Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Regler gällande fritidsbåtshamnars avfallsmottagning

Publicerad 26 juni 2023, kl 12:45

Sedan 1 maj 2023 gäller nya föreskrifter för fritidsbåtshamnars avfallsmottagning.

De nya föreskrifterna Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar (TSFS 2023:12) ersätter Sjöfartsverkets föreskrifter om mottagning av avfall från fritidsbåtar (SJÖFS 2001:13) och innebär förändringar gällande kraven på fritidsbåtshamnars avfallshantering.

Sedan den 1 maj 2023 är det miljöavdelningen som är tillsynsmyndighet för fritidsbåtshamnarnas avfallsmottagning.

De nya föreskrifterna innebär bland annat att:

 • Fritidsbåtshamnar ska ha en avfallshanteringsplan som ska skickas in till och godkännas av miljöavdelningen.
 • Olika avfallsfraktioner ska kunna lämnas i fritidsbåtshamnen.
 • Avfallshanteringsplanen ska vara godkänd av miljöavdelningen innan årsskiftet annars kan en sanktionsavgift dömas ut.

De uppgifter avfallshanteringsplanen ska innehålla framgår av 5 kap. 7 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar 2023:12.

 1. Fritidsbåtshamnens namn och kontaktuppgifter inklusive besöksadress, postadress samt faktureringsadress.
 2. Ansvariga för upprättande och genomförande av planen enligt 5 § inklusive kontaktuppgifter.
 3. En beskrivning av hamnens verksamhet.
 4. En beskrivning av avlämningsbehovet utifrån de båtar som normalt anlöper hamnen uppdelat på kategorierna hemmahörande och gästande båtar, båtar med installerad toalett, samt eventuella andra anlöpande fartyg som inte är fritidsbåtar. Om inget avlämningsbehov har identifierats ska detta beskrivas.
 5. En beskrivning av om fritidsbåtshamnen tar emot fartyg med en bruttodräktighet över 300.
 6. En beskrivning av den uppskattade mängd och typ av avfall som beräknas tas emot per år från de fritidsbåtar som normalt använder hamnen samt underlaget för uppskattningen. Hänsyn ska tas till framtida förändringar av mängd och typ av avfall som kommer att tas emot.
 7. En beskrivning av mottagningsanordningarna och vilken typ av avfall de är avsedda för.
 8. En beskrivning av om hamnen har gemensamma mottagningsanordningar med annan hamn, samt en beskrivning av hur dessa har tillräcklig kapacitet för samtliga normalt anlöpande båtar till dessa fritidsbåtshamnar.
 9. En karta eller skiss som visar var mottagningsanordningarna för respektive avfallstyp är belägna i fritidsbåtshamnen, samt hur fritidsbåtshamnens användare underrättas om hamnens mottagningsanordningar.
 10. En beskrivning av hur det säkerställs att anordningarna fungerar klanderfritt och att anordningar som är ur funktion repareras utan onödigt dröjsmål.
 11. En beskrivning av vilka säkerhetsåtgärder hamnen vidtar för att förhindra och vid behov begränsa att avfall kommer ut på land eller i vatten.
 12. Uppgifter om vilken kommun eller vilket/vilka företag som tar emot eller transporterar bort avfallet.
 13. En beskrivning av hur fritidsbåtsägarna kan rapportera brister i mottagning och hantering av avfall till den som är ansvarig för mottagning av avfall i hamnen.
 14. En beskrivning av hamnens uttag av sådana avgifter som avses i 4 kap.
 15. En beskrivning av hur fortlöpande samråd sker med fritidsbåtshamnens användare och andra berörda parter.

Sanktionsavgift

För att er fritidsbåtshamn ska undvika en sanktionsavgift ska ni inkomma med en avfallshanteringsplan senast den 1 oktober 2023.

Miljöavdelningen

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 2 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet