Tjörn kommuns logga, till startsidan

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning och svårigheter att klara ditt dagliga liv, kan kommunen erbjuda olika former av stöd och service. Stödet som kommunen ger ska stärka dina möjligheter att leva ett aktivt och självständigt liv. Stöd finns även för dig som har en tillfällig funktionsnedsättning och för dig som är anhörig.

På denna sida hittar du information om vad som gäller på Tjörn. På 1177 Vårdguiden kan du fördjupa dig mer vad som krävs för att du ska kunna söka insatser enligt LSS och vilket ansvar kommunen har. De som inte omfattas av LSS kan få hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen som ska tillgodose att du uppnår en skälig levnadsnivå.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade gäller för:

 • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer som till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Den som ansöker om en LSS-insats behöver lämna in ett intyg som beskriver sin funktionsnedsättning.

 • Rådgivning och annat personligt stöd

Innebär att man kan få stöd av t.ex. kurator, psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped eller specialpedagog. För dessa insatser ansvarar habiliteringen i Västra Götalandsregionen.

 • Personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sådan assistans

Personlig assistans innebär att man kan få ett personligt utformat stöd i den dagliga livsföringen. Förutsättningarna är att en sökande har ett mycket stort och varaktigt funktionshinder, är under 65 år samt behöver mycket hjälp med de grundläggande behoven. Till de grundläggande behoven räknas hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra, annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade samt hjälp med andning. Om behoven överstiger 20 timmar i veckan är det Försäkringskassan som ska utreda och fatta beslut om assistansersättning.

 • Ledsagarservice

Med hjälp av en ledsagare kan man få möjlighet att komma ut bland andra människor, exempelvis besöka vänner eller delta i fritids- och kulturaktiviteter.

 • Kontaktperson

Kontaktpersonen ska kunna vara ett stöd i vardagslivet, ge hjälp att delta i fritidsaktiviteter och minska isolering.

 • Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden om den enskilde från anhöriga eller andra närstående. Insatsen ska utföras i den enskildes hem.

 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelsen ger möjlighet för anhöriga att få avlösning och för den som är funktionshindrad att få rekreation och miljöombyte. Insatsen kan ges på korttidsboende, i familjehem samt i form av läger.

 • Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Insatsen innebär fritidsverksamhet för skolungdomar med stora funktionshinder som behöver tillsyn efter skoldagens slut och under loven.

 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar

Boende i familjehem eller bostad med särskild service är en insats som kan vara möjlig om barnet, trots stödinsatser i hemmet, inte kan bo kvar. Insatsen kan även beviljas som elevhemsboende om ungdomen studerar på annan ort och är i behov av särskilt stöd för sin livsföring. Här finns det en länk, den gäller dock insatser enligt SoL så den kan tas bort.

 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

Insatsen erbjuds den som på grund av sin funktionsnedsättning har omfattande svårigheter och därför inte klarar att bo i ordinärt boende. I insatsen ingår att den enskilde får stöd att genomföra dagliga aktiviteter såväl i som kring bostaden. Behåll länken.

 • Daglig verksamhet

Den som tillhör persongrupp 1 och 2 (dvs personer med utvecklingsstörning, autism eller bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada) har rätt till daglig verksamhet. Rättigheten gäller personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Den dagliga verksamheten anpassas efter den enskildes behov och finns på Hannagården i Krossekärr samt Höjden i Kållekärr. På Hannagården i Krossekärr finns ett flertal grupper, exempelvis finns utegruppen, ett hunddagis samt ”gula huset”. Hannagården driver också butiken ”Skäret” som ligger vid torget i Skärhamn. På Höjden i Kållekärr finns mediagruppen och packgruppen.

Krossekärrs korttidsverksamhet ligger vackert placerat på landsbygden i Krossekärr strax utanför Skärhamn på västra Tjörn. På Krossekärrs kortidsverksamhet finns korttidsavlastning samt korttidstillsyn.

Boendet har god standard och är anpassat för barn med funktionsnedsättningar. Varje barn har ett eget rum och det finns gemensamma utrymmen. Korttidsboendet har även en stor trädgård och närhet till naturen. Under korttidsvistelsen är verksamheten bemannad dygnet runt med sovande jour. Verksamheten arbetar med ett lågaffektivt bemötande och med tydliggörande pedagogik, det vill säga vi använder oss av alternativ kommunikation med bland annat bildstöd och tecken som stöd. Varje barn och familj erbjuds en kontaktperson.

Du som vill ansöka om stöd och service enligt LSS ansöker om detta hos biståndsenheten. Ansökan kan göras både skriftligen och muntligen och kan göras av dig själv eller av god man, förmyndare eller vårdnadshavare.

När biståndsenheten tagit emot din ansökan bokas en tid in för ett möte där du får beskriva ditt behov av stöd och hjälp. Socialsekreteraren gör en bedömning om du tillhör någon av personkretsarna. Tillhör du en personkrets prövar socialsekreteraren om du har rätt till insatsen. Du får därefter ett beslut.

Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten.

Förhandsbesked för LSS

Om du planerar att flytta till Tjörns kommun kan du ansöka kom ett förhandsbesked om vilka LSS-insatser som du kan beviljas i Tjörns kommun innan du flyttar hit. Kommunen behandlar en sådan ansökan som om du redan är bosatt i kommunen.

Vilket stöd finns för anhörig till en person som omfattas av LSS?


Du som anhörig till någon med funktionsnedsättning kan ha rätt att få råd och stöd för att underlätta det vardagliga livet. För dessa insatser ansvarar Habiliteringen i Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Biståndsenheten

Avgiftshandläggare
0304-60 12 23

Telefontid helgfri vardag 8–9.30

Adress

Sundsbyvägen 1a
471 94 Kållekärr

Självservice

Ansökan till de olika insatserna för personer med funktionsnedsättning sker genom att den sökande loggar in i e-tjänsten med sin e-legitimation eller mobilt bank-id, som hämtar vissa personuppgifter automatiskt. Det är även möjligt att ansöka eller göra en anmälan om behov av insatser för någon annan.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 2 juni

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet