Tjörn kommuns logga, till startsidan

Barn- och elevhälsa

Elevhälsan samlar olika kompetenser – skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, kurator, psykolog och logoped. De är till för att tillsammans med skolans personal stötta elevernas utveckling och främja god hälsa.

I stort sett alla elever kommer i kontakt med oss på elevhälsan någon gång under sin skolgång. Behoven ser olika ut och kan variera både i omfattning och över tid.

Elevhälsan har flera olika kompetenser kopplade till sig och alla har självklart tystnadsplikt. All dokumentation sker i PMO, ett digitalt journalprogram som följer eleven genom skoltiden. 

Resurscentrum

Elevhälsans olika yrkesgrupper organiseras inom Resurscentrum och vi som arbetar där kan ge stöd både till barnomsorg och skola. Varje skola har ett elevhälsoteam där personal från Resurscentrum också ingår. Några i personalen tillhör också det som kallas Centrala Elevhälsan som kan erbjuda rådgivning eller andra insatser kring barn i behov av särskilt stöd. Skolan eller förskolan ansöker om detta genom respektive rektor.

Vi som arbetar inom elevhälsan

Det är skolsköterskan och skolläkaren som utgör det som kallas Elevhälsans medicinska insats. Vi bidrar med medicinsk kompetens kring barns och ungdomars utveckling – psykiskt, fysiskt och socialt. Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Alla elever i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7 erbjuds hälsosamtal hos oss och i årskurs 2 görs även en hälsoundersökning.

Varje skola har tillgång till en skolsköterska och du är alltid välkommen att kontakta oss för råd och stöd. Vi har öppen mottagning för både fysisk och psykisk hälsa. Skolsköterskan har ett speciellt ansvar för elever med funktionsnedsättningar, kroniska sjukdomar och inlärningssvårigheter. Det kan handla om att ditt barn har besvär som påverkar skolsituationen. Ibland kan symptom hänga ihop med hur ditt barn har det i skolan. Vi utför också vaccinationer i enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram,

Kontakt med skolläkaren sker genom skolsköterskan.

Kuratorn arbetar utifrån en helhetssyn på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola. Skolkuratorerna arbetar därför mycket förebyggande, både enskilt och i grupp, med samtal kring till exempel mobbning, psykisk ohälsa och relationer. De kan också ge råd och stöd till både skolpersonal och vårdnadshavare.

Psykologen arbetar främst med att förebygga psykisk ohälsa, till exempel genom att handleda och utbilda skolans personal. De kan även utreda enskilda barn och elevers behov i situationer där man behöver mer information för det pedagogiska arbetet. Det kan handla om behov av särskilt stöd, till exempel inför en skolplacering. Vi samarbetar med andra yrkesgrupper inom Elevhälsan för att få en så god bild som möjligt av eleven och situationen i skolan.

Skollogopeden har kompetens inom områdena kommunikation, språk och tal. Arbetet är inriktat på att utreda och samordna insatser för de elever som har kommunikativa nedsättningar, språk- eller talstörning. Logopeden arbetar också med utbildning och rådgivning till personalen inom skolan.

Specialpedagogerna kartlägger barn och elever i behov av särskilt stöd. Det gör de på uppdrag av elevhälsoteamet och rektor på varje förskola och skola. De deltar i arbetet med individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram och är också med vid överlämning och uppföljning vid övergångar mellan olika stadier i skolan.

I Sverige har man under flera års tid uppmärksammat att den generella frånvaron i skolan har ökat. Därför har Tjörns kommun startat ett så kallat Närvaroteam på projekt under minst ett år. Vi i Närvaroteamet på Tjörn arbetar både med enskilda individer samt med det generella arbetet kring frånvaro som görs ute på varje skola i kommunen.

Kontakt

Resurscentrum

Fågelkärrsvägen 35
471 62 Höviksnäs

Anna Orvefors

Avdelningschef Resurscentrum

Helena Nordevik

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska

Britt-Marie Lind

Skolsköterska

Gunilla Börjesson

Skolsköterska

Karin Hallgren

Skolsköterska

Maria Olausson

Skolsköterska

Annika Hellman

Specialpedagog

Karin Olsson

Specialpedagog

Katarina Karlson

Specialpedagog

Linda Håkansson

Specialpedagog

Ulrika Lindeberg

Specialpedagog

Ulrika Nurmik

Specialpedagog

Ann-Marie Oderstam

Logoped

Anna Ekdahl

Kurator

Annika Jertborn

Kurator

Camilla Hulling

Kurator, samordnare för kommunalt aktivitetsansvar, samordnare för samordnad individuell plan

Isabelle Genheden

Kurator

Oskar Elfström

Kurator

Hans Jörgensen

Psykolog

Linnea Fredin

Psykolog

Marcus Gunnarsson

Närvaroteamet

Anne-Christine Olsson

Närvaroteamet


Sidansvarig/Senast uppdaterad 28 september

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet