Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Avfallshantering och kostnad för dragvägar

Publicerad 16 december 2021, kl 14:56

Renova Miljö AB har Tjörns kommuns uppdrag att sköta insamling av hushållsavfall. I detta uppdrag ingår att se över kärlens placering så att de är placerade på rätt sätt ur arbetsmiljösynpunkt samt uppfyller kommunens avfallföreskrifter.

Enligt avfallsföreskrifterna ska vändmöjlighet finnas vid hämtningsplatsen. Om vi inte kan vända på vägen utanför din fastighet stannar vi nu på ett ställe som inte medför backning. Vi går och hämtar ditt kärl där det står i dagsläget, och har mätt upp och lagt in en dragväg på din adress. Dragvägen är avståndet från platsen där sopbilen närmast kan stanna, till avfallskärlet.

Kostnaden för dragvägar

<10 meter: kostnadsfritt
11–25 meter: 79 kr per kärl vid varje hämtningstillfälle
26–40 meter: 193 kr per kärl vid varje hämtningstillfälle

Hur har vi informerat om den nya taxan?

  • Mars - information om den nya taxan fanns med på fakturorna och det bifogades ett brev till alla kunder med information om ny taxa och dragvägar.
  • April - maj - information om ny taxa på fakturan
  • Juni - med fakturan bifogades ett brev till alla kunder med information om dragvägar.
  • September- information på fakturan med hänvisning till styrdokument där man kan läsa mer om hur chaufförerna arbetar (Vägledning framkomlighet för hämtningsfordon och personal).
  • September - första kostnaden för dragvägar kom till kund.
  • Oktober, november och december - tillsammans med fakturan gick informationsbrev ut.

Vill du flytta ditt kärl?

Det du kan göra själv är att placera kärlen inom 10 meter från bilens uppställningsplats. Kärlen ställs där antingen permanent, eller senast klockan 06 på dagen för tömning. Chauffören kommer då att ändra din dragväg i vårt system vid nästa hämtningstillfälle.

Grundavgift

Grundavgift är en fast avgift som debiteras alla hushåll. Med hushåll avses i detta fall villor eller lägenheter i en-, två- eller flerfamiljshus. Grundavgiften betalas av både året runt-boende och fritidsboende. Även fastighetsägare som har gemensam hämtning betalar grundavgift. Grundavgift är en betalning för drift och underhåll av kommunens återvinningscentral, miljö- och utvecklingsarbete, administration, planering, hantering av farligt avfall och information med mera. I taxan finns en grundavgift för villor samt en grundavgift för lägenheter. Grundavgiften för lägenheter är lite lägre eftersom ett hushåll i lägenhet i regel genererar mindre grovsopor.

Grundavgift på Åstol, Dyrön, Tjörnekalv och Härön
Grundavgiften för dig som bor på Åstol, Dyrön, Tjörnekalv och Härön är lite högre eftersom den även inkluderar hämtning av grovsopor en gång per år vid kaj.

Grundavgift för verksamheter
Grundavgiften för verksamheter är lägre eftersom den inte inkluderar besök på kommunens återvinningscentral och därmed inte heller kostnader för återvinningscentralen.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften täcker hämtningskostnader och behandlingskostnader för säck- och kärlavfall. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av ditt val av behållarstorlek, hämtningsintervall med mera.

Tilläggsavgifter

För tilläggstjänster som inte utnyttjas av alla tas en tilläggsavgift ut. Till exempel budad hämtning.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 16 december 2021

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet