

Till vem skickar du överklagandet?
Överklagandet ska skickas per post till:
Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 Göteborg

Inom vilken tid ska du överklaga?
Ditt överklagande ska ha inkommit till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, jul-, nyårsafton räcker det att överklagan kommer in nästa vardag.

Vad ska ditt överklagande innehålla?
Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla:

Vad händer när du skickat in ett överklagande?

Laglighetsprövning är en begränsad form av överklagande som innebär att förvaltningsrätten tittar på om kommunen har fattat beslutet enligt de lagar som gäller. Förvaltningsrätten prövar däremot inte om beslutet är lämpligt. Förvaltningsrätten kan inte ändra beslutet men kan ogiltigförklara beslutet. Ett överklagat beslut ska upphävas om det inte har tillkommit i laga ordning eller om beslutet inte räknas som en angelägenhet för kommunen. Det ska också upphävas om det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot någon författning.

Offentlighet och sekretess

Ditt överklagande och eventuella övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmän handling kan begränsas genom sekretess. Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs. Om en domstol har upphävt kommunens beslut om skolskjuts, ska kommunen fatta ett nytt beslut i det enskilda fallet.Sidansvarig/Senast uppdaterad 20 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet