Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,6 °C
Medelvind NNE 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Föreningsbidragsregler

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Föreningsbidragsregler

För att kunna söka det kommunala föreningsbidraget skall föreningen vara av ideell karaktär, ha ett öppet medlemskap/register samt präglas av demokratiska grunder och värderingar där medlemmen skall erbjudas olika möjligheter till inflytande på verksamheten i föreningen.

Föreningar har inte med automatik rätt till bidrag, utan det är något man erhåller med tanke på hur föreningens verksamhet sammanfaller med kultur och fritidsnämndens målstyrningsprogram för föreningsbidrag. Föreningen skall dessutom kunna uppvisa

 • En vald styrelse (ordförande, sekreterare, kassör + ledamöter)
 • Stadgar som beskriver verksamhetens inriktning, syfte och mål(Finns färdiga inom RF)
 • Medlemskap i riks- eller distriktsorganisationer (där lämpliga finns)
 • Bankgiro, postgiro eller bankkonto.
 • Kontinuerlig genomförd verksamhet under en period av 6 månader från föreningens bildande

Målstyrningsprogram för föreningsbidrag där följande fem begrepp styr den subjektiva bedömningen

Bredd

 • Det är viktigt att föreningen har en bred verksamhet med möjlighet för båda könen att delta i. Det är dock inte så att det måste vara 50 % flickor och 50 % pojkar
 • Som motsatsförhållanden till bredd ser vi utslagning. Vi ser inte något motsatsförhållande mellan bredd och elit om alla får plats.
 • Kultur och fritidsnämnden ser positivt på föreningar vars verksamhet verkar över generationsgränserna.

Tolerans

 • Kultur och fritidsnämnden ser positivt på föreningar som verkar för förståelse och respekt för människors olikheter, åsikter och värderingar.

Friskvård

 • Kultur och fritidsnämnden ser positivt på föreningar som har en uttalad friskvårdstanke i sin verksamhet oberoende av ålder. Här avses både kroppslig och själslig friskvård.
 • Kultur och fritidsnämnden ser positivt på föreningar som arbetar aktivt med drogförebyggande verksamhet.
 • Kultur och fritidsnämnden ser positivt på verksamhet som ger allsidighet.
 • Tidig specialisering ska göras med stor försiktighet.

Glädje/Harmoni

 • Kultur och fritidsnämnden anser att all föreningsverksamhet skall grunda sig på tanken om ett socialt ansvar.

Stimulans

 • Kultur och fritidsnämnden ser positivt på verksamhet som är nytänkande och banbrytande.

Tjörns kommuns föreningsbidragspaket

 • Verksamhetsbidrag
 • Driftsbidrag
 • Anläggningsbidrag
 • Utbildningsbidrag
 • Stimulansbidrag

Verksamhetsbidrag

Aktivitetsstödsblanketterna lämnas in i vanlig ordning och ligger som en kvantitativ grund för beräkningen av verksamhetsstödet. Detta innebär att vi vid fördelningen går på föregående års aktivitetsstödssiffror. Det regelverk som nu finns för att få räkna en sammankomst som bidragsberättigad gäller även det nya systemet:

 • Minst fem deltagare i åldern 3 till 20 år. Ledare under 20 år får räknas som deltagare. För handikappföreningar gäller minst två deltagare oavsett ålder plus minst en ledare.
 • Aktiviteten måste vara minst en timme, (60 minuter).
 • Aktiviteten skall vara beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande.
 • Aktivitet räknas för lokalorganisation. Aktivitet anordnad av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan räknas ej.
 • Aktivitet får räknas bara en gång per dag och grupp oavsett antal deltagare och aktivitetens längd. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma lokalorganisation får bara medräknas vid ett tillfälle.
 • En grupp får inte ur redovisningssynpunkt delas i mindre grupper där syftet är att erhålla bidrag för fler sammankomster.
 • Aktivitet får inte räknas för entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis dans, bingo, basarer e dyl. Inte heller för studiecirklar vilka normalt kan få bidrag från annat håll.
 • Vid varje sammankomst skall närvarokort föras. Gruppledaren eller bitr. gruppledare skall vara närvarande. På sammanställningsblanketten skall framgå totalt antal deltagartillfällen.
 • Verksamhetsbidraget är max 35 kr/sammankomst
 • Verksamhetsbidraget för handikappföreningar är 75 kr/ medlem samt 35 kr/ sammankomst
 • Verksamhetsbidraget för pensionärsföreningar är 15 kr/ medlem

Driftsbidrag

Det är den faktiska driftskostnaden som gäller som underlag plus en subjektiv bedömning på grund av vilken verksamhet som bedrivs. Faktiska driftskostnader är t ex


 • Avskrivning av byggnad
 • Ränta på lån
 • Försäkring
 • El
 • Olja/bränsle
 • Vatten/avlopp
 • Arrende
 • Hyrd föreningslokal

Anläggningsbidrag

Med begreppet anläggning menas generellt den anläggning och utrustning som behövs för den verksamhet som föreningen bedriver t ex hus, markytor. kontorsinventarier och inredning anses ej som anläggning.

Stödet kan sökas av förening i samband med investering i föreningsanläggning samt för underhåll av densamma. Bidragets storlek bestäms efter prövning av varje enskilt ärende. Grundförutsättningen är att föreningen satsar minst 50 % av kostnaden.

Anläggningsbidrag utbetalas vid genomförda åtaganden mot kvitto eller kopior på betalda fakturor.
Anläggningsbidraget skall generellt sökas innan investering och inköp görs.

Utbildningsbidrag

Här söker föreningen för sitt utbildningsbehov under nästkommande år. Bidragets storlek, bestäms av antalet ansökningar. Det generella beloppet är 75 % av kurskostnaden max 1600 kr. Man får för 1 ledare per påbörjat 50-tal medlemmar mellan 3-20 år. Reseersättning utgår med 5 kr/mil + 1 kr/ mil för varje medåkare eller biljettkostnader högst 300 kr. Prioritering av de olika utbildningarna sker varje år.

Utbildningsbidraget utbetalas vid genomförda åtaganden mot kvitto eller kopior på betalda fakturor.

Stimulansbidrag

För att tillfredsställa kommunens behov och intressen när det gäller föreningars möjligheter att arbeta med sociala frågor, projekt och punktinsatser har föreningarna möjlighet att söka stimulansbidrag.

Stimulansbidrag kan sökas av förening - till verksamhet - som är av allmänintresse men som inte går in i det normala regelverket. Bidraget ger föreningslivet möjlighet att genomföra angelägna satsningar riktade till barn och ungdomar.

Lönebidraget

Lönebidraget är till för föreningar som önskar att ha lönebidragsanställda. Nivån på detta ligger nu (2007) på maximalt 10%. AMI: bidragsdel ligger vanligtvis på maximalt 85% . Mellanskillnaden får föreningen själv betala.

Föreningen får söka och en bedömning görs i varje enskilt fall.

Bygdegårdsavtalet

Bygdegårdsavtalet innebär ett sk förlustbidrag att söka för föreningar med egna lokaler, utifrån sin ekonomiska ställning och aktiviteter som föreningen haft under året. Föreningens ekonomiska situation i sin helhet kommer att beaktas vid en eventuell ansökan. Föreningar som innefattas av avtalet är:

 • Stiftelsen Sibräcka medborgarhus
 • Rönnängs bygdegårdsförening
 • Stiftelsen Hjälteby samlingslokal
 • Södra Bäcks byalag (Badhuset i Djupvik)

Utformning av föreningsbidragspaketet

Rent praktiskt kommer föreningsbidragspaketet att förhandlas och skrivas som ett avtal mellan fritid och föreningen.

Avtalet är indelat i sex delar

 • Anläggningsdel
 • Driftsdelen
 • Verksamhetsdel
 • Utbildningsdel
 • Åtagandedel (Avtal mellan fritid och förening där en förening kan åta sig att sköta något som kommunen äger, t ex skötsel/städning av badplats och för detta få ett bidrag)
 • Informationsdel (Information om övriga kommunala stöd och andra kommunala insatser som kommer föreningen till del)

Utvärdering

Vid nästa förhandlingstillfälle sker en utvärdering av föregående år och eventuella åtaganden som ej är utförda kan regleras genom motsvarande avdrag på kommande föreningsbidrag.

Tidsplan vad det gäller föreningsbidrag

 • Mars Ansökningsblanketter ut till föreningarna.
 • 1:e april Sista datum för inlämnande av ansökningshandlingar.
 • Augusti Bidragsunderlaget presenteras i nämnd
 • Sept - nov Förhandlingar med föreningslivet om respektive förenings bidrag
 • December Besked ut till föreningarna om föreningsbidragen.

I ansökan skall ingå i fylld registreringsblankett

är obligatorisk för samtliga föreningar på Tjörn och ligger till grund för lokalbokning, föreningsutskick, föreningsbidrag och liknande.

Tillsammans med registreringsblanketten skall följande handlingar lämnas in.

 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk redovisning — balans- och resultatrapport
 • Revisionsberättelse
 • Verksamhetsplan
 • Budget för kommande år

Söker Er förening driftsbidrag skall även följande ingå

 • Redovisning av anläggningens driftskostnader
 • Planerad driftskostnad kommande år.

Söker Er förening anläggningsbidrag skall följande ingå

 • Vad ansökan avser
 • Motivering
 • Ritningar/skisser
 • Kalkyl på kostnader genom offert/beräkning.
 • Finansieringsplan
 • Eventuell kostnadsökning av t ex drift

Söker Er förening utbildningsstöd skall följande ingå

 • Typ av utbildningar
 • Syftet med just dessa utbildningar
 • Rangordning av utbildningsinsatserna
 • Ekonomisk kalkyl för utbildningsinsatserna
Sidan senast uppdaterad 2018-03-29 11.55
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se