Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,8 °C
Medelvind WNW 4,5 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Avgifter för vård och omsorg

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Här är en sammanställning av avgifter och taxor för vård och omsorg. Beloppen avser år 2019.

Måltidspriser

Lunchservering för boende i matsalen på Kvarnbacken:

 • endast lunchrätt 53 kronor per portion
 • efterrätt 12 kronor per portion

Om du vill ha matleverans hem till dig ska du ansöka om detta hos mottagningsgruppen. Det kostar 55 kronor per portion.          

Kostnader för hemtjänst

Hemtjänstinsatserna kan exempelvis vara

 • omsorg
 • social samvaro
 • tillsyn
 • måltider
 • dusch
 • ledsagning/promenader
 • avlösning i hemmet
 • städ
 • tvätt
 • inköp

Hur mycket hemtjänsten kostar beror på hur många gånger per månad som den sökande beviljas hjälp. Kostnaderna ökar med antalet hjälpinsatser.

För dig som har beviljats trygghetstelefon ingår kostnaden för trygghetstelefon i alla nivåer.
 

Antal insatser per månad

Max kostnad/månad

1

503

2-5

852

6-9

1201

10-14

1550

15 eller fler

2089

 

Kostnad för trygghetstelefon

Avgiften för enbart trygghetstelefon är 200 kr per månad.

Kostnad för särskilt boende  

Avgifterna är uppdelade i fyra delar: hyra, måltider, omvårdnad och förbrukningsartiklar.

Som mest är avgiften för måltider på särskilt boende, äldreboende och demensboende 3 010 kronor per månad. För omvårdnad är avgiften               2 089 kronor per månad oavsett omfattning.

Förbrukningsartiklar

I särskilda boenden med helinackordering debiteras en generell kostnadsersättning med 100 kronor per månad för divers förbrukningsartiklar som ingår i förbehållsbeloppet och som tillhandahålls den boende genom kommunen. För möbler, husgeråd m m debiteras 75 kronor per månad. Totalt blir det 175 kronor per månad.

Resursplats

Avgiften för resursplats (korttidsboende) är som mest 169 kronor per dygn, varav 100 kronor är för måltider och 69 kronor för omvårdnad.

Dagverksamhet Kaprifolen

Avgiften för dagverksamheten är 60 kronor per dag för kosten.                  

Så räknas din avgift ut

Inkomstuppgift
Avgiftsbeslutet grundar sig på pensioner, statlig livränta, vårdbidrag samt eventuellt bostadstillägg. Uppgifterna hämtas med automatik från Pensionmyndigheten.

Pensioner från KPA, SPV, privata pensioner, utländska pensioner och inkomst av tjänst räknas ihop med ränteinkomst per 31 december föregående år. Du får via posten en inkomstförfrågan från avgiftshandläggaren, som du fyller i och lägger i bifogat svarskuvert.

Inkomster för makar läggs samman och fördelas med hälften på vardera person. Var och en debiteras avgift efter det bistånd som har beviljats.
 
Från inkomsterna dras minimibeloppet och hyran. Blir utgifterna högre än inkomsterna sker en reducering enbart av kostnaden för omvårdnaden.

Minimibelopp
Minimibeloppet är 5 249 kronor för ensamstående och 4 435 kronor för gifta och ska täcka kostnader för livsmedel, kläder, förbrukningsvaror m m. Detta belopp har du rätt att behålla innan kommunen får ta ut någon avgift för vård-och omsorgsinsatser.

Högkostnadsskydd / maxtaxa
Maxtaxa är den högsta avgift en person behöver betala för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende och insatser av kommunal hälso- sjukvård. Maxtaxan är    2 089 kronor. Maxtaxa gäller inte för hyra av bostad och kostnader för mat. Beloppet är lika i hela landet och ändras årligen efter det fastställda basbeloppet.

Nedsättning av avgifter

Gifta par, där parterna bor i olika boenden, har rätt till en högre pension och båda räknas som särbos med det högre förbehållsbeloppet. Detta ska meddelas pensionsmyndigheten av parterna själva.

Vårdtagare har alltid rätt att få en individuell prövning och eventuell nedsättning av avgiften alternativt avgiftsbefrielse, då speciella skäl anges. Det gäller till exempel dubbla bostadskostnader. För all sådan prövning gäller att det är endast i de fall där förbehållsbeloppet inte uppnås som nedsättning eller befrielse av avgifter kan förekomma. Gäller endast ensamstående vårdtagare.

I ovanstående fall ska ett brev skickas till avgiftshandläggaren som ska innehålla uppgifter om namn på den som söker jämkningen, personnummer, den gamla hyran (kopia på kontraktet), handling som visar att fastigheten är lämnad till försäljning, samt när flytten ägde eller äger rum och vart. Vid enbart överlåtelse av bostaden medges ingen nedsättning eller befrielse av avgift eftersom bostaden inte sägs upp eller lämnas till försäljning. Avvecklingstiden för bostadsrätt, andelsrätt och fastighet är 6 mån och för en hyresrätt 3 mån.

De som hamnar på sjukhus eller korttidsboende får avdrag på sina avgifter, både i ordinärt och särskilt boende (endast mat och omsorg).

De som har enbart trygghetslarm betalar dock för denna även under sin sjukhusvistelse.

Vid annan frånvaro än sjukhusvistelse/resursboende, mindre än 7 dagar, görs inga avdrag av omvårdnaden.

Beslut

Du får alltid ett skriftligt beslut på den avgift du ska betala.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med avgiftsbeslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten.

Sidan senast uppdaterad 2019-05-15 09.15

Kontaktuppgifter

Sundsbyvägen 1a
471 94 Kållekärr
Tel: 0304-60 18 99
fax: 0304-66 03 78
bistandsenheten@tjorn.se

Administratör
0304-60 12 23
catarina.sandberg@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se