Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,7 °C
Medelvind NE 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Barnchecklista

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Barn. Foto: Maria Johannessen

Barns delaktighet och inflytande - en fråga om demokrati

Att använda barnkonventionen som ett verktyg för att förbättra barns villkor handlar om att ändra attityder, förhållnings- och arbetssätt i olika verksamheter. Det gäller alla slag av beslut såväl övergripande kommunala men även beslut och planering som gäller den egna vardagen till exempel skolan. Det är ett långsiktigt och levande arbete som ska till för att hålla processen igång.

Synsättet på barn och barns villkor kräver därför satsningar för att öka medvetenheten hos dem som beslutar men även hos vuxna som jobbar med barn och ungdomar samt hos barn och ungdomarna själva. Först då kan barnperspektivet komma i centrum. Det handlar om arbetssätt och arbetsmetoder och det startar hos oss vuxna. Är vi vuxna beredda att verkligen låta barn och ungas åsikter påverka beslut.  

Att var delaktig och att ha inflytande har också stor betydelse för en persons utveckling, men också att man har något att tillföra och att man kan förändra. I läroplanen står det att personalen ska verka för att barn utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande och att varje barns uppfattning och åsikt ska respekteras. Barn ska också påverka verksamhetens innehåll och arbetssätt. 

För att kunna lära sig och utveckla detta måste barn ha möjlighet att delta i olika beslutsfattande processer och de måste få ta ansvar inom olika områden. Barn lär sig tidigt demokratiska principer genom att vänta på sin tur, dela med sig, argumentera för sin rätt och tillsammans med kamrater komma fram till gemensamma beslut. Vanliga former för inflytande är att ha ansvarsbarn eller ansvarsgrupper. Man tar ansvar för ex. dukning, blomvattning eller låna böcker. Omröstning är också ett vanligt sätt för att synliggöra och diskutera barns olika åsikter och förslag.  

En grund för att förstå innebörden av demokrati och medinflytande är att kunna föra fram sin åsikt. Men det är precis lika viktigt att kunna lyssna på någon annans åsikt. Att hitta metoder för inflytande för barn upp till 12 år utanför barnomsorg eller skola är svårare än för de äldre barnen. De har oftare möjligheter till inflytande genom exempelvis ungdomsråd där det rör även andra områden som till exempel samhällsplanering.

Barn och ungdomar har en tydlig rätt att framföra sina åsikter och att få dem beaktade. Barn och ungdomar ska vara delaktiga men det problematiska är hur och i vilken grad de ska involveras i de olika demokratiska beslutsprocesserna. 

Barnchecklista Tjörns kommun

1.

Ärendet påverkar/får konsekvenser för/eller på annat sätt berör barn?

JA Fortsätt
NEJ

2.Har barn och ungdomar fått möjlighet att utrycka sin mening?

JA Hur har de tillfrågats? Vilka var deras synpunkter?
NEJ Motivera om de ej beaktats. 

3.Innebär beslutet att hänsyn tagits till barns och ungdomars bästa?

JA Motivera
NEJ 

4.Innebär beslutet att barns och ungdomars rätt till god hälsa beaktas?

JA Motivera
NEJ 

5.Har särskild hänsyn tagits till fysiskt och psykiskt handikappade barns och ungdomars behov?

JA Motivera
NEJ

Sidan senast uppdaterad 2018-03-29 11.42
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se