Tjörns kommuns logotype
Temperatur 5,4 °C
Medelvind SW 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Ordlista för föreningar

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Absolut majoritet: Mer än hälften av de närvarande.

Acklamation: Röstning genom ja- eller nejrop.

Ansvarsfrihet (bevilja): Godkänna styrelsens verksamhet i efterhand.

Ajournera: Skjuta upp mötet till en senare tidpunkt.

Bokslut: Kassören gör ett skriftligt bokslut vid årets slut. Inkomsterna och utgifterna läggs ihop var för sig. Skillnaden mellan dessa blir årets resultat. Detta blir vinsten eller förlusten för året. Vinsten/förlusten förs över till nästa år.

Bordlägga: Skjuta upp ett ärende till en senare tidpunkt.

Budget: Ekonomisk planering för en viss tidsperiod.

Delegera: Överlåta beslutet, till exempelvis en kommitté.

Ekonomisk berättelse: Redovisning över inkomster och utgifter och resultat över det gångna året.

Ersättare: Person som deltar i möte om den ordinarie ledamoten inte kan komma.

Firmatecknare: Person som har utsetts att i föreningens namn skriva sin namnteckning på olika slags handlingar, som inbetalningar, utbetalningar, bidragsansökningar med mera.

Föredra ett ärende: Berätta om ett ärende innan föreningen/styrelsen ska fatta beslut om det.

Föredragningslista: Lista över ärenden som ska behandlas på ett möte.

Ideell förening: En förening som inte bedriver affärsverksamhet.

Interimstyrelse: En tillfällig styrelse som bara ska fungera en kort tid, i regel under den tid då en förening ska bildas.

Justera protokollet: Kontrollerar och godkänner protokollet.

Justeringsman: En person som har utsetts att godkänna protokollet.

Kompromissa: Två eller flera personer gör eftergifter för att uppnå enighet.

Ledamot: Deltagare, till exempel i styrelsen.

Majoritet: Flertalet, de flesta.

Ordinarie ledamot: Person vald till en styrelse (jämför ersättare).

Protokoll: Skriftlig redogörelse av ärenden och beslut under ett möte.

Protokollsutdrag: Bara ett av ärendena skrivs ut särskilt.

Remiss: Ärendet överlämnas till någon, vilket innebär att denna skall yttra sig (skriftligt) om frågan innan man fattar beslut.

Revisionsberättelse: Revisorernas skriftliga granskning av styrelsens arbete med förslag om ansvarsfrihet ska beviljas eller ej.

Revisor: Person som är utsedd att kontrollera kassörens räkenskaper och som också ska granska verksamheten.

Räkenskapsår: Tiden mellan två bokslut.

Rösträknare: Personer som har utsetts att räkna röster.

Sluten omröstning: Omröstning där man använder röstsedlar.

Stadgar: Regler för hur en förening ska fungera.

Valberedning: Särskilt utsedda personer som föreslår vilka personer som bör väljas till ordinarie styrelseledamöter, ersättare, revisorer med flera.

Verksamhetsberättelse: Skriftlig berättelse över vad föreningen gjort under det gångna året.

Återremiss: Den som yttrat sig får tillbaka ärendet för nytt yttrande se remiss.

Öppen omröstning: Omröstning där man vet hur de enskilda medlemmarna röstar. Om omröstningen ska vara "hemlig" används sluten omröstning (se ovan).

Sidan senast uppdaterad 2017-07-26 10.31
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se