Tjörn kommuns logga, till startsidan

Översiktsplan

Översiktsplanen visar den långsiktiga utveckling för markanvändning och byggande på hela Tjörn. Hur ska kommunen utvecklas? Vilka värden och områden vill vi bevara? Vad behöver förändras i framtiden?
Här presenteras den aktuella översiktsplanen och arbetet med en ny översiktsplan.

Arbetet med ny översiktsplan
– Möjligheternas ÖP 2040

2020 startade arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Tjörns kommun. Här kan du följa arbetet och hålla dig uppdaterad om kommande utställningar.

Aktuell översiktsplan

Det ska alltid finnas en aktuell översiktsplan (ÖP) i varje kommun. På Tjörn finns en översiktsplan som gäller från och med 2013. Översiktsplanen är antagen i kommunfullmäktige och är vägledande men inte juridiskt bindande.

Översiktsplan 2013

Giltighetstid

2013-

Nuläge:

Auktualiserad 2016-12-15

Planen utgår från fyra strategier:

 • Tjörns roll i regionen
 • Bebyggelsestruktur och utveckling
 • Det goda livet
 • Det robusta samhället

Översiktsplanen ska visa kommunens långsiktiga utveckling främst genom

  • de strategiska frågorna för markanvändning och byggande
  • hur riksintressen och miljökvalitetsnormer ska tillgodoses
  • hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

  I praktiken så innebär det att översiktsplanen är ett

   • strategiskt handlingsprogram för politiskt arbete i nämnder och styrelser
   • stöd vid handläggning av bygglov, detaljplaner, miljötillstånd och andra ärenden om fysiska resurser.

   Översiktsplanen fungerar alltså som beslutsunderlag för ärendeprövning.

   Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner

   Påbörjad

   17 mars 2021

   Nuläge:

   Utställning

   Den fördjupade översiktsplanen beskriver rekommenderad vattenanvändning i
   kommunernas havsområden med utgångspunkt i de fyra ämneskategorierna:

   • Natur och kultur
   • Friluftsliv och besöksnäring
   • Maritima näringar
   • Transporter

   Det övergripande syftet är att, i kommunal samverkan på både tjänsteperson- och politikernivå, stärka kommunernas planering och utvecklingsarbete i kusten och havet.

   Tjörns samhällsbyggnadsnämnd beslutade den 18 maj 2022 § 138 att godkänna utställningshandling för FÖP Hav Tjörn Orust för utställning enligt plan- och bygglagen 3 kap 12 §.

   Planförslaget är på kommungemensam utställning under perioden 18 augusti 2022 till 21 oktober 2022 och finns utställt på Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn samt i kommunhuset i Henån. Handlingarna finns även att tillgå på orust.se.

   Eventuella synpunkter på planförslaget skall skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast den 21 oktober 2022.

   Yttranden skickas till samhallsutveckling@orust.se eller med post till adressen Orust kommun, Sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån.
   Märk ditt mail eller brev med ”Utställningsyttrande FÖP Hav Tjörn Orust.”

   Utställningshandling i Storymap

   Filer tillgängliga för nedladdning
   Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
   FOP-HAV-TjornOrust-utstallning 220518.pdf Pdf, 35 MB. 35 MB 2022-08-11 08.12
   Kungörelse.pdf Pdf, 210 kB. 210 kB 2022-08-11 08.12
   Missiv utställning FÖP Hav Tjörn Orust.pdf Pdf, 202 kB. 202 kB 2022-08-15 13.37
   Remisslista utställning FÖP Hav Tjörn Orust.pdf Pdf, 198 kB. 198 kB 2022-08-11 08.12
   Samrådredogörelse 210317 Tjörn Orust.pdf Pdf, 889 kB. 889 kB 2022-08-11 08.12
   Remisslista utställning FÖP Hav Tjörn Orust_Bortredigerad.pdf Pdf, 969 kB. 969 kB 2022-08-15 13.38
   Tillgänglighetsredogörelse Tjörn & Orust kommun.pdf Pdf, 954 kB. 954 kB 2022-08-15 13.38

   Kontakt

   Karin Löfgren

   Översiktsplanarkitekt


   Sidansvarig/Senast uppdaterad 18 augusti

   Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

   Tyck till & felanmäl

   Kontakta oss

   Tjörns Kommun

   Kroksdalsvägen 1
   471 80 Skärhamn

   Tjörns kundcenter

   Kroksdalsvägen 1
   471 80 Skärhamn

   Tjörns Kommun

   Kroksdalsvägen 1
   471 80 Skärhamn

   Tjörns kundcenter

   Kroksdalsvägen 1
   471 80 Skärhamn

   Tjörn kommuns logga, till startsidan

   Möjligheternas ö hela året och för hela livet