Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Gott resultat stärker oss för framtiden

Publicerad 27 april 2022, kl 10:50

89,6 miljoner plus för kommunen 2021. Här förklarar vi varför och låter Sveriges kommuner och regioner (SKR) svara på frågor om kommunernas överskott och vad det ger oss för möjligheter framåt.

Tjörns ekonomiska resultat 2021

Tjörns kommun redovisar ett resultat på +89,6 miljoner kronor för 2021 jämfört med ett resultat på +50,7 miljoner kronor 2020.

Tjörns kommuns starka resultat beror på en oväntat snabb återhämtning av den svenska ekonomin. Skatteintäkterna har ökat, betydligt mer än under ett normalår, vilket har varit omöjligt att förutse. Andra bidragande orsaker till de starka resultaten är tillfälliga bidrag från staten på grund av pandemin, lägre efterfrågan av vissa av kommunens tjänster kombinerat med låga räntor på skulder och en lägre investeringstakt än normalt.

Bidragen har gett förutsättningar för kommunsektorn att, med ekonomin tryggad, hantera pandemin i en mycket osäker tid.

Det tillfälliga starka resultatet gör inte att ekonomin på sikt har blivit bättre. Men det stärker vår ekonomiska förmåga att möta de långsiktiga demografiska utmaningarna med ökade välfärdsbehov.

Inför 2021 beslutade Tjörns politiker om ett antal inriktningsmål (fyraåriga mål) mål för kommunens verksamheter. De prioriterade målen (ettåriga mål) beslutas därefter av respektive nämnd i samband med att detaljbudgeten tas fram. Under året har 94 procent av de prioriterade målen uppfyllts helt eller delvis.

Frågor och svar

Sveriges kommuner och regioner(SKR) svarar på frågor om det goda resultaten i kommunerna.

Sveriges kommuner och regioner har tidigare flaggat för att det finns risk för stora underskott i kommunsektorn och historiskt svåra ekonomiska utmaningar. Har ni ropat efter för mycket när det mitt under rådande pandemi blir två år av starka resultat?

I våra ekonomiska bedömningar utgår vi alltid från de prognoser och beräkningar som kommuner och regioner själva gör. Bedömningarna är ju dock inte statiska utan påverkas och förändras av om det under året till exempel tillkommer snabbt ökande skatteintäkter, ökade statsbidrag eller andra yttre samhällsekonomiska faktorer som man tidigare inte kände till.

Det är också viktigt att påpeka att båda pandemiåren har varit exceptionella på alla plan med många ekonomiska osäkerhetsfaktorer. Till exempel kom under 2020 tolv ändringsbudgetar från regeringen och under 2021 har också ett flertal ändringsbudgetar kommit från regeringen, utöver de ordinarie budgeterna som regeringen lägger vår och höst.

Har staten överkompenserat och gett alldeles för mycket pengar till sektorn?

Pandemin har inneburit en osäker och exceptionell tid för hela samhället, vilket också har gjort det mycket svårt att beräkna de exakta ekonomiska konsekvenserna. Statens åtgärder och tillfälliga statsbidrag på grund av pandemin har gett förutsättningar för kommuner och regioner att, med ekonomin tryggad, kunna fokusera på att hantera pandemin och den rådande osäkerheten. Och de allra flesta bedömare är överens om att kommuner och regioner har hanterat den mycket svåra situationen på ett bra sätt.

Borde det inte finnas massor av hål i sektorn att fylla istället för att få stora överskott?

Fokus är och har varit att hantera pandemin och dess konsekvenser. Kommunen har här samtidigt behövt tänka på att använda det tillfälliga överskottet strategiskt och långsiktigt så att man inte drar på sig ökade kostnader som finns kvar till året därpå när de extra statsbidragen inte längre kan täcka upp kostnadsökningen.

Ett problem har också varit brist på utbildad arbetskraft kombinerat med hög sjukfrånvaro.

Det kommer att finnas många och stora behov att ta hand om när väl pandemin är över. Dels behöver kommuner och regioner fortsätta investera i välfärden, som en bra förskola och skola för barn och unga, äldreomsorg som möter äldres behov, social omsorg och hälso- och sjukvård av hög kvalitet och god tillgänglighet.

Nu när ekonomin är relativt god finns också möjlighet att göra bland annat tre nödvändiga satsningar för att hantera framtida utmaningar.

  1. Fler människor som är långt ifrån arbetsmarknaden behöver komma i arbete,
  2. Samhället behöver ställas om klimatsmart och
  3. Investeringar i digitaliseringen snabbas upp så att den kan bidra till en god välfärd.

Borde man inte till exempel kunnat anställa fler, när många verksamheter varit så hårt belastade, istället för att gå med ett så stort överskott?

För det första har det varit brist på vikarier och annan personal, just på grund av pandemin. För det andra behöver sektorn planera långsiktigt så att man inte drar på sig ökade kostnader som finns kvar till året därpå när de extra statsbidragen inte längre kan täcka upp kostnadsökningen. Det är svårt att anställa personer med så kort varsel, i synnerhet inte om medlen inte finns kvar på lång sikt. Det gäller därmed för kommunen att använda det tillfälliga överskottet på ett sätt som kan minska kostnaderna i framtiden.

Hur används överskottet?

Enligt kommunallagen måste kommunerna redovisa överskott varje enskilt år. Det gäller för kommunsektorn att använda tillfälliga överskott på ett sätt som kan minska kostnaderna i framtiden.

Långsiktiga demografiska utmaningar

  • De kommande åren krävs både satsningar på välfärdens kärnverksamheter liksom på framtidsområden som att få personer långt från arbetsmarknaden i jobb, välfärdens kompetensförsörjning, klimatomställningen och välfärdens digitalisering.
  • SCB:s senaste befolkningsprognos visar en väsentligt lägre befolkningstillväxt än vad vi har sett de senaste tio åren. Det innebär att framtida kostnader och intäkter i kommuner och regioner kan komma att bli lägre och att planer kan behöva anpassas för exempelvis bostadsbyggande och andra investeringar. Utvecklingen pekar också tydligt på att kommuner och regioner, liksom hela näringslivet, kommer att ha svårt att få arbetskraften att räcka till.
  • Det behövs långsiktiga investeringar för att både klimatanpassa samhället och ställa om för att minska klimatpåverkan. Staten behöver genomföra heltäckande analyser av klimatförändringarnas ekonomiska konsekvenser samt utreda vem som har ansvaret för anpassningarna och hur åtgärderna ska finansieras. SKR:s styrelse har fattar beslut om att tillsätta en programberedning i frågan.

  • Resultatet för 2020 innebar att kommunsektorns finansiella sparande för första gången på tio år gick med plus. Ett positivt sparande kan tillfälligt minska lånebehovet för de stora investeringar som framöver behövs till exempelvis nya skolor, sjukhus och äldreboenden. Ändå ökade kommunernas och regionernas låneskuld, främst till följd av en hög investeringsnivå i de kommunala bolagen.

Sidansvarig/Senast uppdaterad 27 april

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet