Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Positivt ekonomiskt resultat väntas 2021

Publicerad 25 oktober 2021, kl 10:07

När året är slut beräknas resultatet för 2021 landa på cirka 60 miljoner plus. Det är bland annat ett resultat av att Sverige har återhämtat sig betydligt snabbare efter pandemin än vad alla förutspått. Ta del av allt som hände under januari till och med augusti.

Under dessa pandemimånader har vi visat handlingskraft och flexibilitet och gett Tjörnborna mycket för pengarna.

God ekonomisk hushållning

Betyder att varje generation ska stå för sina egna kostnader. De riktlinjer som kommunfullmäktige satt upp för god ekonomisk hushållning uppfylls i delårsbokslutet.

För att finansiera framtida investeringar behöver kommunen god soliditet. Ett bra resultat bidrar till en hög soliditet. Soliditeten är det viktigaste måttet på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Det ger oss möjlighet till finansiering av framtida investeringar.

Vad beror det positiva resultatet på?

Det är flera anledningar till det positiva resultatet.

Sverige har återhämtat sig efter pandemin betydligt snabbare än vad alla prognoser förutspått.

Våra största förvaltningar går med betydande överskott. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden redovisar ett överskott på hela 31,1 miljoner. Det beror på att volymerna och därmed också personalkostnaderna har varit lägre än väntat.

Pandemin har gjort att saker som var planerade inte har kunnat genomföras. Det gäller till exempel flera investeringar som var planerade under året.

De generella skatteintäkterna och statsbidragen har blivit 13,4 miljoner högre eftersom tillväxten ökat mer än förväntat.

Vad hände/gjordes under januari till och med augusti 2021?

Fokus har varit och är fortsatt stort på strategiska lokalförsörjningsfrågor generellt och särskilt skolstrukturfrågan.

Vi har blivit och blir, mer digitala, både i service och tjänster till våra kunder och internt i vårt arbetssätt.

Evike Sandor blev ny kommundirektör.

Flera invånardialoger med Tjörnborna har ägt rum, en del pågår fortfarande. Det gäller hur framtidens Tjörn ska byggas (översiktsplanen), vilken skolstruktur vi ska ha och hur de äldre ska bo och leva på Tjörn i framtiden.

Vi har haft en märkbart hög förbrukning av vatten under sommaren vilket troligen beror på att fler invånare än vanligt valt att stanna kvar på Tjörn och att sommargäster bosatt sig i sina sommarstugor längre perioder än tidigare. Under juli hade kommunen kapacitetsbrist på västra Tjörn vad gäller dricksvatten men tillgången i täkterna har varit god hela sommaren.

Va-enheten har också nyinvesterat för att minska läckorna, bland annat har en etapp mellan vattenverket i Tolleby och Kållekärr genomförts.

Va-avdelningen är också den enhet som haft störst investeringar under 2021 med 36,3 miljoner. Ombyggnaden av återvinningscentralen Heås pågår och där han man hittills satsat 5,3 miljoner.

Även kulturlivet digitaliserades och både Delta och Kulturskolan har kunnat fortsätta och inte behövt ställa in. Evenemangen har fokuserats till digitala evenemang och uteaktiviteter.

Stort arbete har lagts på att stötta föreningslivet.Inom barn- och utbildning har man fokuserat på att effektivisera lokaler istället för personal.

Både barn- och utbildning och socialförvaltningen är fortsatt påverkade av pandemin.

Under vårterminen fick eleverna i årskurs 7-9 undervisningen i huvudsak på distans på grund av pandemin.

Målen i budgeten – har vi uppfyllt dem?

Vi har uppfyllt de flesta av de ettåriga prioriterade målen helt eller delvis och det ser ut som om kommunen kommer uppfylla de flesta målen innan årets slut. Av de 88 mål som finns i budgeten är 35% uppfyllda helt, 57% delvis och 8%är ännu inte uppfyllda. Av de 15 fyraåriga inriktningsmålen är 13% helt uppfyllda och 87% delvis uppfyllda. De fyraåriga inriktningsmålen ska vara uppfyllda innan mandatperiodens slut (alltså fram till december 2022).

Det är ju målen som ska göra att vi uppfyller visionen.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 25 oktober 2021

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet