Tjörn kommuns logga, till startsidan
På bilden från vänster: Kicki Nordberg, kommundirektör Stenungsunds kommun, Evike Sandor, kommundirektör Tjörns kommun, Ann- Britt Svedberg, tf. kommundirektör Orust kommun och Susanne Arvidsson, lokalpolisområdeschef

Medborgarlöftet 2023-2024

Publicerad 9 december 2022, kl 07:52

Medborgarlöftet är ett åtagande från lokalpolisområde Södra Fyrbodal och de tre kommunerna Stenungsund, Orust och Tjörn. Löftet innebär aktiviteter inom de områden som medborgarna och verksamheterna upplever är viktiga att arbeta med och förbättra.

Tillsammans med polisen kommer de tre kommunerna att fokusera på arbetet mot droger, kränkningar och våld, insatser i trafikmiljön, arbeta utifrån aktuella lokala lägesbilder osv. Arbetet innefattar bland annat
föräldrastärkande insatser samt att involvera föreningsliv, näringsliv och andra aktörer i det gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbetet. Medborgarlöftet är en långsiktig satsning och arbetet kommer att organiseras och samordnas utifrån den nya lagstiftningen "Kommuner mot brott".

Det här lovar vi

Under tiden 1 januari 2023 - 31 december 2024 lovar polisen att:

 • Tillsammans med skola, socialtjänst, föreningsliv, näringsliv och andra aktörer
  arbeta och samverka utifrån det brottsförebyggande perspektivet.
 • Tillsammans med motorburen ungdom och deras vårdnadshavare genomföra
  insatser i syfte att höja trafiksäkerheten.
 • Intensifiera arbetet mot droger, kränkningar och våld i miljöer där barn och
  ungdomar vistas.
 • Fokusera och prioritera särskilt utsatta brottsoffer.
 • I största möjligaste mån arbeta utifrån den aktuella lägesbilden i våra tre
  kommuner.

Under samma tidsperiod lovar kommunerna att:

 • Genomföra insatser för att motverka kränkningar och motverka psykisk ohälsa.
 • Genomföra insatser för att öka trafiksäkerheten och minska buskörningen,
  speciella insatser riktade mot A-traktorer och EPA-traktorer.
 • Genomföra tidiga föräldrastärkande insatser.
 • Arbeta med tidiga insatser och i bred samverkan för att motverka kriminalitet,
  våld i nära relation och droganvändning.
 • Involvera föreningslivet, näringslivet och andra aktörer att vara delaktiga i det
  gemensamma trygghetsarbetet.
 • Arbeta med trygghets och säkerhetsfrågor i skolmiljö.
På bilden från vänster: Kicki Nordberg, kommundirektör Stenungsunds kommun, Evike Sandor, kommundirektör Tjörns kommun, Ann- Britt Svedberg, tf. kommundirektör Orust kommun och Susanne Arvidsson, lokalpolisområdeschef

På bilden från vänster: Kicki Nordberg, kommundirektör Stenungsunds kommun, Evike Sandor, kommundirektör Tjörns kommun, Ann-Britt Svedberg, tf. kommundirektör Orust kommun och Susanne Arvidsson, lokalpolisområdeschef

Medborgarlöftena utgår från de lokala lägesbilderna

Kommunerna och polisen har tagit fram lokala lägesbilder utifrån statistikunderlag där såväl verksamheter som medborgare har rapporterat in vad som skapar otrygghet. Det är dessa lägesbilder som ligger till grund för medborgarlöftet.

Under hösten 2022 har det även genomförts medborgardialoger där medborgarna
svarat på frågor gällande trygghet. Resultatet av medborgardialogerna visar att
majoriteten av invånarna känner sig trygga.

Gemensamma angelägna fokusområden för de tre kommunerna är: psykisk ohälsa och kränkningar bland ungdomar, trygghetsfrågor, attityder kring
alkohol och narkotika, droghandel, buskörning och skadegörelse.

Målet

Det gemensamma långsiktiga målet med medborgarlöftet är att öka tryggheten samt att förhindra och minska brottsligheten i kommunerna. För att nå målet krävs att vi arbetar både kortsiktigt
och långsiktigt samt satsar på tidiga insatser i bred samverkan och att involvera flera
aktörer i arbetet.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 2 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet