Styrelsens uppgifter

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Styrelsemedlemmarna har olika ansvarsområden:

Ordförandens uppgifter

 • Samordnar styrelsens arbete.
 • Ansvarar för kallelsen till årsmöte och styrelsemöte.
 • Är mötesledare vid styrelsemötena.
 • Är som regel föreningens talesman utåt.
 • Ser till att beslut som föreningen fattat genomförs.
 • Är oftast föreningens firmatecknare.
 • Godkänner föreningens inbetalningar och utbetalningar.

Sekreterarens uppgifter

 • Har hand om föreningens post.
 • Skriver styrelsens protokoll.
 • Har hand om föreningens arkiv.
 • Ansvarar tillsammans med ordförande för att medlemmarna kallas till olika möten.

Kassörens uppgifter

 • Ansvarar för föreningens ekonomi.
 • Sköter föreningens inbetalningar och utbetalningar.
 • Upprättar årligen bokslut (balans- samt resultaträkningar).
 • Ansvarar tillsammans med ordförande för att föreningens ansökningar om bidrag lämnas in i rätt tid.
 • Ansvarar för föreningens bokföring.

För att kunna sköta föreningens bokföring måste kassören ha en kassabok där man antecknar inbetalningar och utbetalningar. Alla kvitton för utlägg (verifikationer) ska sparas.

Det är också nödvändigt att föreningen öppnar ett bankgiro- eller postgirokonto för att kunna sköta in- och utbetalningar på ett bra sätt och för att kassören ska slippa ha pengar liggande.

Bidrag från kommunen skickas i allmänhet bara ut genom postgiro eller bankgiro. I detta sammanhang är det viktigt vem som har rätt att teckna firman. För att kassören ska ha rätt att ta ut pengar och öppna konton kräver post och bank ett protokollutdrag, där det framgår att han/hon har denna rättighet.

Revisorernas uppgifter

 • Kontrollerar att räkenskaperna och bokföringen fungerar. Det innebär att de kontrollerar att det finns kvitton (verifikationer) på alla in- och utbetalningar och att kassörens bokslut är riktigt.
 • Lämnar en skriftlig rapport om sin granskning av föreningens räkenskaper till årsmötet. Rapporten kallas för revisorernas berättelse. I denna revisionsberättelse skriver revisorerna att de godkänner bokslutet och föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för året som gått. Detta förutsätter naturligtvis att det inte finns något att anmärka på.
Sidan senast uppdaterad 2010-06-09 13.01
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se