Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,6 °C
Medelvind W 10,7 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Stöd enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Störst text
Stor text
Normalstorlek

För dig med stora och varaktiga funktionshinder garanterar lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, att du ska ha goda levnadsvillkor och få den hjälp du behöver i det dagliga livet samt kunna påverka vilket stöd och vilken service du får. LSS är en rättighets-lag där målet är att du som är funktions-hindrad ska få leva som andra.

Vem kan söka insatser enligt LSS?

För att beviljas en insats enligt LSS måste du tillhöra någon av de personkretsar eller målgrupper som beskrivs i lagstiftningen, LSS 1 §.                            

LSS personkrets delas in i tre grupper

 • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • personer med betydande begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 • personer med andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som ger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som har ett omfattande behov av stöd

När du söker stöd enligt LSS prövas din ansökan i två steg. Först fastställs om du tillhör någon av de personkretsar som lagen beskriver, enligt LSS 1§, därefter prövas om du har rätt till den insatsen du sökt, enligt LSS 7§.  De som inte omfattas av LSS personkrets kan få hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen.

Det finns 10 insatser att söka enligt LSS

 • Rådgivning och stöd
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
 • Daglig verksamhet

Varje insats prövas individuellt.

Ansökan om stöd och service

Du kan ansöka skriftligt eller muntligt om stöd och service enligt LSS. Det är antingen du själv eller din företrädare som kan begära insatser. I ansökan talar du om vilken eller vilka insatser du har behov av.  

Hur går en utredning till? 

När du eller din ställföreträdare ansökt om insats kontaktas ni av kommunens Socialsekreterare LSS som bokar in tid för samtal om dina behov och förutsättningar. Ni kommer då att samtala om t ex ditt funktionshinder, din hälsa, ditt boende, din sociala situation och ditt behov av stöd. Därefter utreder handläggaren dina behov av sökt insats och gör en sammanlagd bedömning av de sociala, psykologiska och medicinska förhållandena.     

Beslut

När handläggaren är klar med utredningen fattas beslut om de insatser du begärt. Du får en kopia av utredningen med beslutet.                      

Överklagan

Om du får du avslag på din ansökan om insats kan du eller din företrädare överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar avslaget får du med beslutet. Handläggaren som fattat beslutet kan hjälpa dig att överklaga. 

Förhandsbesked

Om du planerar att flytta till Tjörns kommun kan du ansöka kom ett förhandsbesked om vilka LSS-insatser som du kan beviljas i Tjörns kommun innan du flyttar hit. Kommunen behandlar en sådan ansökan som om du redan var bosatt i kommunen.

Kostnad

Alla insatser enligt LSS är i princip kostnadsfria. Dock betalar du själv för dina omkostnader som t ex hyra och mat samt kostnader i samband med aktiviteter.

Individuell plan

Du som får stöd och service enligt LSS erbjuds att  få en individuell plan. Den upprättas av Socialsekreterare LSS tillsammans med dig eller din företrädare. Syftet med planen är att utgå från dina önskemål och sedan samordna och planera  de insatser du är beviljade av kommunen eller regionen.

Sidan senast uppdaterad 2014-09-22 16.41
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se