Tjörn kommuns logga, till startsidan

Skolplikt och frånvaro

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt skollagen och har rätt till kostnadsfri utbildning.

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet är två olika saker. Ska ditt barn vara ledigt från skolan när det inte är lov, ansöker du om ledighet via app. Det behöver du inte göra för er plats i fritidshem eftersom de inte omfattas av skolplikten. Då ändrar du bara i barnets schema via appen Edlevo.

Du anmäler ditt barns frånvaro i appen Edlevo. Om ditt barn även har en plats i fritidshem, behöver du inte göra någon extra anmälan. Frånvaron registreras automatiskt på båda ställena.

Att vara ledig från skolan kan ibland vara viktigt och nödvändigt för familjen. Skolan ber ändå föräldrarna att vara restriktiva med att begära ledigt för eleven utöver de fasta lovdagarna.

Rektorn, eller den person som rektorn utser, får bevilja ledighet för elev sammanlagt högst 10 skoldagar under ett läsår. Om det finns synnerliga skäl får rektor bevilja ledighet mer än 10 skoldagar under ett läsår.

Skolplikten inträder höstterminen det år barnet fyller sex år och upphör för de flesta elever när de gått ut årskurs 9. Det gäller oavsett om eleven går i kommunal eller fristående skola. Du som vårdnadshavare är skyldig att se till att barnet fullföljer sin skolgång.

Ansvaret för att skolplikten uppfylls är delat mellan flera parter. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet kommer till skolan. Huvudmannen för den skola som eleven går i ska se till att eleven fullgör sin skolgång. Hemkommunen har det övergripande ansvaret att bevaka att alla skolpliktiga elever i kommunen har en skolplacering.

Om en elev uteblir från utbildningen riskerar den att inte nå skolans kunskapskrav. Skolan ser mycket allvarligt på att en elev, utan skäl, uteblir från utbildningen. Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte gjort vad denne är skyldig att göra, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare med vite.

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro (giltig eller ogiltig frånvaro) ska rektor, enligt skollagen, se till att frånvaron skyndsamt utreds. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan.

Om du flyttar utomlands ska du anmäla det till Skatteverket. Då upphör skolplikten. Om du ska vara folkbokförd i Sverige under utlandsvistelsen ska du ansöka om fullgörande av skolplikten på annat sätt alternativt skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 20 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet