Samverkan

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Barnmin, ute, vår

Estetiska läroprocesser

Skapandet är mer än ett görande.

I handlingsplanen för barn- och ungdomskultur på Tjörn står estetiska läroprocesser för barn och ungas rätt att själva bearbeta intryck genom estetiska uttrycksformer för att både kunna kommunicera med andra och med sig själva.

Estetiska läroprocesser handlar om kunskapens form. En estetisk läroprocess innehåller både produktion, reception och reflektion kring den oupplösliga enheten mellan form och innehåll.

Samverkansgruppen för stärkt barn och ungdomskultur

Det finns en samverkansgrupp och tillhörande styrgrupp för att säkerställa arbetet med uppdraget kring barn och ungdomskulturen. De har ett  övergripande ansvar för att utveckla och förnya. Samverkansgruppen och styrgruppen ser till att den årliga sökkonferensen genomförs, planerar och följer upp kommunens kompetensutvecklingsarbete inom barn- och ungdomskultur och samlar in och följer upp utvärderingar.

Samverkansgruppen består av:

 • Martin Wallin, processledare för barn- och ungdomskultur
 • Marita Medin, förskolechef. Representerar alla Tjörns förskolor
 • Inger Fält, rektor. Representerar alla Tjörns 0-5 skolor
 • Kristina Östelind, bibliotekschef. Representerar Tjörns folk- och skolbibliotek
 • Cathrine Berntsson, avdelningschef Delta. Representant för kultur- och fritids barn- och ungaverksamhet
 • Linnea Axelsson, konstpedagog. Representant för Nordiska Akvarellmuseet
 • Isabelle Felczak, kultursamordnare. Representant för kultur-och fritidsförvaltningen
 • Marika Solindon, gruppledare. Representant för socialförvaltningen
 • Fredrik Dahne, integrationsvägledare. Representant för integrationsenheten

Styrgruppen består av:

 • Ordförande och vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden
 • Ordförande och vice ordförande i Socialnämnden
 • Ordförande och vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden
 • Förvaltningscheferna på respektive förvaltning

Trios

På varje enhet inom kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och utbildingsförvaltningen och socialförvaltningen finns det Triogrupper. En triogrupp består av en enhetschef och två medarbetare, varav den ena är enhetens kulturombud. En Trio är samverkansgruppens röst och öra ut i de olika verksamheterna. De kommunicerar vilka behov som finns till samverkansgruppen och förmedlar samverkansgruppens beslut och önskemål ut till sina enheter. Triogrupperna träffas två gånger per termin för att få information och att dela med sig av erfarenheter.

Triokonferens

Den bakomliggande idén till konferensen är att hitta en metodik som klarar av att tillvarata och fånga människors kunskaper, erfarenheter och engagemang.

Del 1. Utvärderingsdag

Utvärdering av det gångna läsåret där alla — skola, kultur, fritid, bibliotek, kulturskola, Nordiska Akvarellmuseet, föreningsliv och inte minst de barn och unga som det gäller — är med. Reflektion kring och utvärdering av hur man har arbetat för att nå visionen i handlingsplanen samt resultatet av detta, vad tänkte vi? Vad gjorde vi? Hur blev det? Hur går vi vidare?

Del 2. Planeringsdag

Här planeras nästkommande läsår:

 • Vad gör var och en för att nå visionen?
 • Vilka kan/ska samverka eller samarbete och kring vad?
 • Hur samnyttja lokaler, personal, resurser?

Till detta kommer under läsåret ett antal mindre uppföljnings- och utvärderingsmöten av pågående aktiviteter och samarbeten.

 

Sidan senast uppdaterad 2019-04-16 13.28
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se