Tjörn kommuns logga, till startsidan

Båtliv och hamnar

Tjörn har vackra naturhamnar längs hela kusten. Kommunen kan erbjuda flera gästhamnar med hög nivå på både service och standard.

M/S Atene

Under perioden maj till oktober kan M/S Atene hyras av företag, föreningar, skolor och privatpersoner. Hyrtid allt från några timmar till flera dagar. Seglingar erbjuds på olika nivåer allt från dagsseglingar, piratseglingar för hela familjen upp till längre turer på några veckor.

M/S Granita

M/S Granita har sin hemmahamn på Klädesholmen. Granita har plats för 70 personer. Säsongen sträcker sig från april till oktober. Under sommarhalvåret trafikerar M/S Granita rutten Almön-Lilla Brattön. Rederiet har trafikerat rutten sedan 1964. Mycket välkomna med beställningar och förfrågningar om arrangemang eller utflykter.

Gunnars båtturer

Gunnars båtturer kör chartertrafik, reguljära skärgårdsturer samt taxi- och beställningstrafik. Gunnars båtturer har tre färjor och kan ta grupper från 12 upp till 95 passagerare med servering ombord.

Hajen fiskecharter

Havsfisketurer från Marstrand eller Rönnäng dagligen, med plats för 12 personer. Ring för platsbokning.

Oneguide

Skärgårdsturer, dykturer, fiskeguidning och anpassade paket. Utgår från Mossholmens marina. Max 9 gäster. Båten som används är en Fred 25 från Hanterbara Båtar AB med möjlighet att ta ombord rullstolar.

Visst har det sin charm att ankra för natten i en naturhamn och det ska du naturligtvis också göra när vädret så tillåter. Naturhamnarna saknar av självklara skäl de bekvämligheter som finns i gästhamnarna. I undantagsfall kan det finnas kilar och papperskorgar eller toaletter.

Information om naturhamnar och ankarplatser finns på flera olika sidor på internet. Svenska kryssarklubben har bland annat dokumenterat närmare 300 naturhamnar. De har också satt ut 5 000 bergdubbar och lagt ut 50 bojar längs med västkusten mellan Onsala och Koster. Svenska kryssarklubbens info finns i appen: SXK-V

Det finns mycket du som båtägare kan göra för att värna om vår marina miljö. Men det finns även lagar och regler som påverkar ditt båtliv. Att släppa ut toalettavfall i våra vatten bidrar till övergödning och påverkar mängden bakterier i närmiljön. När du hanterar din båt kan det ge upphov till farligt avfall och om du bottenmålar finns regler om vilka färger du får använda.

Få tips om vad du som båtägare kan göra i hamnen och på havet för att värna om miljön på Svenska båtunionens webbplats

 • Det är förbjudet för fritidsbåtar att släppa ut toalettavfall i hav, sjöar och inre vattendrag i hela Sveriges sjöterritorium.
 • Fritidsbåtshamnar ska ha anordningar som kan ta emot toalettavfall från fritidsbåtar efter behov. Det kan vara landtoaletter, utslagsvaskar för portabla båttoaletter eller sugtömningsanläggningar för fasta båttoaletter.

Med hjälp av Transportstyrelsens app Hamnkartan kan du få information om var närmaste toatömningsstation finns. Med hjälp av appen kan du titta på en interaktiv karta var det finns toatömningsstationer. Appen är gratis och finns att hämta från Google Play Butik för Android-enheter eller App Store för Apple-enheter.

Det är Transportstyrelsen som ansvarar för att kravet följs.

Regler gällande fritidsbåtshamnars avfallsmottagning

Från och med den 1 maj 2023 gäller nya föreskrifter för fritidsbåtshamnars avfallsmottagning.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar (TSFS 2023:12) ersätter Sjöfartsverkets föreskrifter om mottagning av avfall från fritidsbåtar (SJÖFS 2001:13) och innebär förändringar gällande kraven på fritidsbåtshamnars avfallshantering.

Miljöavdelningen är tillsynsmyndighet för fritidsbåtshamnarnas avfallsmottagning.

De nya föreskrifterna innebär bland annat att:

 • Fritidsbåtshamnar ska ha en avfallshanteringsplan som ska skickas in till och godkännas av miljöavdelningen.
 • Olika avfallsfraktioner ska kunna lämnas i fritidsbåtshamnen.
 • Avfallshanteringsplanen ska vara godkänd av miljöavdelningen innan årsskiftet annars kan en sanktionsavgift dömas ut.

Sanktionsavgift

För att er fritidsbåtshamn ska undvika en sanktionsavgift ska ni inkomma med en avfallshanteringsplan senast den 1 oktober 2023.

De uppgifter avfallshanteringsplanen ska innehålla framgår av 7 kap. 5 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar 2023:12.

 1. Fritidsbåtshamnens namn och kontaktuppgifter inklusive besöksadress, postadress samt faktureringsadress.
 2. Ansvariga för upprättande och genomförande av planen enligt 5 § inklusive kontaktuppgifter.
 3. En beskrivning av hamnens verksamhet.
 4. En beskrivning av avlämningsbehovet utifrån de båtar som normalt anlöper hamnen uppdelat på kategorierna hemmahörande och gästande båtar, båtar med installerad toalett, samt eventuella andra anlöpande fartyg som inte är fritidsbåtar. Om inget avlämningsbehov har identifierats ska detta beskrivas.
 5. En beskrivning av om fritidsbåtshamnen tar emot fartyg med en bruttodräktighet över 300.
 6. En beskrivning av den uppskattade mängd och typ av avfall som beräknas tas emot per år från de fritidsbåtar som normalt använder hamnen samt underlaget för uppskattningen. Hänsyn ska tas till framtida förändringar av mängd och typ av avfall som kommer att tas emot.
 7. En beskrivning av mottagningsanordningarna och vilken typ av avfall de är avsedda för.
 8. En beskrivning av om hamnen har gemensamma mottagningsanordningar med annan hamn, samt en beskrivning av hur dessa har tillräcklig kapacitet för samtliga normalt anlöpande båtar till dessa fritidsbåtshamnar.
 9. En karta eller skiss som visar var mottagningsanordningarna för respektive avfallstyp är belägna i fritidsbåtshamnen, samt hur fritidsbåtshamnens användare underrättas om hamnens mottagningsanordningar.
 10. En beskrivning av hur det säkerställs att anordningarna fungerar klanderfritt och att anordningar som är ur funktion repareras utan onödigt dröjsmål.
 11. En beskrivning av vilka säkerhetsåtgärder hamnen vidtar för att förhindra och vid behov begränsa att avfall kommer ut på land eller i vatten.
 12. Uppgifter om vilken kommun eller vilket/vilka företag som tar emot eller transporterar bort avfallet.
 13. En beskrivning av hur fritidsbåtsägarna kan rapportera brister i mottagning och hantering av avfall till den som är ansvarig för mottagning av avfall i hamnen.
 14. En beskrivning av hamnens uttag av sådana avgifter som avses i 4 kap.
 15. En beskrivning av hur fortlöpande samråd sker med fritidsbåtshamnens användare och andra berörda parter.

Bottenfärg på båt

Det bästa är att välja giftfria metoder för att hålla skrovet rent, till exempel genom att måla med en hård färg utan gift och kombinera med borsttvätt och spolning.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 14 augusti

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet