Tjörn kommuns logga, till startsidan

Byggprocessen

Här kan du läsa hur hela byggprocessen ser ut, från dina första frågor om bygglov, till att du fått ett slutbesked

Ta reda på var du bor innan du börjar

Du behöver ta reda på hur detaljplanen ser ut för området där du bor och vilka regler som gäller för den aktuella fastigheten.
Om du bor i en kulturhistorisk byggnad eller i ett område med särskilt skydd gäller inte alltid de regler som presenteras på sidorna om bygglov och särskilda tillstånd eller dispens kan krävas. Dessa områden är bland annat följande:

 • strandskyddat område
 • kulturmiljöområde
 • naturreservat eller naturvårdsområde
 • område med ansvarsarter

Börja med att ta reda på vad översiktsplanen och detaljplanen säger om ditt område:

Förbered dig inför din ansökan om bygglov

Läs på om vilka regler som gäller och vilka handlingar du behöver bifoga din ansökan.

Kontakta byggavdelningen tidigt i processen

Bygglov kan vara ganska klurigt, men vi hjälper dig! Kontakta byggavdelningen så tidigt som möjligt i processen för att ta reda på om du behöver bygglov för den åtgärden du planerar. Vi ger dig gärna vägledning och råd.

Skicka in ansökan och alla handlingar

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som behövs för att din ansökan ska kunna handläggas och ett beslut ska kunna fattas. Vilka handlingar som kan förekomma och hur du kan få hjälp att ta fram dem beskrivs här. Exakt vilka handlingar som ska bifogas beror på vad du ska bygga och beskrivs på varje sida. Du ansöker lättast digitalt via självservicerutan längst ner på varje sida. 

Fackmässiga ritningar

Är dina handlingarna korrekta och tydliga kan du får ett beslut snabbare. Ritningarna du lämnar in ska

 • vara skalenliga och måttsatta
 • innehålla skalstock och ritningshuvud
 • vara ritade med datorbaserat verktyg (CAD) eller noggrant med linjal
 • vara ritade på vitt olinjerat och orutat papper
 • vara i A3-format (det går bra att placera flera ritningar på samma sida)
 • helst lämnas in digitalt, papperskopior kan scannas till digitalt format i kundcenter på kommunkontoret i Skärhamn. Enkelt fotograferade ritningar godtags inte.

Verkar det svårt?
Om du känner dig osäker kan det vara en bra idé att anlita en sakkunnig. Då bör handlingarna vara korrekta från början och du får en snabbare och smidigare handläggning.

Situationsplanen ska baseras på nybyggnadskarta eller motsvarande och visar placeringen av tomten i förhållande till tomtgränser och övriga byggnader. Det är viktigt att placeringen och måttsättningen är korrekt.

Planritningen är ett horisontellt snitt genom huset. Den visar planlösningen och hur rummen ska användas. Planritningen ska vara måttsatt, möblerad och uppfylla kravet på tillgänglighet och rumsavskiljning.

Fasadritningen visar byggnadens fasader sedda rakt framifrån. Förutom att visa fasadens utseende visar de marknivån, viktiga mått samt vilka material och kulörer som ska användas. Berörda fasader ska redovisas mot respektive väderstreck. Ritningen ska vara måttsatt.

Sektionsritningen är ett vertikalt snitt genom byggnaden. Den visar bland annat byggnadshöjd, nockhöjd och taklutning och behövs för att kunna bedöma byggnaden utifrån gällande bestämmelser. Sektionsritningen är också viktig för att förstå hur byggnaden förhåller sig till marken. Ritningen ska vara måttsatt.

Om byggnaden saknar anslutning till kommunalt vatten krävs intyg med redovisning av vattentillgången på aktuell plats samt klargörande om eventuella risker för kringliggande vattentäkter.

Intyget ska även redovisa följande:

 • Vad utlåtandet baseras på.
 • Eventuella risker för närliggande vattentäkter.
 • Om det finns någon vattenslukande verksamhet i närområdet.

Det här är en ritning som visar hur marken förändras i genomskärning. Sektionen ska visa nya och befintliga marknivåer och avstånd till tomtgräns. Om marklovet gäller för ett större område kan flera marksektioner krävas.

En markplaneringsritning visar hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar, murar och andra åtgärder. En planritning av marken sedd uppifrån är till för att beskriva hur marken ser ut i dag och hur den är tänkt att ändras.

En rivningsplan ären lista över vilka material som finns där en rivning ska utföras. Den ska innehålla uppgifter om mängden av varje rivningsmaterial, om det förekommer något farligt avfall och hur varje rivningsmaterial ska tas om hand.

I större och/eller mer avancerade byggprojekt krävs alltid en certifierad kontrollansvarig (KA). Det är kontrollansvarigs uppgift att se till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Det är även denne som bland annat ska hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan samt se till att den följs. Kontrollansvarig ska vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för samhällsbyggnadsnämndens slutbesked.

Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras. I större och/eller mer avancerade byggprojekt är det kontrollansvarig som hjälper dig att ta fram ett förslag till kontrollplan, men i mindre och/eller enklare projekt så är det du som byggherre, som ansvarar för att ta fram en enkel kontrollplan. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt kontrollerna görs, vad kontrollresultatet ska jämföras mot och vem som utför kontrollerna.

Innan du tar fram ett förslag till kontrollplan behöver du göra en riskbedömning. Riskbedömningen ska sedan ligga till grund för de punkter som du tar upp i kontrollplanen.

Behöver du hjälp med riskbedömningen eller kontrollplanen finns det flera privata aktörer på marknaden som kan hjälpa dig.

Riskbedömning - PBL kunskapsbanken - Boverket

Kontrollplan enkla åtgärder Pdf, 528 kB.
Förslag och exempel till kontrollplan Pdf, 675 kB.
Kontrollplan - mall Pdf, 114 kB.

Från ärendebekräftelse till slutbesked

Vad som händer från att du har skickat in din ansökan till att du får ditt slutbesked och kan flytta in beskrivs av Boverket. Processen ser likadan ut i hela Sverige och det finns regler som styr hur lång tid det får lov att ta från komplett ansökan till beslut.

Kontakt

Byggavdelningens expedition


Sidansvarig/Senast uppdaterad 30 november 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet