Tjörn kommuns logga, till startsidan

Stöd till äldre

För dig som är äldre och är i behov av stöd finns olika typer av stödinsatser för att underlätta din vardag och möjliggöra för dig att bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag. Här kan du läsa om vilka insatser som finns och hur man ansöker om insatser.

Du kan till exempel få hjälp med personlig omsorg, städning, matinköp, enklare fixartjänster och att göra fallförebyggande åtgärder i ditt hem. De flesta insatser behöver du ansöka om. Det är våra socialsekreterare på Biståndsenheten som tar beslut om insatser utifrån dina behov och socialtjänstlagen. Stödet är ofta avgiftsbelagt.

Här finns exempel på stöd och hjälp som man kan ansöka om och få.

Hjälp och stöd som du behöver ansöka om:

Hjälp och stöd som du inte behöver ansöka om:

Det finns också möjlighet att få hjälp med att ta rätt läkemedel vid rätt tidpunkt mediciner genom en läkemedelsautomat, läs mer om läkemedelsautomaten här.

Din ansökan om äldreomsorg kan göras både muntligt och skriftligt. Du kan ansöka om stöd för det du upplever att du behöver hjälp med. Vilket stöd du får beror på vilket behov våra socialsekreterare bedömer att du har rätt till enligt socialtjänstlagen. Du ansöker om insatser genom att kontakta Biståndsenheten.

Våra socialsekreterare har tystnadsplikt. Offentlighets- och sekretesslagen skyddar dina uppgifter om personliga förhållanden som du lämnar till biståndshandläggaren.

Utredning

När din ansökan kommit in kontaktar en socialsekreterare dig eller din företrädare inom två arbetsdagar. Ibland kan det behöva bokas in ett personligt möte, ibland kan ansökan tas via telefon. Ett eventuellt möte sker i din bostad, om ni inte kommer överens om något annat. Om du vill ha med exempelvis en anhörig eller vän på mötet går det bra. Syftet med mötet/telefonsamtalet är att socialsekreteraren ska få en bild av ditt behov och din situation, hur du upplever din vardag nu och hur du skulle vilja ha det framöver.

Exempel på sådant ni pratar om under mötet:

Vad ni kommer fram till under mötet är en del av underlaget till beslut om vilket stöd du har rätt till.

Beslut

Handläggningstiden för ansökan om hemtjänstinsatser är en vecka. Handläggningstiden för ansökan om särskilt boende/äldreboende är tre månader. När utredningen är klar gör socialsekreteraren en bedömning av ditt behov av stöd och hjälp. Din ansökan prövas mot socialtjänstlagen för att bedöma om du har rätt till det stöd du ansökt om, utifrån de behov som framkommit i utredningen.

När beslutet fattats får du antingen ett muntligt eller skriftligt meddelande. Vi frågar alltid om du vill att vi ska skicka det skriftligt. Din ansökan kan antingen beviljas, delvis beviljas eller avslås. Om din ansökan beviljas, påbörjas de hjälp- och stödinsatser du har rätt till. Om din ansökan avslås helt eller delvis kan du överklaga beslutet.

Du har alltid rätt att överklaga ett biståndsbeslut. Det ska göras inom tre veckor efter att du fått beslutet. Socialsekreteraren ska informera dig om hur du kan överklaga till domstol.

Du kan överklaga om:

Om ditt behov av stöd och hjälp förändras kontaktar du Biståndsenheten på nytt. De gör då en uppföljning och ser över om dina insatser motsvarar ditt aktuella behov av stöd, eller om något i ditt beslut om bistånd behöver förändras eller uppdateras.

Vill du inte längre ha en eller flera av dina insatser kontaktar du Biståndsenheten så hälper de dig att avsluta insatserna.

Av lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk framkommer:

18 § En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska.

18 a § En kommun som inte ingår i något förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska, om kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper. Detsamma gäller för en kommun som ingår i ett förvaltningsområde för ett visst språk vad gäller övriga språk.

18 b § Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg som erbjuds enligt 18 och 18 a §§ beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.

18 c § Kommunen ska informera den som ansöker om bistånd inom ramen för äldreomsorgen om möjligheterna till sådan service och omvårdnad som anges i 18 och 18 a §§.

Tandvård för dig med stort omvårdnadsbehov

Mer om tandvård kan du läsa här

Självservice

Ansökan till de olika insatserna för äldre sker genom att den sökande loggar in i e-tjänsten med sin e-legitimation eller mobilt bank-id, som hämtar vissa personuppgifter automatiskt. Det är även möjligt att ansöka eller göra en anmälan om behov av insatser för någon annan.

Blanketter

Kontakt

Biståndsenheten

Avgiftshandläggare
0304-60 12 23

Telefontid helgfri vardag 08:00–09:30

Adress

Sundsbyvägen 1a
471 94 Kållekärr


Sidansvarig/Senast uppdaterad 26 februari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet