Tjörn kommuns logga, till startsidan

Vanliga frågor om förskola och barnomsorg

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som rör förskola och annan barnomsorg, som pedagogisk omsorg och fritidshem.

Förskola erbjuds till barn i åldern 1-5 år under den tid du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. Plats i förskolan erbjuds till barn som är folkbokförda i kommunen samt barn som i övriga fall ska räknas som bosatta i kommunen enligt skollagen (29 kap 1-3§§). Barnet kan tidigast få en placering när det har fyllt ett år.
Skollag kap 29 (2010:800) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Om du är föräldraledig eller arbetssökande erbjuds plats i förskola 15 timmar per vecka. Från och med hösten det år barnet fyller tre år erbjuds förskola till alla barn, så kallad avgiftsfri allmän förskola.

Förskola

Förskoleverksamhet, som också kallas dagis eller daghem, är barnomsorg för barn mellan 1-5 år innan de börjar grundskolan. Hos förskolorna använder man sig av en särskild pedagogisk metod och en tydlig läroplan efter vilken verksamheten ska styras.
Läs mer om Tjörns regler och information gällande förskola

Allmän förskola

Barn har rätt till en avgiftsfri plats i förskolan från och med höstterminen det året barnet fyller tre år. (Skollagen 8 kap. 4 §). Omfattningen är 525 timmar per år, vilket innebär 15 timmar per vecka, och följer skolans läsårstider. Du behöver själv ansöka om avgiftsfri placering för ditt barn. Om barnet tidigare har en plats på förskola är det två månaders uppsägningstid innan den avgiftsfria placeringen börjar gälla.
Skollag kap 8 (2010:800) | Sveriges riksdag
Läsårstider

Fritidshem

För barn i åldrarna mellan sex och tolv år finns det möjlighet till barnomsorg både innan och efter skolan i form av fritidsverksamhet. För att barnet ska få gå på fritids behöver vårdnadshavarna arbeta eller studera.
Läs mer om Tjörns regler och information gällande fritidshem
Fritidshem

Du har rätt att ansöka om plats på vilken förskola som helst i kommunen. Det är dock viktigt att tänka på att barnets folkbokföringsadress i ett senare skede avgör vilken skola barnet kommer anvisas till och därmed också möjligheten att få passande skolskjuts. Skolornas upptagningsområden kan du se på kartan nedan.
Läs mer om hur valet av skola påverkar möjligheten till skolskjuts


Visa Skolornas upptagningsområden på en större karta

Att välja förskola åt ditt barn är ett viktigt val och det kan vara mycket att tänka på. Avstånd till hemmet, avgifter, öppettider och dagliga rutiner är bara några av de saker du behöver ta reda på. Men det handlar inte bara om de praktiska sakerna.

Självklart vill du även känna dig trygg med att du väljer en förskola med engagerad personal som ser efter ditt barns individuella behov och intressen. Där lek, kreativitet och utforskande är självklara delar av utbildningen och där du kan få insyn i ditt barns vardag.

Tjörns kommun har fem kommunala förskolor och en fristående förskola.

Våra förskolor

Kållekärrs förskola
Myggenäs förskola
Rönnängs förskola
Skärhamns förskola
Tångeröds förskola
Tjörns Montessoriskola (fristående)

Du kan ansöka om plats för ditt barn i förskola tidigast sex månader innan du önskar placering för ditt barn. Vårdnadshavare som har ansökt om plats i förskola ska erbjudas plats i Tjörns kommun inom fyra månader. Vill du anmäla ditt barn till någon av Tjörns kommuns förskolor eller fritidshem gör du det via vår e-tjänst för förskola och fritidshem. Du använder samma e-tjänst för att säga upp en barnomsorgsplats.

När du gjort din ansökan får du ett erbjudande om en plats. Detta erbjudande måste du besvara innan ditt barn kan börja på förskolan eller fritidshemmet.

E-tjänst: Ansök om plats i förskola eller fritidshem

Om du inte har tillgång till digitala hjälpmedel kan du få hjälp med att skriva in ditt barn i förskolan.

Fristående verksamheter har egen kö. För att söka en plats hos någon av dem kontaktar du respektive verksamhet.

Du får ett brev hemskickat med erbjudande om plats så snart vi har ett besked att ge, dock senast en månad innan önskat datum. Du tackar ja eller nej till platsen som erbjuds via bifogad svarsblankett.

Därefter skickas ett brev ut med information om vilken avdelning och startdatum för inskolning som gäller för ditt barn.

Ibland kan vi inte erbjuda den förskola som önskats. Tackar du ja till det alternativ som ändå erbjuds, har ditt barn förtur till önskad förskola inför kommande läsår.

Tackar ni nej till ert förstaval stryks barnet ur kön. Får ni erbjudande om plats till annan förskola kan ni tacka ja eller nej till detta, men ändå stå kvar i kön till förstahandsalternativet - en så kallad omplaceringskö.

Placering av barn som står i omplaceringskö görs i mån det är möjligt vid nästa höstintagning. Dessa barn prioriteras vid höstplaneringen. För barn som ställs i omplaceringskö gäller inte garantitiden.

Ja. Turordning till förskola sker enligt följande ordning:

1. Garantidatum, vilket innebär att barnet är garanterat plats inom fyra månader efter att ansökan inkommit.

2. Syskonförtur, vilket innebär att ett syskon till ett redan placerat barn kan få förtur till samma förskola även om det finns barn som stått anmälda längre tid. Villkoret är att barnet med längre anmälningstid ska kunna erbjudas plats på en annan förskola.

3. Geografisk närhet, vilket innebär att hänsyn tas till att i största möjliga mån erbjuda plats med hänsyn till geografisk närhet till hem eller till vårdnadshavares resor till och från arbete.

När du anmäler ditt barn till plats inom barnomsorg anger du inflyttningsdatum och adressen dit du ska flytta. Familjen måste vara folkbokförd i Tjörns kommun när barnet börjar.

För de vårdnadshavare som är föräldralediga med äldre barn i förskolan finns rätten till 15 timmar per vecka för det äldre barnet. Vistelsetiden beslutas av rektor.

Under de 14 första kalenderdagarna efter syskons födelse har barn i förskolan rätt till en närvarotid i samma omfattning som innan syskonets födelse.

Om du vill byta förskola för ditt barn, måste du göra en ny ansökan via vår e-tjänst . Byte sker i mån av plats, huvudsakligen i augusti.

Ansökan om plats får göras tidigast sex månader före det datum man önskar
placering.

Turordning sker enligt följande:

1. Garantidatum, vilket innebär att barnet är garanterat plats inom fyra månader efter att ansökan inkommit.

2. Syskonförtur, vilket innebär att ett syskon till ett redan placerat barn kan få förtur till samma förskola även om det finns barn som stått anmälda längre tid. Villkoret är att barnet med längre anmälningstid ska kunna erbjudas plats på en annan förskola.

3. Geografisk närhet, vilket innebär att hänsyn tas till att i största möjliga mån erbjuda plats med hänsyn till geografisk närhet till hem eller till vårdnadshavares resor till och från arbete.

Om du vill ändra till att ditt barn har en avgiftsfri plats behöver den nuvarande platsen först avslutas. Tänk på att det är två månades uppsägningstid.

För att ändra till avgiftsfri plats kontaktar du handläggare för barnomsorg.

Kontakt

Barnomsorg
Barn- och utbildningsförvaltningen
barnomsorg@tjorn.se

För plats i förskola, allmän förskola och fritidshem är uppsägningstiden två månader. Avgift debiteras under uppsägningstiden och platsen kan användas enligt fastställt schema. Om två vårdnadshavare för ett barn har varsin placering behöver var och en säga upp sin plats. Uppsägningstiden på två månader gäller inte om intyg av arbetslöshet kan uppvisas.

Vid arbetslöshet gäller inte uppsägningstiden om intyg av arbetslöshet kan uppvisas. Vid flytt till annan kommun kan platsen i Tjörns kommun behållas max två månader.

Du säger upp platsen i appen Edlevo.

Avstängning av plats

Barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut om att stänga av en placering i fritidshem om:

 • Platsen inte tillträds
 • Platsen inte nyttjas
 • Avgift inte betalas
 • Platsen erhållits på felaktiga grunder
 • Rätten till plats upphör

Om vårdnadshavaren inte nyttjar platsen under tre månader avslutas
platsen. Särskilda regler gäller för barn med långvarig sjukdom

En taxa är en lista över avgifter som är antagen i kommunfullmäktige

Avgifter för förskola 2024

Vid fler än 15 timmar per vecka räknas den avgiftsfria delen (15 timmar per vecka) av från avgiften med 12,5 procent över samtliga månader, även juni och juli.

Om hushållet tillsammans har en inkomst på 56 240 kronor i månaden eller mer, betalar du den högsta avgiften, 1 688 kronor.

Från och med 1 januari 2024 till 31 december 2024 gäller avgiftsnivåerna nedan. Barn 1 är det yngsta barnet i familjen, barn 2 är det närmast äldre barnet och så vidare. Endast de barn i familjen som har barnomsorg räknas.

Barn

Oavsett antal timmar per vecka

Maximalt avgiftstak per månad

Barn 1

3 %

1 688 kronor

Barn 2

2 %

1 125 kronor

Barn 3

1 %

563 kronor

Barn 4

Ingen avgift

 

Avgifter för fritidshem 2024

Från och med 1 augusti det år barnet fyller sex år har barnet rätt till en plats på fritidshem.

Från och med 1 januari 2024 till 31 december 2024 gäller avgiftsnivåerna nedan. Barn 1 är det yngsta barnet i familjen, barn 2 är det närmast äldre barnet och så vidare. Endast de barn i familjen som har barnomsorg räknas.

Barn

Oavsett antal timmar per vecka

Maximalt avgiftstak per månad

Barn 1

2 %

1 125 kronor

Barn 2

1 %

563 kronor

Barn 3

1 %

563 kronor

Barn 4

Ingen avgift

 

Avgift i allmän förskola

Allmänna förskolan som omfattar 525 timmar per år (15 timmar per vecka under skolans läsårstider) är avgiftsfri och gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. De som har omsorgstid utöver i snitt 15 timmar i veckan debiteras enligt taxan, men med en reducering med 12,5 procent

Avgift för barn i behov av särskilt stöd

För förskolebarn som bedöms behöva särskilt stöd i sin utveckling enligt 8 kap 9 § i skollagen och är inskrivet i förskola tas avgift ut endast till den del omsorgstiden överstiger 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året. Detta sker genom att avgiften reduceras med 12,5 procent

När du får en ny barnomsorgsplats för ditt barn måste du ange hushållets inkomster så att du blir debiterad rätt avgift. Om du inte anger hushållets inkomst kommer du att bli debiterad den högsta avgiften, vilket är maxtaxan.

Skulle du ange en lägre inkomst än tidigare kommer avgiften att räknas om och du blir debiterad enligt den lägre inkomsten från och med nästkommande månad.

Du registrerar och uppdaterar dina inkomstuppgifter via e-tjänsten "Registera inkomst".

E-tjänst: Registrera inkomst

Om din inkomst förändras är du skyldig att lämna information om ändrade inkomstuppgifter. Lämnade uppgifter kan, vid eventuella oklarheter, kontrolleras med t.ex. arbetsgivare, skattemyndighet och försäkringskassa. Om aktuella inkomstuppgifter inte lämnas debiteras taxans högsta avgift.

Vi gör slumpvisa kontroller på inkomstuppgifter skattemyndigheten och räknar om avgiften vid behov. Kontrollerna sker retroaktivt, i efterhand. Det innebär att om du inte angett rätt inkomst kan du bli debiterad i efterhand.

Allt som är skattepliktigt räknas som inkomst:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
 • Arbetslöshetsersättning/KAS/aktivitetsersättning/aktivitetsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Skattepliktiga pensionsförmåner (inte barnpension)
 • Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring)
 • Vård av fosterbarn (den skattepliktiga delen)
 • Vårdbidrag för barn med funktionsnedsättning (den skattepliktiga delen)
 • Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
 • Skattepliktig livränta
 • Inkomst beskattad i utlandet
 • Övriga inkomster

Du registrerar ditt barns tider via Edlevo. Det är samma app som du använder vid anmälan om frånvaro. Här kan du även kopiera scheman mellan syskon, registrera vilka personer som får hämta barnen och även göra tillfälliga ändringar.

Ladda ner Edlevo – Google play
Ladda ner Edlevo – App Store

Vid behov av nya tider lämnas nytt schema in senast två veckor innan ändringen ska gälla.

Plats i förskolan erbjuds till barn som är folkbokförda i kommunen samt barn som i övriga fall ska räknas som bosatta i kommunen enligt skollagen (29 kap 1-3§§). Barnet kan tidigast få en placering när det har fyllt ett år.
Skollag kap 29 (2010:800) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

För att ha rätt till plats i förskola ska vårdnadshavare:

 • Arbeta
 • Studera
 • Aktivt söka arbete
 • Eller vara föräldralediga för vård av annat barn

Tjörns kommun tillämpar garantitid. Garantitid innebär att barnet är garanterat en förskoleplats på någon av kommunens förskolor inom fyra månader efter att ansökan inkommit.

Tjörns kommun äger rätt att begära intyg från arbetsgivare eller
utbildningssamordnare för att vid behov kunna kontrollera vårdnadshavares rätt till plats i förskola och omfattningen av platsbehovet.

Förskolorna på hela Tjörn samordnar verksamheten under fyra veckor under
sommarperioden vecka 28–31 samt under jul och mellandagarna.

Om vårdnadshavarna inte kan ordna barnomsorg själv dessa dagar kan alternativ
erbjudas.

Förskola vid föräldraledighet

För de vårdnadshavare som är föräldralediga med äldre barn i förskolan finns rätten till 15 timmar per vecka för det äldre barnet. Vistelsetiden beslutas av rektor. Under de 14 första kalenderdagarna efter syskons födelse har barn i förskolan rätt till en närvarotid i samma omfattning som innan syskonets födelse.

Från och med höstterminen det år det äldre barnet fyller tre år är den platsen
avgiftsfri. När vårdnadshavare efter föräldraledighet börjar arbeta eller studera måste ny ansökan göras med rätt antal timmar barnet ska vistas i förskolan.

Vårdnadshavare som studerar eller arbetar under föräldraledigheten och som i
samband med det önskar utökad vistelsetid ska lämna intyg för studier eller arbetsgivarintyg för arbete.

Fritidshem vid föräldraledighet

För de vårdnadshavare som är föräldralediga finns inte rätten till fritidshem. Barnet får behålla platsen i två veckor efter nya syskonets födelse, därefter avslutas platsen.

Förskola vid arbetslöshet

De vårdnadshavare som är aktivt arbetssökande har rätt till förskola 15 timmar per vecka. Vistelsetiden beslutas av rektor. När förhållanden varaktigt förändras, till exempel genom att arbete eller studier påbörjas, ska vårdnadshavaren omgående göra en schemaändring.

Fritidshem vid arbetslöshet

För de vårdnadshavare som är arbetssökande finns inte rätten till fritidshem.
Vårdnadshavare som blir arbetssökande ska säga upp platsen. Uppsägningstiden på två månader gäller inte om intyg av arbetslöshet kan uppvisas.

Förskola vid graviditetspenning

De vårdnadshavare som enligt Försäkringskassan beviljats graviditetspenning med anledning av fysiskt ansträngande arbete har rätt till förskola 15 timmar per vecka. Vistelsetiden beslutas av rektor.

Barn i behov av plats med anledning av särskilda skäl

Barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling erbjuds plats i förskola, allmän förskola eller fritidshem. Regler för hur sådant stöd ska ges finns i Skollagen 14 kap. 6 §. Rektor beslutar om plats.

Barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling erbjuds plats i förskola, allmän förskola eller fritidshem. Regler för hur sådant stöd ska ges finns i Skollagen 14 kap. 6 §. Rektor beslutar om plats.

Både förskola och barnomsorg kan bedrivas som enskilda verksamheter. Det betyder att kommunen inte är huvudman och heller inte juridiskt ansvarig för verksamheten. På Tjörn är det barn- och utbildningsnämnden som fattar beslut om godkännande och även rätt till bidrag.

Riktlinjer för godkännande och rätt till för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Om du som vårdnadshavare har semester eller är ledig på annat sätt ska barnet vara hemma hos dig. Vi erbjuder inte barnomsorg under tiden som du själv är ledig. Du betalar för platsen oavsett om platsen nyttjas eller inte, exempelvis under semester eller annan ledighet. Om platsen inte används inom tre månader sägs den upp automatiskt. Särskilda regler gäller för barn med långvarig sjukdom.

Om ditt barn är sjukt ska hen stanna hemma. Vi kan inte ta emot sjuka barn till våra verksamheter.

Vi följer de råd och rekommendationer kring infektioner i förskolan som är utgiven av barnhälsovården i Västra Götalands län. De finns att hämta på förskolan och på 1177 Vårdguidens webbplats.

Vårdguiden 1177.se

Om det finns behov av barnomsorg utanför förskolans ordinarie öppettider kan omsorg på obekväm tid sökas. Ansökan utreds och bedöms individuellt. Ett beslut om beviljad omsorg på obekväm tid gäller i 6 månader därefter görs en ny ansökan. Barnomsorg på obekväm arbetstid avser följande tider: vardagar klockan 18.30-22.00 och helger klockan 06.00-22.00.

Ansök om barnomsorg på obekväm arbetstid Pdf, 840 kB.

För att ge vår personal möjlighet till gemensamma kompetensutvecklingsdagar kan verksamhetens olika avdelningar hålla stängt upp till fyra dagar per år.

Du som vårdnadshavare meddelas senast två månader före en sådan stängning. Om du inte kan ordna med omsorgsbehovet på annat sätt kan vi erbjuda omplacering till en annan förskola eller fritidshem, men bara i begränsad omfattning.

Se stängningsdagar för förskolor och fritidshem i kommunen

Tjörns kommun använder använder Edlevo som barn- och elevadministrativt system för förskola och fritidshem.

I Edlevo kan du som är vårdnadshavare ange dina kontaktuppgifter, ditt barns vistelsetider (schema) i förskola och fritidshem och hantera frånvaroanmälan. Du når samma funktioner i app och på dator.

Edlevo finns som e-tjänst och app. Du loggar in med Bank-id eller Freja eID.

Inloggning via dator

Appen Edlevo laddar du ned från App Store och Google Play.

Ladda ner Edlevo – Google play
Ladda ner Edlevo – App Store

Frågor om avgift och fakturabelopp hänvisas till:
barnomsorg@tjorn.se

Frågor om fakturan är betald, om du har tappat bort fakturan eller om du behöver OCR-nummer hänvisas till:
Soltak AB (knappval 3)
010-33 13 000

Kontakt

Barnomsorg

Barn- och utbildningsförvaltningen


Sidansvarig/Senast uppdaterad 20 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet