Tjörn kommuns logga, till startsidan

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en översiktsplan (ÖP) som täcker kommunens hela yta. Syftet med översiktsplanen är att visa kommunens långsiktiga planering när det gäller kommunens utveckling och användning av mark och vattnet. Här presenteras den aktuella översiktsplanen och arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Aktuell översiktsplan

Det ska alltid finnas en aktuell översiktsplan (ÖP) i varje kommun. På Tjörn finns en översiktsplan som gäller från och med 2013. Översiktsplanen är antagen i kommunfullmäktige och är vägledande men inte juridiskt bindande.

Planeringsstrategi 2024

Giltighetstid

Till antagande av ny översiktsplan eller senast 2028-09-13

Nuläge:

Antagen 2024-05-16

För att översiktsplanen ska kunna fungera som ett verktyg för politiken måste planen vara aktuell. Kommunen ska därför regelbundet i en planeringsstrategi (PBL 3 kap. 23 §) ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar, aktuell politisk inriktning för översiktsplaneringen, samt redovisa hur översiktsplaneringen ska drivas vidare. Planeringsstrategin ska antas av kommunfullmäktige under de två första åren efter ordinarie val, om kommunen inte under samma period antagit en ny översiktsplan. I Tjörns kommun pågår arbete med ny översiktsplan sedan 2019 då gällande ÖP13 förklarades delvis inaktuell. Då den nya översiktsplanen inte kommer gå till antagande innan det gått två år sedan senaste val, har en planeringsstrategi tagits fram.

Översiktsplan 2013

Giltighetstid

2013-2023

Nuläge:

Auktualiserad 2016-12-15

Planen utgår från fyra strategier:

  • Tjörns roll i regionen
  • Bebyggelsestruktur och utveckling
  • Det goda livet
  • Det robusta samhället

Översiktsplanen ska visa kommunens långsiktiga utveckling främst genom:

  • De strategiska frågorna för markanvändning och byggande
  • Hur riksintressen och miljökvalitetsnormer ska tillgodoses
  • Hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

I praktiken så innebär det att översiktsplanen är ett:

  • Strategiskt handlingsprogram för politiskt arbete i nämnder och styrelser
  • Stöd vid handläggning av bygglov, detaljplaner, miljötillstånd och andra ärenden om fysiska resurser.

Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns kommun och Orust kommun

Tillsammans med Orust kommun har vi tagit fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för havet i båda kommunerna.

Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns kommun och Orust kommun

Möjligheternas ÖP - framtagandet av ny översiktsplan

Arbetet pågår med att ta fram en ny översiktsplan för Tjörns kommun.

Kontakt


Sidansvarig/Senast uppdaterad 28 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet