Tjörn kommuns logga, till startsidan

Information om coronaviruset (covid-19)

Publicerad 11 september 2020, kl 13:00

Håll avstånd, undvik trängsel, stanna hemma om du är sjuk och var noga med handhygien! Här finns information om hur kommunens service påverkas av coronaviruset.

Krisinformation

Stanna hemma om du har symtom

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du inte träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska inte gå till jobbet eller skolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma två dagar efter tillfrisknande.

Håll dig informerad

Undvik falska nyheter! Myndigheternas samlade och kvalitetssäkrade information hittar du på krisinformation.se. Om du har allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Dit kan du ringa dygnet runt.

Västra Götalandsregionen provtar och analyserar för pågående Cvbeckaovid-19-infektion.

Västra Götalandsregionen kommer i vecka 40 2020 att erbjuda provtagning för att se om man har antikroppar mot Covid-19. Det finns även andra privata aktörer på marknaden som erbjuder detta test.

Antikroppstest är blodprov som visar om en person har haft covid-19 och utvecklat antikroppar. Ett positivt svar tyder på genomgången infektion med viss immunitet. Men man vet ännu inte hur god immuniteten är eller hur länge den varar.

Nu kan även barn och unga provtas för pågående covid-19 infektion utan att först få en läkarbedömning. Men för att bryta smittkedjor och hålla smittspridningen nere är det mycket viktigt att stanna hemma vid förkylningssymtom.

Testet visar pågående infektion och är inte ett antikroppstest. Information kring tider och plats hittar du på respektive vårdcentrals hemsida.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Barn och unga har vanligtvis samma symtom som vuxna vid covid-19 men de blir oftast lindrigare sjuka.

I de fall inget prov tagits rekommenderas att barn och unga stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske även om inget prov tagits.

När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Även förskolebarn rekommenderas att återgå efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symtom när det har gått sju dagar efter insjuknandet. I en situation där man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall kan det dock vara aktuellt med testning även av barn i förskolan.

Om en person är smittad av coronaviruset och har fått covid-19 är det en information som är sekretessbelagd. Tjörns kommun får ingen information om det från vården. Om vi skulle få kännedom är det inget vi vare sig vill eller får offentliggöra på grund av patientsekretess.

Om, när, ifall vi får bekräftade fall på något av kommunens boenden får övriga boende och deras anhöriga information om det.

Tjörns kommuns förskolor är öppna som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Friska barn går till förskolan och fritids som vanligt. Skolan räknar med att öppna som vanligt i augusti.

Höjd uppmärksamhet på symtom i skola och förskola – stanna hemma två dagar efter tillfrisknande

För att bidra till att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som snuva, hosta eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma. Det gäller även vid lättare symtom.

I de fall inget Covid-19 prov tagits rekommenderas att barn och unga stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske även om inget prov tagits.

När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Även förskolebarn rekommenderas att återgå efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symtom när det har gått sju dagar efter insjuknandet. I en situation där man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall kan det dock vara aktuellt med testning även av barn i förskolan.

Inventering av vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken

Barn- och utbildningsförvaltningen har förberett ett digitalt formulär vilket vi är beredda att skicka ut via Unikum. Vi väljer att avvakta detta för närvarande eftersom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ännu inte definierat exakt vilka yrken som kommer att omfattas.

Vid en eventuell stängning av skolor blir kommunen skyldig att tillhandahålla barnomsorg och fritids för de vårdnadshavare där båda vårdnadshavarna eller en av två särboende vårdnadshavare har ett sådant yrke som omfattas av bestämmelsen.

Handsprit i första hand till vården – tvätt med tvål och vatten

Handsprit är en bristvara och den som kommunen köper, används ska främst användas till kommunal sjukvård och äldreomsorg. Tillgången på handsprit ser olika ut på våra för-/skolor. Den som finns är rester från tidigare influensautbrott. Nationella rekommendationer är god handhygien dvs handtvätt med tvål och vatten. Av samma anledning bär heller inte TMABs personal handskar.

Uppdatera vistelsetiden för barn i förskola och fritids

Vi ber vårdnadshavare med barn i förskolan och fritids att uppdatera era barns vistelsetid i appen Tieto Education. Detta är mycket viktigt för att vi på bästa sätt ska kunna planera bemanningen inför eventuellt ökande sjukskrivningar.

Skolplikt

De flesta elever som går i grundskolan och motsvarande, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk eller om eleven (till exempel via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en en smittbärare.

Information om sekretess

I de flesta fall kommer varken förskolan eller den som blir sjuk att veta vilken sjukdom det rört sig om. Om förskolan ändå skulle få veta att ett barn eller en medarbetare fått covid-19 får den informationen normalt inte spridas vidare, enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det finns dock undantag mot sekretessbestämmelserna, och varje situation kräver en sammantagen bedömning. En rad faktorer ska då vägas in, däribland skyddet för den enskilde, vilken sjukdom det gäller, verksamhetens utformning och behovet av information.

Tjörn har inga egna gymnasieskolor. Vi har ansvar för ett antal elever som går på skolor och utbildningar i andra kommuner och det är upp till varje enskild utbildningsinstans att besluta hur och vad man kommer göra och informera om det.

Testning för smittspårning

Sedan Västra Götalandsregionen började erbjuda tester för Covid-19 (PCR-test) för personer som arbetar inom vården har ett antal medarbetare hos oss valt att testa sig efter att de fått symptom. Sedan starten av testerna i början av juni har ett antal tester gjorts. Nyligen har ett antal medarbetare testats positiva för Covid-19.

De har inte varit på arbetet men vi tar tester för smittspårning. Det innebär att de medarbetare och brukare som personerna varit i kontakt med testas.

Tjörn har inte haft några fall av Covid-19 i omsorgsverksamheten sedan många månader tillbaka. En del äldre med symptom har testas men provsvaren har alltså varit negativa sedan början av maj.

Olika typer av besök och att träffas

Möten genom plexiglas

Kommunen har inrättat så kallade säkra mötesplatser utomhus så att du ska kunna besöka dina närstående. Då sitter ni på varsin sida av ett stort plexiglas dit personalen tar med din anhörige. Kontakta respektive boende för mer information om detta.

Promenad med rullstol och visir

Du kan även få ta med din anhörige på promenad i rullstol en stund. Då förbereder personalen din anhörige och du får ett visir av personalen att använda. Kontakta respektive boende för mer information om detta.

Besöksförbud på våra äldreboenden

Den 31 mars införde regeringen besöksförbud på alla äldreboenden i Sverige. Besöksstopp gäller även på övriga kommunala boenden, serviceboenden och gruppbostäder (LSS) från och med torsdagen 12 mars.

Äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättningar tillhör de särskilt utsatta riskgrupperna som löper störst risk att utsättas för allvarliga konsekvenser vid smitta med Coronaviruset.

Sedan tidigare gäller självklart att alla med förkylningssymtom ska avstå från sociala kontakter.

Undantag för besöksförbudet kan göras i särskilda fall.

För dig med hemtjänst

Hemtjänsten arbetar som vanligt med att du ska få dina beviljade insatser. Om det skulle bli ett stort personalbortfall kan vi behöva begränsa vissa insatser under en period. I ett sådant läge prioriterar vi hygien, mat och läkemedel. Tillsynsbesök kan komma att ske via telefonkontakt och besök där du behöver ledsagare (till exempel till vårdcentral) kan behöva att bokas om.

Hemtjänst för fritidsboende

Vi tar emot beställningar på hemtjänst vid så kallad tillfällig vistelse (det vill säga dig som bor i fritidsboende) i kommunen även fortsättningsvis. Det är ett lagkrav. Vi kan dock inte garantera att beställningen kan utföras under den önskade perioden på grund av minskad personalstyrka på grund av sjukdom.

Därför vill vi starkt avråda från att komma till ditt fritidsboende om du är i behov av hemtjänst.

Det är förstås lika angeläget att barn och ungdomar som deltar i olika fritidsverksamheter inte har några sjukdomssymtom. Om barn och personal har symtom som till exempel hosta, snuva eller feber ska de stanna hemma.

Kulturskolans kurser fortsätter, kultur- och fritidscentra håller öppet på både Delta och Häggvall med sin ordinarie verksamhet. De flesta anläggningar är fortsatt öppna.

Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas. Be anhöriga och grannar att hjälpa till med att handla mat, ta ut recpet med mera. Flera lokala matbutiker erbjuder tjänster med att handla digitalt och få hemkörning. Det finns också flera organisationer som kan hjälpa dig.

Håll avstånd och följ myndigheternas rekommendationer!

Vi har alla ett ansvar att minska risken för smittspridning av Covid-19. Av omsorg om varandra, för allas säkerhet och solidaritet med riskgrupper, tänk på att

  • alltid hålla avstånd oavsett om du promenerar, tränar eller badar
  • inte samlas i stora grupper
  • fika och rasta på platser med utrymme
  • om du behöver hosta eller nysa, gör det i armvecket.

  Vi behöver alla hjälpas åt att minska trängseln ombord på färjor och bussar för att minska risken för smittspridning. Undvik onödiga resor med kollektivtrafiken och gå eller cykla istället om du har möjlighet. Tänk på att undvika rusningstrafiken och håll avstånd till dina medresenärer.

  Restauranger ska kunna säkerställa att det inte blir trängsel. Mat och dryck får endast serveras till besökare som sitter ned vid ett bord eller vid en bardisk. Serveringsställen ska erbjuda möjlighet till handtvätt eller till att använda handsprit.

  Enligt Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter från den 1 juli 2020 bör besökare hålla minst en meters avstånd till andra sällskap på ett serveringsställe. Inom ett sällskap är det var och ens ansvar att hålla det avstånd som behövs.

  Enligt nya föreskrifter är det serveringsställen som restauranger, barer och caféer som har ansvar för att vidta åtgärder för att förhindra spridning av covid-19. Det är kommunerna som ansvarar för att både bedriva tillsyn och fatta beslut om förelägganden och förbud om lagen inte följs. De nya föreskrifterna träder i kraft den 7 juli 2020.

  Kommunens inspektörer besöker kontinuerligt restauranger och serveringar för att se till att reglerna efterlevs. Kontroller kan också göras i samband med att det kommer in klagomål.

  Evenemang i mindre formatet

  När alla stora evenemang ställs in satsar kommunen på fler små arrangemang med max 40–50 personer i publiken.

  Regeringen beslutade den 27 mars om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler deltagare än 50 personer.

  Övriga kultur- och fritidsverksamheter är igång som vanligt. Konstutställningar har öppet som planerat.

  Mer service i coronatid

  Take-away. Om du kan ta dig till biblioteket, men inte vill gå in, plockar vi gärna ihop en kasse böcker till dig som du kan hämta utanför byggnaden. Ring oss så hjälper vi dig.

  Böcker för hemleverans. Om du inte kan ta dig till biblioteket, kan du få böckerna hemkörda.

  Låna två e-böcker eller e-ljudböcker. Tjänsten har utökats från en till två böcker i taget.

  Låna längre. Den normala lånetiden har ökats från fyra till sex veckor.

  Läs tidningar från hela världen. Med tjänsten Pressreader kan du välja mellan tusentals dagstidningar och tidskrifter från hela världen.

  Lär dig ett nytt språk. Du kan ladda ner en språkkurs gratis i mobilen. Välj mellan 150 språk! Tjänsten heter uTalk.

  Inga byten av vattenmätare

  På grund av smittrisken byts för närvarande inga vattenmätare. Du som berörs av detta kommer att få information via brev eller telefon. Du kommer att få ett nytt brev med en ny tid för byte av vattenmätare.

  Slopat karensavdrag

  Riksdagen har beslutat att tillfälligt slopa karensdagen från och med 11 mars för att sjuka ska stanna hemma och minska risken för smittspridning. Staten kommer att ersätta den enskilde för detta, vilket betyder att du som företagare inte ska drabbas av ökade kostnader. För den senaste informationen, se Försäkringskassans webbplats.

  Stöd till företagare

  Tillväxtverket har samlat regeringens olika åtgärder på sin webbplats.

  Göteborgsregionens kommuner, via Business Region Göteborg, har instiftat funktionen Företagslots Extra som har till uppgift att guida dig som företagare i de tillfälliga lagar och stödpaket som presenteras. Du som företagare med färre än 20 anställda få hjälp av Företagsakuten kostnadsfritt.

  Efter folkhälsomyndighetens nya rekommendationer 1 april har Tjörns kommun beslutat att det inte är tillåtet att spela matcher, cuper eller andra tävlingar i hallarna Häggvall och ishallen i Rönnäng.

  Träna gärna utomhus så långt det är möjligt och nyttja omklädningsrummen i så liten utsträckning som möjligt. Stanna hemma om du är sjuk, var noga med handhygien och håll avstånd!

  Hallen i Häggvall är öppen tillsvidare.

  Kontakt

  Tjörns kundcenter

  Öppettider:
  Måndag–torsdag 8–19
  Fredag 8–17
  Lördag–söndag 11–15

  Adress

  Kroksdalsvägen 1
  Skärhamn

  Kundcenters lokaler är tillgänglighetsanpassade.


  Sidansvarig Eva-Karin Ohlsson/Senast uppdaterad 11 september

  Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

  Tyck till & felanmäl

  Kontakta oss

  Tjörns Kommun

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns kundcenter

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns Kommun

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns kundcenter

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörn kommuns logga, till startsidan

  Möjligheternas ö hela året och för hela livet