Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Fastighetsutveckling av Bleketskolan

Publicerad 17 april 2024, kl 10:32

Sedan 2018 står tre byggnader på Bleketskolan tomma
på grund av att de är i ett bristfälligt skick. Byggnadernas skick har utretts vid två tillfällen, 2017 och 2019, båda utredningarna visar att den tekniska livslängden är slut för husen.

Att återställa till ursprungligt skick skulle innebära en omfattande
renovering till kostnader i nivå med nybyggnad. Under året har en åtgärdsplan tagits fram av Tjörns Bostads AB (TBAB) tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen där resultatet visar att den mest ekonomiskt fördelaktiga lösningen är att ersätta hus C, D och E (se kartbild) med två nya byggnader.

Karta över Bleketskolan

Byggnaderna anpassas initialt för skoländamål men ska vara så flexibelt utformade att de i framtiden skulle kunna konverteras till bostadsändamål. Byggnaderna byggs i två plan, vilket frigör markyta för vidare exploatering.

Åtgärdsplanen har varit ute på remiss till kommunstyrelsens förvaltning och barn-och utbildningsnämnden som båda ställer sig positiva till föreslagen åtgärd.

Skiss över framtida lägenheter i Bleket
Skiss över framtida lägenheter i Bleket

Parallellt med byggnationen planeras det att påbörja ett arbete med framtagning av en detaljplan för området, där både verksamhetslokaler och hus för bostadsändamål tillåts. Att bredda detaljplanen bedöms som en långsiktig ekonomisk och hållbar lösning.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 17 april

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet