Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,1 °C
Medelvind NE 2,2 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Stadgar

Störst text
Stor text
Normalstorlek
En förenings stadgar kan innehålla följande:

Föreningens namn


Namn samt syftet med föreningen. Det vill säga vilken målsättning man har med föreningen och vilka uppgifter föreningen ska ha.

Medlemsskap


Vem får bli medlem i föreningen, orsaker till att man kan bli utesluten samt medlemmars rättigheter och skyldigheter.

Styrelsen


Hur många ordinarie ledamöter och ersättare styrelsen ska bestå av. I en liten förening kan det vara lagom med ungefär fem ordinarie ledamöter: ordförande, kassör, sekreterare och två övriga ledamöter. Det kan räcka med två – tre ersättare. Ersättare ska vara med på mötet ifall ordinarie ledamot inte kan vara med.

Möten


Föreningen måste ha ett årsmöte varje år. I stadgarna skriver man vilken månad årsmötet ska vara. I stadgarna skriver man också vilka saker man ska ta upp på årsmötet:

1. Godkännande av föredragningslistan.
2. Val av ordförande att leda årsmötet.
3. Val av sekreterare att skriva årsmötets protokoll.
4. Val av två justeringsmän.
5. Godkännande av mötets utlysande (om kallelsen har gått ut till medlemmarna på det sätt som stadgarna föreskriver).
6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Styrelsens ekonomiska berättelse.
8. Revisorernas berättelse.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Val av ordförande till styrelsen.
11. Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen.
12. Val av ersättare till styrelsen.
13. Val av två revisorer och ersättare för dessa.
14. Val av valberedning.
15. Hur stor medlemsavgiften skall vara för nästkommande år.

Firmatecknare


Vilka personer (firmatecknare) får i föreningens namn skriva under olika slags ekonomiska uppgörelser och ekonomiska handlingar, till exempel postgiro och bankgiro. Det vanligaste är att ordföranden tillsammans med någon annan, ofta kassören, får i uppdrag att göra detta. Detta kallas för att de tecknar föreningens firma.

Stadgeändringar


Beskriver hur man kan ändra föreningens stadgar. Till exempel att två medlemsmöten efter varandra måste fatta samma beslut för att kunna ändra stadgarna.

Upplösning


Beskriver under vilka förutsättningar föreningen ska upplösas och vad man ska göra med de pengar som eventuellt blir över.
Sidan senast uppdaterad 2010-06-09 13.03

Kontaktuppgifter

Föreningssamordnare
0304-60 11 51
camilla.jansson.edholm@tjorn.se

Maria Bäckersten
0304-60 11 75

Kulturstrateg
0304-60 11 75
maria.backersten@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se