Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,8 °C
Medelvind SW 2,7 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Skolresa, klassresa, lägerskola

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Förtydligande om avgift
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att "obetydlig kostnad för eleverna inte får överstiga 100 kronor/termin.

Barn- och utbildningsnämnden har fastställt följande policy för lägerskola, skolresa eller klassresa:

Lägerskola

Syftet med lägerskola skall vara kopplat till läroplanen och skolans mål och ska bidra till en ökad måluppfyllelse.

 • Beslut om lägerskola fattas av rektor.
 • Lägerskola anordnas av skolan och skolans personal ansvarar i samverkan med eleverna för innehåll och planering.
 • Lägerskolan innehåller övernattning.
 • Föräldrar och andra personer kan delta som medhjälpare om behov finns vid planering och genomförande av lägerskolan.
 • Samtliga kostnader för lägerskola skall täckas inom ramen för skolans budget, eller för ändamålet särskilt beviljade medel. Ingen kostnad får tas ut av föräldrar.
 • Lägerskola gäller alltid gruppen/klassen som helhet. Deltagande är obligatoriskt och utformning skall ske så att alla elever har möjlighet att delta. Elev som bytt skola och flyttat deltar inte.
 • Skolans olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt för barn, elever och ungdomar dygnet runt.
 • Ersättning för lärare och personal under lägerskolan utgår enligt gällande avtal.
 • Rektor ansvarar för att transport av elever sker enligt kommunens bestämmelser.

 
Skolresa eller klassresa

 • Klassresa är en gemensam aktivitet för en klass helt utanför skolans ram.
 • Klassresan anordnas av föräldrar och elever som eventuellt inbjuder klassens lärare att delta. Lärares deltagande är då helt frivilligt och ingår inte som en del av tjänsten.
 • Resan är frivillig och de ekonomiska medel som krävs införskaffas av elever under fritid. Någon "obligatorisk" insamling eller påtryckning att delta får inte förekomma vid föräldramöten eller genom utskick som skolan skall förmedla.
 • Skolans rätt att ge ledighet är begränsad. Skollagen medger endast rätt till ledighet för "enskild angelägenhet". Detta hanteras i Tjörns kommun på ett gemensamt sätt via blankett som finns på hemsidan www.tjorn.se .
 • Om målet vid planering av skolresa är "sammanhållning och gemenskap i gruppen", bör det påpekas att detta syfte eventuellt kan motverkas och utanförskap förstärkas om inte alla är med eller om ledarna för resan saknar kompetens och erfarenhet att hantera dessa frågor.
 • Skolans olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt för barn, elever och ungdomar dygnet runt.
 • Antalet skoldagar är noga reglerat i skollagen och ger inte utrymme för skolresor under ordinarie skoldagar.
 • Rektor kan dock i undantagsfall bevilja ledighet någon enstaka skoldag om särskilda skäl föreligger. Ett sådant skäl kan vara att planering och insamling av medel pågått under längre tid för att reglerna tidigare inte varit tydliga.
 • Om ledighet för skolresa beviljas av rektor och inte alla elever deltar så ska ordinarie undervisning genomföras för ej medföljande elever. Detta innebär att lärare ej kan erbjudas deltaga.
 • Om alla elever deltar och läraren således kan vara med, är hon/han i tjänst motsvarande ordinarie arbetstid. Rektor skall i sådant fall godkänna lärares deltagande.

Barn- och utbildningsnämnden 2007-11-15 § 101, avgifter för grundskoleelever
Barn- och utbildningsnämnden 2009-10-16 § 73, policy för lägerskola och skolresa

Sidan senast uppdaterad 2018-03-29 11.46
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se