Tjörn kommuns logga, till startsidan

Stöd till föräldrar

Föräldrar önskar alltid det bästa för sina barn och vill att de ska få växa upp under trygga förhållanden. Men ibland uppstår situationer då du och din familj kan behöva råd, stöd och hjälp.

Föräldrakurser

På föräldrakurserna får du som är förälder olika redskap för att bli starkare och säkrare i din föräldraroll. Du träffar även andra föräldrar som du kan byta erfarenheter med. Kurserna är kostnadsfria och bygger på barnens rättigheter utifrån barnkonventionen.

Kursen är tänkt att fungera som inspirationskälla, för att du ska komma fram till hur du vill vara som förälder. Ett tillfälle att träffa andra föräldrar för erfarenhetsutbyte, under trevliga avslappnade former.

Kursen innehåller:

Hösten 2024 erbjuds två kurser i Aktivt Föräldraskap®.

Aktivt Föräldraskap® småbarn med fokus på 1-4 år och Aktivt Föräldraskap® förskolebarn och skolbarn med fokus på 5-12 år.

Aktivt Föräldraskap® småbarn med fokus på 1-4 Kursen består av fem träffar, onsdagar jämna veckor med start v. 36, den 4 september kl. 18-20.30

Var: Lokal inne hos Resurscentrum, Fågelkärrsvägen 35, Höviksnäs
(mitt emot Fridas Hage) Kursledare: Karin Olsson, specialpedagog och Camilla Hulling, skolkurator.

Aktivt Föräldraskap® förskolebarn och skolbarn med fokus på 5-12 år Kursen består av sex träffar, onsdagar ojämna veckor med start v. 37, den 11 septemter kl. 17.30-20.00

Var: Lokal inne hos Resurscentrum, Fågelkärrsvägen 35, Höviksnäs
(mitt emot Fridas Hage) Kursledare: Ann-Christine Olsson, Speciallärare och Jannike Dufva, kurator

Anmälan till båda kurserna

caroline.jonsson@tjorn.se senast 21 augusti. Uppge ålder på ditt/dina barn vid anmälan.

Anmälan är bindande. Kursen är gratis och startar vid minst 10 anmälda personer. Det finns ett begränsat antal platser till kursen. Information om kursen startar i gång skickas till anmälda deltagare efter den 21 augusti.

Kursen har fokus på att du som är förälder ska kunna hantera olika utmanande och vardagliga situationer. Exempelvis konflikter och strider, relationen till ditt barn, starka känslor samt tjat och skäll.

Kursdatum: 5/11, 21/11, 5/12, 19/12

Plats: Valla församlingshem

Tid: Kl. 17.30-20.00

Anmälan: Maila till Familjeteamet@tjorn.se

Är du förälder till en tonåring och vill vara med i en föräldragrupp?

Att vara förälder till en tonåring kan vara både spännande och utmanande. Syftet med ABC tonår är att stärka relationen mellan förälder och barn och bidra till att tonåringen mår bra. Vid fyra tillfällen får du träffa andra föräldrar och samtala utifrån olika teman. Gruppträffarna leds av utbildade ledare och varje grupp har 10–15 deltagare

Kursdatum 2024: 12/9, 26/9, 10/10, 24/10

Plats: Valla församlingshem

Tid: Kl. 17.30-20.00

Anmälan: Maila till Familjeteamet@tjorn.se

Många som separerar har av naturliga orsaker svårigheter att samarbeta och komma överens runt sitt eller sina barn. Detta är inte ovanligt men något som påverkar Ditt barn i hög grad.

Målet med BiFF är att göra skillnad för de barn vars föräldrar deltar i utbildningen. Genom BiFF kan Du få stöd i att hjälpa Ditt barn att hantera separationen. Du får tillsammans med andra föräldrar i liknande situation diskutera och ta del av kunskap om hur barn reagerar vid föräldrarnas separation.

BiFF-utbildningen har tre syften:

Kursen startar utefter önskemål och behov. Gör din intresseanmökan till Familjeteamet för att få mer information.

Anmälan till BiFF
familjeteamet@tjorn.se eller 0304-601779

Är du förälder eller annan viktig vuxen till en ungdom/ung vuxen inom STO-området?

Vill du öka din kunskap om hur ungas droganvändning ser ut, och vad du kan göra om någon i din närhet börjar använda narkotika?

Under hösten startar vi upp träffar för dig som vill diskutera, reflektera och hantera ungas argument i narkotikafrågor och hur vi kan hjälpas åt för att färre ungdomar hamnar i ett missbruk.

Du är viktig!

Kursen ges under 2024. Datum meddelas längre fram.

Upplägg på träffarna:

Samtalsstöd

Du som barn, ungdom eller familj kan ibland behöva råd och stöd. Vi har olika former av stöd och verksamheter. Om du känner att du inte mår bra kan du här läsa om vart du vänder dig för att få hjälp.

Familjebehandling ges till familjer som önskar någon typ av förändring i sin familjesituation. Det kan exempelvis handla om kommunikations- och samarbetssvårigheter, att föräldraförmågan brister, att barnet är utåtagerande och föräldrarna vill ha hjälp att hitta alternativa sätt att hantera och bemöta detta.

Vill du ha mer information?
Gör en intresseanmälan

Familjeteamet
familjeteamet@tjorn.se
0304-60 17 79

Ibland är det lätt för separerade föräldrar att komma överens när det gäller den framtida vårdnaden för barnet. Om frågor kring umgänget, boendet och hur båda ska bidra till barnets försörjning.

Men det händer också att det är svårt att enas. Istället för att gå till domstol kan föräldrarna vända sig till sin kommun. Då kan ett samarbetssamtal hos familjeteamet vara ett sätt att finna en gemensam lösning.

Om föräldrarna redan har tagit kontakt med domstol kan domstolen besluta om samarbetssamtal om den anser att det finns förutsättningar för föräldrarna att lösa tvisten. Båda måste dock delta och samtalen är frivilliga.

Vill du ha mer information?
Gör en intresseanmälan

Familjeteamet
familjeteamet@tjorn.se
0304-60 17 79

Alla par kan någon gång få problem i sin relation. Ett förhållande genomgår många förändringar och i alla olika livsfaser ställs paret inför prövningar i relationen, där man kan behöva professionell hjälp för att kunna kommunicera och samarbeta.

Vid en eventuell separation kan Familjerådgivningen medverka till att stödja ett gemensamt föräldraansvar så att effekterna mildras för både vuxna och barn.

Familjerådgivningenerbjuder kvalificerad samtalsbehandling vid svårigheter i den nära relationen. Vid en eventuell separation kan Familjerådgivningen medverka till att stödja ett gemensamt föräldraansvar så att effekterna mildras för både vuxna och barn.

Förtur till Familjerådgivningen

Par med barn under tre år och par som väntar barn, erbjuds förtur till mottagningen. Förtur gäller även vid akut kris och när relationen brutit samman på grund av våld.

Våld är allt användande av eller hot om fysiskt, materiellt, ekonomiskt, psykiskt och sexuellt tvång i avsikt att skada, skrämma eller kontrollera någon annan.

Vem kan söka familjerådgivning?

Alla som bor i kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust är välkomna att kontakta oss. Det räcker att en i paret bor i någon av dessa kommuner.

Personal och lokaler

Vi som arbetar på Familjerådgivningen har grundutbildning som socionom eller psykolog med kvalificerad vidareutbildning och lång erfarenhet. Verksamheten omgärdas av sträng sekretess och mottagningen finns därför i separata lokaler, avskilda från annan kommunal verksamhet. Som sökande kan man vara anonym.

Kostnad

För Tjörn, Stenungsund och Orust gäller en avgift på 200 kr per samtal för familjerådgivning. Möjlighet till avgiftsbefrielse finns.

Kontakt

Familjerådgivningen är en samverkan mellan de tre kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust med placering i Stenungsund.

MiniMia är en öppenvårdsmottagning för ungdomar upp till 24 år och deras föräldrar när alkohol och narkotika har blivit eller är på väg att bli ett bekymmer. Målet är att stödja ungdomar till en positiv utveckling och ett drogfritt liv.

På MiniMia möter du ett team bestående av socionomer, sjuksköterska och läkare.

Vi erbjuder

Är du orolig för någon du känner?

Även du som är orolig för en kompis, ditt barn, en släkting eller någon annan är välkommen att höra av dig till oss.

Kostnad

Besök hos MiniMia är kostnadsfritt.

Sekretess

Vi har tystnadsplikt. Alla uppgifter du lämnar skyddas av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen.

Öppenvårdsmottagning MiniMia

Kurator 0304-60 13 56 0304-60 18 56
Sjuksköterska 010-47 34 666
Gruppledare 0304-60 18 57

Öppettider, tidsbeställning

Adress

Fågelkärrsvägen 37 A
471 62 Höviksnäs

Föreläsningar

Under 2024 erbjuds en rad olika digitala föräldraföreläsningar i samverkan med STO kommunerna.

Tillfälle:

9 april – Atilla Yoldas - från en kille till en annan - Personliga upplevelser av machokultur och hur den hämmar killar och skadar deras omgivning.

Till anmälan

24 april kl.18 - Lilla speedos mamma, Om att leva med ADHD, dyslexi, tourettes och autismspektra i familjen. Både med och motgångar. (Info om anmälan kommer)

Till evenemanget

29 april kl. 18.30-20.00 - Polisen, berättar om sitt material föräldraskolan. Mini Mia gästar också. (Info om anmälan kommer).

Till anmälan

17 September kl. 18-19.30 - Maana, Ungas digitala liv. (Info om anmälan kommer)

17 oktober - Mia Börjesson, Hur stärker vi det som fungerar i föräldraskapet? Och hur stärker vi självkänsla hos ungdomarna. (Info om anmälan kommer).

Forum för vuxna

Ibland uppstår det svårigheter för barn och ungdomar hemma. Då kan en insats av andra vuxna än ens föräldrar vara det bästa stödet. En kontaktperson eller kontaktfamilj är personer som har tid och intresse att kunna vara ett extra stöd för barn och ungdomar. Beroende på hur behovet ser ut anpassas insatsen.

Vad är en kontaktperson?

En kontaktperson är en förebild och ett personligt stöd till dig som är barn eller ungdom. Kontaktpersonens uppdrag är att ge dig möjlighet att träffa andra människor utanför familjen och hjälpa dig att växa som människa. Ni träffas regelbundet och gör gemensamma aktiviteter.

Vad är en kontaktfamilj?

En kontaktfamilj är ett stöd till dig som är barn eller ungdom men kan även vara stöd och avlastning för dina föräldrar. Du bor hemma hos kontaktfamiljen och ni gör vardagliga saker tillsammans.

Så går en ansökan till

Kontaktperson och kontaktfamilj är frivilliga insatser som barn och ungdomar och deras föräldrar kan ansöka om hos socialtjänsten. Man söker insatsen hos kommunens mottagningsgrupp. Kommunen utreder och beslutar om ett behov finns.

Kostnad

Insatserna är kostnadsfria för den enskilde.

Intresseanmälan

Är du intresserad av att bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem eller vill veta mer om vad det innebär vänligen fyll i intresseanmälan nedan så tar vi kontakt med dig. Du förbinder dig till inte till något genom intresseanmälan.

Ungdomssamordnare arbetar med familjer där det finns oro kring en ungdom, för att i ett tidigt skede bryta mönster och tendenser till en negativ utveckling. Vi arbetar förebyggande, rådgivande och uppsökande med föräldrar och ungdomar på Tjörn. Vi har både ungdomens och vårdnadshavares perspektiv i fokus.

Välkommen att kontakta oss ungdomssamordnare. Alla kontakter med oss är frivilliga.

Vi har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får föra vidare något som du berättar utan att du lämnar ditt medgivande.

Anmälningsplikt för den som arbetar med barn och unga

Den som arbetar med barn och ungdomar är skyldig att anmäla om de fått kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till skydd för barn och unga under 18 år. Om det finns misstankar som är svåra att bedöma ska anmälan göras om det tyder på att ett barn kan vara i behov och hjälp. Kommer det fram uppgifter som är allvarliga måste vi enligt lag gå vidare med dessa.

Vill du läsa mer om hur Tjörns kommun arbetar med drogförebyggande arbete?

I grunden går drogförebyggande arbete ut på att höja medvetenheten om de skadliga effekterna och riskerna med alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel (ANTDS) i syfte att förhindra alternativt skjuta upp tobaks- och alkoholdebuten bland barn och unga.

Det handlar samtidigt om att genom främjande, förebyggande och riktade insatser minska risken för samt förhindra drogmissbruk, dopning och minimera drogernas skadeverkningar i samhället i stort. På ANDTS har vi samlat all information om det drogförebyggande arbetet på Tjörns kommun.

ANDTS – drogförebyggande arbete

Text


Sidansvarig/Senast uppdaterad 1 juli

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet