Tjörn kommuns logga, till startsidan

Biståndsenheten

För dig som är äldre och är i behov av stöd finns olika typer av stödinsatser för att underlätta din vardag och möjliggöra för dig att bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag.

Du kan till exempel få hjälp med personlig omsorg, städning, matinköp, enklare fixartjänster och att göra fallförebyggande åtgärder i ditt hem. De flesta insatser behöver du ansöka om. Det är våra socialsekreterare på Biståndsenheten som tar beslut om insatser utifrån dina behov och socialtjänstlagen. Stödet är ofta avgiftsbelagt.

Din ansökan om äldreomsorg kan göras både muntligt och skriftligt. Du kan ansöka om stöd för det du upplever att du behöver hjälp med. Vilket stöd du får beror på vilket behov våra socialsekreterare bedömer att du har rätt till enligt socialtjänstlagen. Du ansöker om insatser genom att kontakta Biståndsenheten.

Våra socialsekreterare har tystnadsplikt. Offentlighets- och sekretesslagen skyddar dina uppgifter om personliga förhållanden som du lämnar till biståndshandläggaren.

 

Utredning

När din ansökan kommit in kontaktar en socialsekreterare dig eller din företrädare inom två arbetsdagar för att boka in ett personligt möte. Mötet sker i din bostad, om ni inte kommer överens om något annat. Om du vill ha med exempelvis en anhörig eller vän på mötet går det bra. Syftet med mötet är att socialsekreteraren ska få en bild av ditt behov och din situation, hur du upplever din vardag nu och hur du skulle vilja ha det framöver. Exempel på sådant ni pratar om under mötet:

 • hur din vardag ser ut
 • din fysiska och psykiska hälsa
 • ditt boende och ditt sociala nätverk.

Vad ni kommer fram till under mötet är en del av underlaget till beslut om vilket stöd du har rätt till.

Beslut

Normalt sett är en utredning klar inom några veckor, med undantag för utredning om särskilt boende som kan ta längre tid. När utredningen är klar gör socialsekreteraren en bedömning av ditt behov av stöd och hjälp. Din ansökan prövas mot socialtjänstlagen för att bedöma om du har rätt till det stöd du ansökt om, utifrån de behov som framkommit i utredningen.

När beslutet fattats får du antingen ett muntligt eller skriftligt meddelande. Vi frågar alltid om du vill att vi ska skicka det skriftligt. Din ansökan kan antingen beviljas, delvis beviljas eller avslås. Om din ansökan beviljas, påbörjas de hjälp- och stödinsatser du har rätt till.

Du har alltid rätt att överklaga ett biståndsbeslut. Det ska göras inom tre veckor efter att du fått beslutet. Socialsekreteraren ska informera dig om hur du kan överklaga till domstol. Du kan överklaga om:

 • du inte får något bistånd alls
 • du får mindre bistånd än du ansökt om
 • du får annat bistånd än du ansökt om (till exempel hemtjänst istället för boende i vård- och omsorgsboende), kommunen minskar eller drar in tidigare beviljat bistånd eller om du är missnöjd med ett avgiftsbeslut.

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning och ska resa till Tjörns kommun och är i behov av hemtjänst och/eller trygghetslarm under din vistelse ska vända sig till en biståndshandläggare i din hemkommun.

Riksdagen har beslutat att den kommun där du är bosatt, ansvarar för beslut och kostnad för hemtjänst när du vistas i annan kommun, till exempel i sommarstugan. För att vi ska kunna ge dig som önskar vistas här på Tjörn, bästa möjliga insats behöver vi få in din beställning i tid för att kunna planera vår verksamhet. Därför behöver vi få in din beställning minst fyra veckor innan ankomstdatum, dock senast 15 april. Om vi får in din beställning senare kan inte önskad vistelsetid garanteras. Som turistkommun är vi hårt belastade inom hemtjänsten framförallt under sommarmånaderna och det är av vikt för oss att biståndsbeslutet ligger på så rätt nivå som möjligt i de beställningar vi får.

Har du hjälpmedel, tar du med dem till den tillfälliga vistelsen. Har du frågor kring hjälpmedel, tar du i första hand kontakt med arbetsterapeut i din hemkommun. Samma sak gäller om du behöver hjälp av hemsjukvård – då tar du kontakt med hemsjukvården i din hemkommun som förmedlar beställningen till Tjörns kommun.

Till dig som är biståndshandläggare i bosättningskommunen

För att vi ska kunna ge era kommuninvånare bästa möjliga insats under sin tillfälliga vistelse i vår kommun behöver vi få in era beställningar i tid för att kunna planera vår verksamhet.

Vi behöver få din ansökan till oss minst fyra veckor innan ankomstdatum, dock senast 15 april om det gäller sommarvistelse. Om beställning kommer in senare kan inte önskad vistelsetid garanteras.

Som turistkommun är vi hårt belastade inom hemtjänsten, framför allt under sommarmånaderna, och det är av viktigt för oss att biståndsbeslutet ligger på så rätt nivå som möjligt i de beställningar vi får.

Det är även mycket viktigt att försäkra sig om att den tillfälliga bostaden är av sådant slag att personalen kan hjälpa den enskilde på ett tryggt och säkert sätt med de hjälpmedel som behövs. Vänligen informera vårdtagarna om att hjälpmedel ska tas med. Finns det frågetecken kring till exempel förflyttningar eller utrymme och plats för hjälpmedel kan hemkommunens arbetsterapeut/fysioterapeut ge Tjörns kommunrehab eller primärvården, ett uppdrag för att undersöka detta. Kommunrehab kan endast ta emot uppdrag från de som i sin hemkommun har kommunal hemsjukvård, övriga hänvisas till primärvårdens rehab.

Om inte nödvändiga hjälpmedel finns kommer beställningen inte att verkställas. Använd alltid den blankett som tillhandahålls på Tjörns kommuns hemsida. Beställningen ska innehålla korrekt ifylld beställningsblankett samt bifogad aktuell utredning samt vid behov egenvårdsintyg.

Avbeställning av planerad vistelse ska ske senast 14 dagar innan beställd tid, annars faktureras angivet ersättningsbelopp 14 dagar från avbeställningens datum. Tjörns kommun tillämpar den överenskommelse som ”VästKom” träffar för kommunerna i Västra Götaland.

I beställningen vill vi att följande information framgår:

 • Bostadens beskaffenhet
 • Funktionsnedsättning
 • Individuella beslut och dess omfattning
 • Målsättningen med biståndsbeslutet
 • Resurser och förmågor
 • Social situation

Underlaget skickas med posten, faxas alternativt avpersonifieras och mejlas.

Äldreomsorg Biståndsenheten
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Installation av trygghetslarm debiteras med 2 000 kronor. Observera att tillsyn nattetid kan komma att verkställas genom trygghetskamera vid längre vistelser.

Boende för äldre

För dig som inte längre klarar av att bo kvar i ditt nuvarande hem finns olika boendeformer anpassade för äldre. Har du en funktionsnedsättning, är äldre eller har andra behov av stöd finns också möjligheter att anpassa ditt hem för att förenkla din vardag.

Boende för äldre

Fixartjänst med seniorsäkerhet och Digital Fixare

Vi erbjuder både Fixartjänst och Digital Fixare till dig som har fyllt 67 år och behöver stöd i vardagssysslor. Det kan vara sysslor du bör avstå på grund av risken för att falla eller stöd i vardagstekniken som att ringa ett videosamtal.

Fixartjänst finns för att ge en extra trygghet i hemmet till dig som har fyllt 67 år och som bor inom Tjörns kommun. Fixartjänsten hjälper dig med vardagssysslor i hemmet som du bör avstå från på grund av risken att falla och skada dig, till exempel klättra på stegar.

Du kan få hjälp med åtgärder som kräver att du behöver klättra på stolar eller stegar eller utföra tyngre lyft, till exempel att:

 • byta glödlampor, proppar och batterier till brandvarnare
 • hämta saker från vind eller källare
 • sätta upp tavlor, brandvarnare eller liknande
 • lägga i ordning sladdar och se över mattkanter för en säkrare bostad
 • halksäkra mattor
 • smörja lås och dörrar samt enklare reparationsarbeten
 • flytta mindre möbler inom hemmet
 • ta ner eller lyfta upp saker ur höga skåp
 • sätta upp och ta ner gardiner.

Enklare arbetsuppgifter

De tjänster du kan få hjälp med är av enklare art och som inte kräver en fackman. Det får inte vara arbetsuppgifter som normalt beviljas genom biståndsbeslut och som utförs av personal från hemtjänsten.

Säkerhetsrond

Tillsammans med Fixartjänsten kan du få göra en säkerhetsrond i ditt hem. Då går ni tillsammans igenom

 • risker för fall- och halkolyckor
 • brandsäkerheten i hemmet.

Vid genomgången följs en checklista där du får ta del av de brister som finns och de åtgärder som behöver göras.

Alla som är över 80 år får erbjudande via brev om att få en säkerhetsrond av Fixartjänsten.

Digital Fixare (Digifix) är en tjänst för dig som fyllt 67 år och som behöver hjälp och stöd med vardagstekniken.

Den digitala fixartjänsten kommer att göra hembesök och kan dels hjälpa till med teknisk utrustning och digitala tjänster, men kan också hjälpa dig att lära dig nya saker som att skaffa mobilt bank ID, beställa hem mediciner från apoteket, handla på nätet, ringa bildsamtal mm.

Det här förväntas av dig

Tjänsterna är kostnadsfria för dig över 67 år. Men du bekostar själv det eventuella material som behövs.

Boka Fixartjänster

Fixartjänst – tisdagar och onsdagar 8–16 0304-60 18 66 

Digital fixare – måndag, torsdag och fredag 8–16 0304-601868

Fixartjänst kan bokas för ett tillfälle åt gången.

Trygghetslarm

Med ett trygghetslarm kan du komma i kontakt med personal vid oförutsedda situationer. Trygghetslarmet är helt digitalt och är anslutet till larmcentral. Larmet testas kontinuerligt och hemtjänsten får ett meddelande om larmet av någon anledning skulle sluta att fungera.

Du bär larmet runt halsen eller handleden. Du larmar genom att trycka på en knapp. Efter en stund får du svar och kan prata med personal på en trygghetscentral och meddela vad du behöver hjälp med. Larmet skickas vid behov vidare till hemtjänstens personal där de kontrollerar ditt larm.

Vid fallolyckor eller vid till exempel försämrat allmäntillstånd eller andra oväntade situationer där det finns behov av stöd och hjälp.

 • Trygghetslarm ersätter inte 112.
 • Larmet testas en gång per dygn. Om något fel uppstår registreras detta och vi kontaktar dig för åtgärd.
 • Larmklockan är vattentät och ska vara på även när du duschar.
 • Larmet ska lämnas tillbaka om du inte har behov av det längre. Larmet är kommunens egendom och får inte överlåtas.
 • Om larmutrustning går sönder eller försvinner debiteras du kostnaden för ny larmutrustning.
 • Personalen behöver en extranyckel för att kunna komma in om du behöver hjälp och inte själv kan öppna.
 • Larmet kan endast användas inom din bostad.

Avgiften för trygghetstelefon är 200 kronor per månad.

Du kontaktar Biståndsenheten för att ansöka om trygghetslarm eller för att få mer information.

Hemtjänst

För dig som upplever att du skulle behöva stöd i vissa moment i ditt dagliga liv finns det möjlighet att söka hemtjänst. Hemtjänst innebär att du kan få stöd och hjälp att bo kvar hemma så långt det är möjligt.

Stöd och hjälp i hemmet kan innehålla många olika saker, exempelvis:

 • Städning,
 • Tvätt
 • Klädvård
 • Inköp
 • Matdistribution
 • Personlig hygien
 • Av- och påklädning
 • Hjälp att värma enklare mat
 • Förbereda enklare måltider
 • Äta och dricka
 • Sänggående
 • Social kontakt
 • Tillsyn
 • Promenader
 • Med mera

Målet med hjälpinsatserna från hemtjänsten är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det kan innebära att hjälpen utformas som en hjälp till självhjälp. Du har fortfarande ansvar för din livssituation och kan påverka hur din hjälp utförs i samverkan med personalen.

Kontakt

Hemtjänsten

Gruppledare Centrumhuset, Kållekärr

Gruppledare Kvarnbacken, Rönnäng

Avgift för hemtjänst räknas ut efter antalet hjälpinsatser du har och med hänsyn till din inkomst. Läs mer under taxor och avgifter för omsorg och hjälp .

Matleverans

Om du inte kan laga din mat själv eller komma till någon av våra restauranger på våra äldreboenden kan du få hjälp med mat.

Du kan få matlådor med färdiglagad kyld mat levererad hem till dig, Tjörnlådan. Det finns tio maträtter att välja på varje vecka och de kan anpassas efter ditt önskemål om konsistens och innehåll. För att få bästa kvaliteten på maten levereras den kyld och du värmer den när du ska äta. Det är Tjörns Måltids AB som ansvarar för tillagning och leverans. Matleveransen sker en gång per vecka och i samband med att matlådorna levereras gör du nästa veckas beställning. Du väljer själv hur många matlådor du vill beställa och antalet kan variera från vecka till vecka.

Du som är pensionär är välkommen att äta lunch i restaurangerna på Kvarnbacken i Rönnäng, Tubberödshus i Skärhamn och Lilldal i Kållekärr.

Vi rekommenderar att du bokar plats innan du går dit.
Mer information om restaurangerna hittar du under respektive boende.

I appen Omsorgen kan du se vad som serveras på Tjörns äldreboenden. I appen kan du också få information om boendenas aktiviteter. En smidig lösning för dig som vill veta veckans mat och aktiviteter på våra äldreboenden. Du laddar ner appen på din telefon eller dator där du brukar ladda ner appar.

Appen omsorgen

Aktiviteter – dagverksamhet

Kaprifolens dagverksamhet vänder sig till personer som har nedsatt minnesfunktion eller demensdiagnos och som behöver social gemenskap, aktiviteter och stimulans i vardagen. Det kan också handla om att närstående behöver avlastning.

Målet är att varje deltagare ska få ökad livskvalitet och i möjligaste mån bevara fysiska och psykiska funktioner. Exempel på aktiviteter:

 • vardagssysslor som matlagning och bakning
 • utflykter
 • fysiska aktiviteter som promenader och gymnastik
 • bingo
 • tidningsläsning
 • musik
 • social samvaro
 • fester för att förgylla vardagen.

Verksamheten bedrivs under dagtid måndag–fredag. Den enskildes behov avgör hur många gånger per vecka man deltar.

Avgiften för dagverksamheten är 60 kronor per dag för kosten.

Kaprifolens dagverksamhet bedrivs i lokaler på Valåsens äldreboende, Lilldalsvägen 1, Kållekärr.

För dig som inte kan inhandla dagligvaror och inte har någon som kan hjälpa dig finns möjlighet att få hjälp med detta. Inköp av dagligvaror görs genom beställningar direkt på internet. Hemtjänstpersonal hjälper till med att göra en beställning via hemtjänstpersonalens surfplatta och varorna levereras sedan direkt hem till din dörr. Om du själv på grund av fysiska hinder inte kan packa in varorna i kyl/frys eller inte kan öppna dörren kan du få hjälp av hemtjänstpersonal med det.

Inköp av dagligvaror via internet kräver att du har en mailadress, att du har ett ICA-kort och du behöver bo på ”fastlandet” och inte på någon av kommunens öar.

Resursplats, som tidigare hette korttidsboende, är till för den som tillfälligt har behov som inte kan tillgodoses med hemtjänst, hemsjukvård eller på annat sätt i det egna hemmet och som har behov av närhet till personal dygnet runt. En vistelse på en resursplats skall som regel vara kort.

Du som har ett omfattade behov av omsorg i hemmet som utförs av anhörig eller närstående har möjlighet att få beviljat bistånd till växelvårdsplats. Beslut om växelvård är till för dig och dina närstående som behöver regelbunden avlastning, återhämtning eller aktivering. Växelvård beviljas max upp till två veckor i månaden.

Har du ett behov av stöd i hemmet och det är svårt att veta hur mycket och när du behöver stödet kan du bli beviljad insatsen Trygg Hemma. Trygg Hemma är även en insats som ska ge förutsättningar för att den som av olika anledningar hamnat på sjukhus, så långt det är möjligt få komma tillbaka till sin invanda hemmiljö efter sjukhusvistelsen. I samband med hemgång från sjukhuset kan du få stöd från Trygg Hemma-teamet som då även kartlägger ditt behov av hjälp i hemmet. När kartläggningen är klar tar ordinarie hemtjänstgrupp över ansvaret.

Avgifterna följer de ordinarie för insatserna av hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård räknas ut efter antalet hjälpinsatser du har och med hänsyn till din inkomst.

Avgifter för omsorg och hjälp

Självservice

Ansökan till de olika insatserna för äldre sker genom att den sökande loggar in i e-tjänsten med sin e-legitimation eller mobilt bank-id, som hämtar vissa personuppgifter automatiskt. Det är även möjligt att ansöka eller göra en anmälan om behov av insatser för någon annan.

Blanketter

Kontakt

Biståndsenheten

Avgiftshandläggare
0304-60 12 23

Telefontid helgfri vardag 8–9.30

Adress

Sundsbyvägen 1a
471 94 Kållekärr


Sidansvarig/Senast uppdaterad 21 december 2022

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet