Tjörn kommuns logga, till startsidan
hav och vågor

Klimat och energi

Frågor om miljö och klimat är något som berör oss alla. Påverkan på miljön och de förändringar i klimatet som det leder till, är en av de största utmaningarna vi står inför. Hur vi agerar idag blir avgörande både för nuvarande och kommande generationer.

Vårt klimatarbete

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Tjörns kommun behöver både minska sin klimatpåverkan och hantera anpassning till klimatförändringarnas följder. På Tjörn förväntas klimatförändringarna leda till ökade temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivåer. Enligt Länsstyrelsen är stigande havsnivåer den största utmaningen som klimatförändringarna för med sig för länets kustområde.

Tjörns kommun antog under 2022 ett klimatlöfte om att ha en koldioxidbudget. En global koldioxidbudget talar om hur mycket koldioxidutsläppen måste minska för att världen ska nå målen i Parisavtalet om att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader, ännu hellre under 1,5 grad.  I Tjörns lokala koldioxidbudget har forskare vid Tyndall centre och Uppsala universitet fördelat denna globala koldioxidbudget till kommunal nivå. Tjörns kommuns koldioxidbudget visar i vilken takt vi på Tjörn behöver minska våra utsläpp för att bidra till att Parisavtalet ska uppnås. 

Koldioxidbudget via ett webbverktyg

Via ClimateVisualizer kan du visualisera koldioxidbudgeten och ädra parametrar för att se exempelvis:

  • Kvarvarande utsläppsutrymme
  • Historiska utsläpp från år 2000
  • Effekter av att minska utsläppen så snabbt som möjligt jämfört med att vänta
  • Framtidsscenarier för olika utsläppssektorer och möjlighet att laborera med dessa
  • Vad som krävs för att budgeten ska räcka längre

Koldioxidbudget Tjörns kommun

I koldioxidbudgeten är kommunen och alla som verkar och bor i Tjörns kommun inräknade. Det betyder att arbetet för att minska utsläppen och nå målet är gemensamt för oss alla, så väl kommunen, organisationer, företag och privatpersoner.

Tjörns kommun antog under 2022 ett klimatlöfte om att ta fram en plan för laddning av fordon i kommunen - en laddplan. Syftet med laddplanen är att främja hållbara resor i kommunen samt att undanröja hinder för människor att äga elbil. Laddplanen ska förtydliga prioriteringar och ansvar för genomförande av en kostnadseffektiv och ändamålsenlig utbyggnad av laddinfrastruktur.
Arbetet med att ta fram laddplanen pågår.

Tjörns kommuns klimat- och energistrategi

Tjörns kommun har antagit en Klimat- och energistrategi med målbilden att bli Den klimatsmarta ön. Strategin innebär att kommunen ska arbeta strategiskt, långsiktigt och målinriktat för att nå det nationella miljömålet Begränsad klimatpåverkan och det globala hållbarhetsmålet Bekämpa klimatförändringarna.

Grunden för den nu antagna klimat- och energistrategin är sund hushållning av begränsade resurser och innebär att Tjörns kommun ska vara en resurssmart kommun som använder begränsade resurser effektivt.

Varför behövs en klimat- och energistrategi?

Klimatförändringarna utgör en av vår tids största utmaningar och arbetet med att begränsa den negativa klimatpåverkan kräver en gemensam kraftsamling. Den här strategin ska utgöra ett stöd i arbetet att fatta beslut om hållbara, kostnadseffektiva och klimatsmarta lösningar som tillsammans bidrar till att kommunens negativa klimatpåverkan minskar och som främjar en hållbar utveckling.

Vad är målet?

Kommunens övergripande mål för klimat- och energiarbetet utgår från den regionala kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, som kommunen har ställt sig bakom. Det innebär att kommunen stödjer det regionala klimatmålet om att den västsvenska ekonomin ska vara fossiloberoende år 2030. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990 till 2030. Dessutom ska utsläppen från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010.

Arbetet ska göras på ett sådant sätt, och i en sådan takt, att övriga mål för hållbar utveckling inte äventyras.

Vad ska göras?

Tjörns kommun har en koldioxidbudget som visar att utsläppen från inrikes transporter, och i synnerhet personbilsresor, utgör den största utsläppskällan i det geografiska området. Koldioxidbudgeten anger dock utsläppen i hela kommunen där utsläppen från den kommunala verksamheten endast utgör en del. Kommunens klimat- och energistrategi fokuserar främst på de områden som kommunorganisationen har rådighet över och där det finns potential att minska utsläppen från den egna verksamheten. Arbetet fokuseras framför allt på att arbeta med kommunorganisationens egen klimatpåverkan, till exempel från resor och transporter, energianvändning, uppvärmning och konsumtion av varor och tjänster. Vi kommer också att arbeta tillsammans med civilsamhället, näringslivet och besöksnäringen.

Hur ska arbetet göras?

Det är viktigt att den här Klimat- och energistrategin införlivas i kommunorganisationens befintliga planerings-, besluts- och arbetsprocesser. Och till det finns några vägledande principer. En av dem är att basen för arbetet med att minska klimatpåverkan är att minska behovet av olika energiformer samt att effektivisera befintlig användning av energi.

Vidare ska digitalisering, data och innovation användas som verktyg och underlag för beslut om åtgärder i syfte att skapa högre effektivitet, minskade kostnader och effektivare arbetssätt – med minskad negativ klimatpåverkan som följd.

Och slutligen, ansvaret för Tjörns framtid och de kommande generationerna är gemensamt. Samverkan mellan kommunens alla verksamheter på alla nivåer är en nyckel för klimat- och energistrategins genomförande. Kommunens klimatarbete kommer att följas upp årligen, den uppföljningen blir ett viktigt underlag för planering och prioritering av fortsatt arbete med strategins genomförande.

Kontakt

Amanda Forsman

Hållbarhetsstrateg


Sidansvarig/Senast uppdaterad 24 juni

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet