Tjörn kommuns logga, till startsidan

Information om coronaviruset (covid-19)

Publicerad 30 september 2021, kl 09:00

Så påverkas kommunens service till dig.

Den 29 september tas de sista restriktionerna om covid-19 bort. I en del kommunala verksamheter kommer vissa rutiner att fortsätta.

  • Håll avstånd.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion.

Västra Götalandsregionen provtar och analyserar för pågående covid-19-infektion.

Västra Götalandsregionen erbjuder provtagning för att se om man har antikroppar mot covid-19. Det finns även andra privata aktörer på marknaden som erbjuder detta test.

Antikroppstest är blodprov som visar om en person har haft covid-19 och utvecklat antikroppar. Ett positivt svar tyder på genomgången infektion med viss immunitet. Men man vet ännu inte hur god immuniteten är eller hur länge den varar.

Även barn och unga provtas för pågående covid-19 infektion utan att först få en läkarbedömning. Men för att bryta smittkedjor och hålla smittspridningen nere är det mycket viktigt att stanna hemma vid förkylningssymtom.

Testet visar pågående infektion och är inte ett antikroppstest. Information kring tider och plats hittar du på respektive vårdcentrals hemsida.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1–9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Barn och unga har vanligtvis samma symtom som vuxna vid covid-19 men de blir oftast lindrigare sjuka.

I de fall inget prov tagits rekommenderas att barn och unga stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske även om inget prov tagits.

När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Även förskolebarn rekommenderas att återgå efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symtom när det har gått sju dagar efter insjuknandet. I en situation där man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall kan det dock vara aktuellt med testning även av barn i förskolan.

Antal fall av covid-19 på Tjörn

Om en person är smittad av coronaviruset och har fått covid-19 är det en information som är sekretessbelagd. Tjörns kommun får ingen information om det från vården. Vi lämnar inte ut uppgifter om enskilda personer som har covid-19.

Om, när, ifall vi får bekräftade fall på något av kommunens boenden får övriga boende och deras anhöriga information om det. Om det förekommer fall i skolan kommuniceras det ut efter konsultation från Smittskyddet i Västra Götaland.

Vaccinationerna mot covid-19 hos personer inom bland annat äldreomsorg och hemtjänst med kommunal hälso- och sjukvård var klara vecka 10.

Tills vidare sker inga byten av vattenmätare.

Sedan pandemin bröt ut har tillsynsinsatserna inom miljöområdet kraftigt minskat till enbart händelsestyrd tillsyn, men nu har vi börjat boka upp ordinarie miljötillsyn igen. Livsmedelstillsynen har fortgått under hela pandemin.

Antal besökare till Mötesplats Tjörn begränsas till 5 personer inomhus.
Utomhus gäller totalt 12 personer, 4 personer per bord med rekommenderat avstånd.

Drop-in-besöken på bygg-, miljö- och va-avdelningarna är inställda tills vidare.

Byggavdelningen

Mejla din fråga till byggavdelningen och uppge namn, telefonnummer du vill bli uppringd på, fastighetsbeteckning och en kort beskrivning av vad din fråga avser, så återkommer någon av våra handläggare till dig.

Mejla ditt ärende till miljöavdelningen och uppge namn, telefonnummer du vill bli uppringd på så återkommer våra handläggare till dig.

Tjörns kommuns förskolor och skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Gurgeltester elever i grundskola

I vecka 35 2021 levereras de så kallade gurgeltesterna till Tjörns skolor. Testerna ska användas för att underlätta smittspårning av eventuell covid-19-sjukdom hos elever. När behov av smittspårning uppstår i en klass, tillhandahåller skolan testmaterial för att testet enkelt ska kunna utföras hemma. Instruktioner medföljer naturligtvis. Eleven får gurgla en koksaltlösning i några sekunder och därefter spotta ned i ett provrör.

Du som vårdnadshavare skannar den medföljande QR-koden med din mobil eller registrerar provet online via dator, så att du kan ta emot barnets provsvar. Efter provtagning lämnar du som vårdnadshavare in provet på den vårdcentral som framgår av medföljande informationsbrev från skolan.

Hämtning och lämning förskola och fritids

Grundregeln är att vårdnadshavare hämtar och lämnar barnet utanför förskolan. Om det finns behov av att hämta eller lämna inomhus gör vi så här: Gå inte längre in i förskolan än hallen. Är det trångt i hallen vänta utanför.

Om man har symptom men ändå måste hämta/lämna ring då till avdelningen så plockar de ihop barnets kläder och tillhörigheter.

Så länge stannar förskolebarnen hemma vid sjukdom

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte att barn i förskoleålder testas vid symtom på covid-19. Om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller snuva). Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Detta upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Om rektor och vårdnadshavare inte är överens är det rektor som avgör.

Symptomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar (1 december 2020) att när någon i hushållet har bekräftad covid-19 ska symptomfria barn stanna hemma. Symptomfria barn ska alltså inte lämnas på förskolan under den period det finns smittsamma personer i hushållet. Detta för att minska smittspridning och skapa arbetsro i skolan.

Om det visar sig helt omöjligt för dig och din familj ber vi dig ta kontakt med berörd rektor för att få instruktioner om särskilda rutiner för hämtning och lämning av förskolebarn.

Så länge stannar elever hemma vid sjukdom

Eleer stannar hemma tills eleven är helt symtomfritt plus 2 extra dygn.

Om 7 dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan eleven återgå till förskola och annan skolverksamhet även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva).

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att elever med symtom på covid-19 testas om det bedöms vara ändamålsenligt utifrån den prioritering av provtagning som är aktuell i regionen. Syftet med provtagningen är att barn snabbare ska kunna återgå till skolan efter en sjukdomsperiod. Om ett barn blir sjukt och kan antas ha covid-19 finns mer.

Om en elev bor med någon som har covid-19 kan eleven fortsatt gå till skola och fritidshem, om hen är frisk, men utanför skolan bör barnet undvika att delta i fritidsaktiviteter. Det är i en sådan situation extra viktigt att vara uppmärksam på symtom.

Folkhälsomyndigheten skriver: "Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer är viktiga för barn och ungas hälsa. Därför är det viktigt att hitta en balans mellan barns och ungas behov av, och rätt till, utbildning och de smittskyddsåtgärder som vidtas. Den aktuella kunskapen visar att barn oftast får milda symptom av covid-19 och att skolverksamheter inte har visat sig vara drivande i smittspridningen.

Den personal som arbetar inom skolan har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Därför är vår bedömning att grundskolan och övriga obligatoriska skolformer bör vara öppna under pandemin."

Skyddsutrustning kan användas i förskolan och skolan

Visir kan användas av medarbetare i skolan.

Handsprit i första hand till vården – tvätt med tvål och vatten

Handsprit är en bristvara och den som kommunen köper, används ska främst användas till kommunal sjukvård och äldreomsorg. Tillgången på handsprit ser olika ut på våra förskolor och skolor. Den som finns är rester från tidigare influensautbrott. Nationella rekommendationer är god handhygien dvs handtvätt med tvål och vatten. Av samma anledning bär heller inte TMABs personal handskar.

Uppdatera vistelsetiden för barn i förskola och fritids

Vi ber vårdnadshavare med barn i förskolan och fritids att uppdatera era barns vistelsetid i appen Tieto Education. Detta är mycket viktigt för att vi på bästa sätt ska kunna planera bemanningen inför eventuellt ökande sjukskrivningar.

Skolplikt

De flesta elever som går i grundskolan och motsvarande, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk eller om eleven (till exempel via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en en smittbärare.

Information om sekretess

I de flesta fall kommer varken förskolan eller den som blir sjuk att veta vilken sjukdom det rört sig om. Om förskolan ändå skulle få veta att ett barn eller en medarbetare fått covid-19 får den informationen normalt inte spridas vidare, enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det finns dock undantag mot sekretessbestämmelserna, och varje situation kräver en sammantagen bedömning. En rad faktorer ska då vägas in, däribland skyddet för den enskilde, vilken sjukdom det gäller, verksamhetens utformning och behovet av information.

Boende och hemtjänst påverkas av coronaviruset genom att det finns särskilda rutiner för att minska smittspridning.

Vaccinerade personer kan ta emot besök i den egna lägenheten, eller utomhus, utan speciella smittförebyggande åtgärder. Det är dock fortfarande oklart i vilken utsträckning en vaccinerad person kan sprida smittan vidare och hur länge vaccinet ger skydd mot covid-19. Därför behöver många åtgärder kvarstå, så att ovaccinerade personer fortsätter att skyddas från smitta.

Olika typer av besök och att träffas

Möten genom plexiglas

Kommunen har inrättat så kallade säkra mötesplatser utomhus så att du ska kunna besöka dina närstående. Då sitter ni på varsin sida av ett stort plexiglas dit personalen tar med din anhörige. Kontakta respektive boende för mer information om detta.

Promenad med rullstol och visir

Du kan även få ta med din anhörige på promenad i rullstol en stund. Då förbereder personalen din anhörige och du får ett visir av personalen att använda. Kontakta respektive boende för mer information om detta.

Besök tillåtet på äldreboenden och LSS-boenden

Den 1 oktober 2020 hävs besöksförbudet på alla äldreboenden i Sverige. Sedan den 6 november uppmanas anhöriga att avstå från besök i våra kommunala boenden för att minska smittspridningen. 

Äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättningar tillhör de särskilt utsatta riskgrupperna som löper störst risk att utsättas för allvarliga konsekvenser vid smitta med coronaviruset.

Ta alltid kontakt med det aktuella boendet för att ta reda på vad som gäller för besök där. Generellt gäller att Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas som alltid.

Så här kan det gå till:

För dig med hemtjänst

Hemtjänsten arbetar som vanligt med att du ska få dina beviljade insatser. Om det skulle bli ett stort personalbortfall kan vi behöva begränsa vissa insatser under en period. I ett sådant läge prioriterar vi hygien, mat och läkemedel. Tillsynsbesök kan komma att ske via telefonkontakt och besök där du behöver ledsagare (till exempel till vårdcentral) kan behöva att bokas om.

Idrottsanläggningar

Tjörns idrottshallar och lokaler är öppna för bokningar för aktiviteter för alla åldrar.

Kulturskolan

Kulturskolan är igång. De som önskar kan få digital undervisning istället för att vara på plats. Musiklektioner med de yngre eleverna kommer att genomföras på plats. Undervisning för ungdomar födda 2002 och tidigare erbjuds fortsatt digitala upplägg.

Gruppverksamhet (dans, teater, film, akvarellmålning, orkester) är öppna för barn och ungdomar födda 2002 och senare.

Inga vuxna får vara i kulturskolans lokaler utöver personal.

Kultur- och fritidscentra

Kommunfullmäktige slopar avgift för serveringstillstånd och alkoholservering

I juni 2021 beslutade Tjörns kommunfullmäktige att ta bort avgifterna för företag när det gäller serveringstillstånd och alkoholservering.

Stöd till företagare

Tillväxtverket har samlat regeringens olika stödåtgärder för företagare på sin webbplats.

Göteborgsregionens kommuner, via Business Region Göteborg, har instiftat funktionen Företagslots Extra som har till uppgift att guida dig som företagare i de tillfälliga lagar och stödpaket som presenteras. Du som företagare med färre än 20 anställda få hjälp av Företagsakuten kostnadsfritt.

Kontakt

Tjörns kundcenter

Adress

Kroksdalsvägen 1
Skärhamn

Kundcenters lokaler är tillgänglighetsanpassade.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 30 september

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet