Tjörn kommuns logga, till startsidan

Intresseanmälan för leverans av livsmedel till Tjörns kommuns måltidsverksamheter

Genom att anmäla intresse för att delta i direktupphandling av livsmedelsprodukter ger du kommunen kännedom om vilka produkter du kan leverera för tillfället. Du förbinder dig inte till någon leverans genom att skicka in anmälan.

Anmälan är ett första steg i dialogen med oss för att vi ska få inblick i vilka produkter marknaden kan tillhandahålla för tillfället.

Du kan skicka in anmälan flera gånger eller uppdatera de varor du kan tillhandhålla.


Beskrivning av produktkvalitet


Pris per enhet/styck/kg/liter


Beskrivning av produktkvalitet


Pris per enhet/styck/kg/liter


Beskrivning av produktkvalitet


Pris per enhet/styck/kg/liter


Beskrivning av produktkvalitet


Pris per enhet/styck/kg/liter

Genom att skicka in anmälan intygas att samtliga villkor och förutsättningar uppfylls på leverantör och aktuell produkt. Anmälan motsvarar intygande av uppfyllande av krav i enlighet med upphandlingsmyndighetens leverantörsförsäkran. Samtliga villkor och förutsättningar återfinns nedan.

Efter att vi mottagit din anmälan där du beskrivit vad du har att erbjuda för tillfället, görs en sammanvägd bedömning av vårt behov, kvalitet och pris för gällande livsmedel samt tidpunkt. Bedömningen görs för varje specifikt tillfälle och grundar sig på de förutsättningar och behov som råder för stunden. Kommunens måltidsverksamheter förbinder sig inte till köp av ditt offererade livsmedel.

Om behovet stämmer överens med ert erbjudande skickas en skriftlig beställning till er via mejl. Er offert och vår beställning är det som utgör avtalet för det specifika köpet.

Så här går det till:

Kommunens kommunala måltidsverksamheter har i dagsläget ett omfattande ramavtal med livsmedelsgrossist för att täcka de behov av livsmedel som finns inom kommunen.

Som tillägg till detta ramavtal önskar verksamheterna att göra mindre inköp i form av direktupphandling från små och medelstora företag vid tillfällen då specifika eller unika behov uppstår. Exempelvis vid speciella temadagar, behov av mindre volymer eller liknande. Därför har vi skapat denna anmälan där du som mindre livsmedelsproducent kan bidra till att täcka en del av vårt behov genom att anmäla ditt intresse och utbud som mindre leverantör av livsmedel.

Kommunen förbehåller sig rätten att avbryta förfarandet vid minskat behov alternativt då det sammanlagda värdet som inhandlats genom intresseanmälan uppnår direktupphandlingsgränsen, 615 000 SEK.

Grundläggande villkor för alla leverantörer

Livsmedel som levereras ska vara behandlade i enlighet med svensk livsmedelslagstiftning, Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets föreskrifter samt av olika livsmedelsbranscher vedertagna regler om livsmedel.

För det specifika köpet kan fler villkor och bestämmelser tillkomma beroende produktkategori. Se krav för specifika produktkategorier nedan. Samtliga krav på produkter följer upphandlingsmyndighetens riktlinjer.

Sedan april 2019 är det lagkrav på elektronisk fakturering. Om du skickar ett mindre antal fakturor per år till kommunen kan du skicka dom kostnadsfritt genom att registrera dem på fakturaportalen. Gå in på Fakturaportalens webbplats och anslut er som användare.

E-fakturering genom att själv registrera fakturan i Fakturaportalen

 • Beställningar läggs alltid skriftligt via mejl av beställaren.
 • Levererade varor ska uppfylla ovan angiven specifikation.
 • Alla leveranser ska vara spårbara till den som producerat varan.
 • Leverantör ansvarar för att samtliga för avtalet gällande direktiv, förordningar, lagar och andra bestämmelser följs.
 • Leverans till avtalad adress ska ingå i avtalade priser.
 • Leverantör ska vara registrerade för F-skatt alternativt FA-skatt.
 • Fakturor ska uppfylla grundläggande lagkrav på utseende och innehåll samt innehålla information om vad som levererats, avtalat pris per enhet (styck/kg/förpackning) samt namn på beställaren och dennes referensnummer (till exempel TM2001).

Produkterna ska vara fria från främmande föremål, smaker, lukter, skadedjur, svamp, mögel, parasiter och liknande. Produkterna ska vara blastfria och avtorkade från jord.

Frukt och bär

Information om ursprung

För icke-sammansatta produkter som består av endast en råvara, oblandad eller blandad med smakämnen, tillsatser eller liknande, ska följande skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan:

 • På vilken gård den vegetabiliska råvara är odlad.

Efterskördbehandling

Växtskyddsmedel som är fungicider får inte användas för att behandla färsk eller kyld matpotatis och rotsaker efter skörd. Lök får endast behandlas med maleinhydrazid under odlingsperioden. Behandlad lök får endast säljas efter 1 februari på säsongens skörd.

Resthalter av bekämpningsmedel

Frysta och torkade grönsaker ska innehålla < 10 ppb/kg rester av växtskyddsmedel.

Grönsaker

Information om ursprung

För icke-sammansatta produkter som består av endast en råvara, oblandad eller blandad med smakämnen, tillsatser eller liknande, ska följande skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan:

 • På vilken gård den vegetabiliska råvara är odlad.

Efterskördbehandling

Växtskyddsmedel som är fungicider får inte användas för att behandla äpplen efter skörd.

Information om ursprung

För icke-sammansatta produkter som består av endast en råvara, oblandad eller blandad med smakämnen, tillsatser eller liknande, ska följande skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan:

 • På vilken gård ägget är producerat.

Produktionsform

Hela ägg och produkt av ägg ska ha producerats av värphöns som minst har haft tillgång till värprede, sandbad och sittpinne och kan röra sig fritt i stallet.

Ekologisk produktion

Äggen ska minst uppfylla kriterierna enligt förordning (EG) 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.

Ej syntetiska färgämnen i foder

Produkter av ägg ska komma från värphöns som inte fått foder som innehåller syntetiska färgämnen.

Ej näbbtrimning av värphöns

Produkter av ägg ska komma från djur vars näbb inte förändrats vid uppfödningen, till exempel genom trimning. Kravet gäller även föräldragenerationen.

Köttet som levereras ska vara behandlad i enlighet med svensk livsmedelslagstiftning, Livsmedelsverkets- och ordbruksverkets föreskrifter samt av olika livsmedelsbranscher vedertagna regler om livsmedel.

Information om ursprung

För icke-sammansatta produkter som består av endast en råvara, oblandad eller blandad med smakämnen, tillsatser eller liknande, ska följande skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan:

 • På vilken gård och enhet djuret är fött/kläckt, uppfött, slaktat och förädlat.

Transport av djur till slakt – kyckling och kalkon

Produkter av kyckling och kalkon ska komma från djur som max har transporterats 8 timmar till slakt, inklusive i-och urlastning. Vid transport nattetid ska kyckling och kalkon max ha transporterats 12 timmar till slakt, inklusive i- och urlastning.

Slaktmetod – kött

Kött ska komma från djur som varit helt bedövat när avblodning sker och helt medvetslöst fram till dess att döden inträder oavsett bedövningsmetod.

Ej näbbtrimning – kyckling och kalkon

Produkter av kyckling och kalkon ska komma från djur vars näbb inte har förändrats vid uppfödningen, till exempel genom trimning. Detta gäller även föräldragenerationen.

Beläggningsgrad (djurtäthet) – kyckling

Produkter av kyckling ska komma från djur som fötts upp på en anläggning där beläggningsgraden varit max 36 kg/m2.

Beläggningsgrad (djurtäthet) – kalkon

Produkter av kalkon ska komma från djur där beläggningsgraden varit max 40 kg/m2 för djur som väger mindre än 7 kilo och 45 kg/m2 för djur som väger 7 kilo eller mer.

Handlingsplan för minskad antibiotikaanvändning – kyckling och kalkon

Produkter av kyckling och kalkon ska komma från produktion där ett kontroll- eller djurhälsoprogram som innefattar handlingsplan för förebyggande åtgärder med syfte att minska antibiotikaanvändningen finns och är tillgänglig på begäran.

Antibiotika ska inte användas i tillväxtfrämjande eller förebyggande syfte, eller för att dämpa förväntade sjukdomsutbrott. Antibiotika ska endast användas till sjuka djur eller djur i grupper där sjukdom brutit ut, efter ordination av veterinär.

Krav på kompetens

Personal som hanterar djur ska ha erfarenhet och kunskap avseende djurhållning samt rådande lagar och regler som gäller i Sverige.

Personal som hanterar och slaktar djur ska ha ett kompetensbevis i enlighet med Jordbruksverkets krav för detta. Leverantören ansvarar för att säkerställa att sådant bevis finns vid tillfället för slakt av dennes djur.

Fisk och skaldjur som levereras ska vara behandlad i enlighet med svensk livsmedelslagstiftning, Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets föreskrifter samt av olika livsmedelsbranscher vedertagna regler om livsmedel.

Odlad fisk och skaldjur

Vattenbruksprodukter ska komma från produktion som minst uppfyller följande:

Foderråvara ska vara spårbar enligt följande:

För vegetabiliska ingredienser ska gröda/art och produktionsland kunna anges.

För vildfångade ingredienser ska art och fångstområde kunna anges. För ingredienser ifrån vattenbruk ska art, odlingsområde och odlingsmetod kunna anges. Informationen kan exempelvis ges via foderproducenten eller på annat sätt.

Hälsoplan ska finnas och innefatta redovisning av kemikalieanvändning och antibiotikaanvändning vid varje produktionsomgång. Antibiotika får endast användas efter veterinärförskrivning. Om antibiotika används ska dosering ske i enlighet med veterinärföreskrivning och användningen ska dokumenteras.

Miljöbedömning av produktionen ska finnas. Miljöbedömningen ska minst omfatta produktionens påverkan på ekosystem, näringsläckage, rymningsrisk, smittspridning och energianvändning.

Vildfångad fisk och skaldjur

Produkter av vildfångad fisk-/skaldjursråvara ska komma från livskraftiga bestånd som upprätthålls genom ett uthålligt uttag där fisk- och skaldjursresurser inte överexploateras. Dessutom ska följande krav uppfyllas:

Strukturen, produktiviteten och mångfalden i ekosystemet ska bevaras genom att valda fiskeredskap är anpassade för att minimera negativa effekter på andra arter i form av bifångster och skadade habitat.

Det aktuella fisket ska ha en ändamålsenlig förvaltning. Det kan exempelvis ske genom en förvaltningsplan eller annat system för beståndsuppskattning och rådgivning som kan inkludera överenskommelser kring åtgärder om beståndet minskar.

Krav på kompetens

Personal som hanterar djur ska ha erfarenhet och kunskap avseende djurhållning samt rådande lagar och regler som gäller i Sverige.

Köttet som levereras ska vara behandlad i enlighet med svensk livsmedelslagstiftning, Livsmedelsverkets- och Jordbruksverkets föreskrifter samt av olika livsmedelsbranscher vedertagna regler om livsmedel.

Information om ursprung

För icke-sammansatta produkter som består av endast en råvara, oblandad eller blandad med smakämnen, tillsatser eller liknande, ska följande skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan:

 • På vilken gård och enhet djuret är fött/kläckt, uppfött, slaktat och förädlat.

Transport av djur till slakt

Köttet ska komma ifrån uppfödning där djur maximalt har transporterats 8 timmar till slakt.

Slaktmetod

Köttet ska komma från djur som varit helt bedövat när avblodning sker och helt medvetslöst fram till dess att döden inträder oavsett bedövningsmetod.

Bedövning

Köttet ska komma från djur där kirurgisk kastrering och andra operativa ingrepp har skett under bedövning. Kastrering med gummiring får inte förekomma.

Antibiotikaförskrivning

Antibiotika ska inte användas i tillväxtbefrämjande syfte. Antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat. Dokumenterade rutiner för antibiotikaanvändning ska finnas på produktionsnivå. Dokumentation ska vara tillgänglig vid förfrågan.

Betesdrift

Kött ska komma från djur som haft tillgång till bete under en sammanhängande betesperiod under betessäsong. Rastfålla under betessäsong är inte tillåtet.

Hälsoredovisningssystem

Kött ska komma från uppfödning som arbetar enligt ett djurvälfärdsprogram med hälsoparametrar för djurvälfärd. Parametrar ska följas upp på ett systematiskt sätt, orsaker ska analyseras, avvikelser ska dokumenteras och leda till lämpliga åtgärder i samråd med en veterinär eller produktionsrådgivare för att avhjälpa problemen. Handlingar som styrker ovanstående ska på anmodan av ansvarig upphandlare lämnas in skyndsamt. Hälsoredovisningssystemet ska minst omfatta följande:

 • Totalt antal veterinärbehandlingar för sjukdom.
 • Användning av antibiotika eller andra läkemedel.
 • Köttet ska ha mörats.

Krav på kompetens

Personal som hanterar djur ska ha erfarenhet och kunskap avseende djurhållning samt rådande lagar och regler som gäller i Sverige.

Personal som hanterar och slaktar djur ska ha ett kompetensbevis i enlighet med Jordbruksverkets krav för detta. Leverantören ansvarar för att säkerställa att sådant bevis finns vid tillfället för slakt av dennes djur.

Köttet som levereras ska vara behandlad i enlighet med svensk livsmedelslagstiftning, Livsmedelsverkets- och Jordbruksverkets föreskrifter samt av olika livsmedelsbranscher vedertagna regler om livsmedel.

Information om ursprung

För icke-sammansatta produkter som består av endast en råvara, oblandad eller blandad med smakämnen, tillsatser eller liknande, ska följande skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan:

 • På vilken gård och enhet djuret är fött/kläckt, uppfött, slaktat och förädlat.

Transport av djur till slakt

Köttet ska komma ifrån uppfödning där djur maximalt har transporterats 8 timmar till slakt.

Slaktmetod – kött

Kött ska komma från djur som varit helt bedövat när avblodning sker och helt medvetslöst fram till dess att döden inträder oavsett bedövningsmetod.

Lösgående grisar

Griskött ska komma från produktion där grisarna har varit lösgående under hela uppfödningen. Suggor får inte fixeras i samband med grisning.

I undantagsfall, om suggor uppvisar aggressivt eller onormalt beteende som utgör en uppenbar skaderisk för smågrisar, får rörelsefriheten tillfälligt begränsas med skyddsgrind eller motsvarande i maximalt 3 dagar. Skyddsgrind eller motsvarande anordning får också användas tillfälligt om suggans beteende utgör en uppenbar skaderisk för skötaren samt när suggan hanteras för vård och behandling.

En gris som är särskilt aggressiv mot andra grisar får tillfälligt hållas individuellt i box som den kan vända sig i utan svårigheter.

Förbud mot svanskupering – griskött

Griskött ska komma från djur vars svans inte avlägsnas i förebyggande syfte, exempelvis för att förhindra svansskador. En grissvans får endast avlägsnas av veterinärmedicinska skäl och ingreppet får endast utföras av veterinär.

Tuggbart och manipulerbart strömedel – griskött

Griskött ska komma från grisar som dagligen har haft tillgång till strömedel som halm, torv eller spån. Strömedel till grisar ska vara av förändringsbar karaktär samt ges i sådan mängd att grisarnas sysselsättningsbehov och komfortbehov tillgodoses.

Under veckan före grisning ska suggor och gyltor ha tillgång till strömedel som ger dem möjlighet att utföra bobyggnadsbeteenden.

Operativa ingrepp med bedövning – griskött

Griskött ska komma ifrån djur som varit bedövade vid samtliga operativa ingrepp. Om kastrering av smågrisar utförs som ett operativt ingrepp ska grisarna vara bedövade vid ingreppet.

Ansvarsfull antibiotikaanvändning – kött

Animaliska livsmedel ska komma från djurproduktion där antibiotika inte används i tillväxtfrämjande eller rutinmässigt i förebyggande syfte. Antibiotika ska endast användas efter ordination av veterinär till sjuka djur eller till djur i grupper där sjukdom brutit ut, efter att klinisk sjukdom diagnosticerats i en del av gruppen.

Totalt antal medicinska behandlingar, orsaken till behandling och använda preparat ska dokumenteras.

Tredje och fjärde generationens cefalosporiner samt fluorokinoloner får endast användas när mikrobiologisk undersökning och resistensbestämning visar att verksamt alternativ saknas.

Krav på kompetens

Personal som hanterar djur ska ha erfarenhet och kunskap avseende djurhållning samt rådande lagar och regler som gäller i Sverige.

Personal som hanterar och slaktar djur ska ha ett kompetensbevis i enlighet med Jordbruksverkets krav för detta. Leverantören ansvarar för att säkerställa att sådant bevis finns vid tillfället för slakt av dennes djur.

Kontakt

Tjörns Måltids AB

Centralköket

Adress

Höviksnäsvägen 1B
471 70 Höviksnäs

Upphandlingsenheten


Sidansvarig/Senast uppdaterad 12 september 2022

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet